Winter semester 2020/2021

Audytor bezpieczeństwa systemów informacyjnych przedsiębiorstw

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Andrzej Letkiewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Opis przedmiotu: Podczas spotkań z praktykami student zapoznaje się z problematyką  funkcjonowania systemów informacyjnych przedsiębiorstw, ich rodzajami i występującymi ryzykami. Podstawowym celem jest poznanie niebezpieczeństw wynikających z funkcjonowania systemów informacyjnych przedsiębiorstw oraz zapoznanie ze światowymi trendami w zakresie audytu bezpieczeństwa tychże systemów. Student uzyskuje wiedzę podbudowaną praktyką gospodarczą oraz umiejętność zastosowania teoretycznych koncepcji w praktyce audytu.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych, specjalność Audytor przedsiębiorstw

 

Audytor ekonomiki przedsiębiorstw (V semestr studiów specjalności: Audytor przedsiębiorstw).

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki.
Prowadzący zajęcia ze strony praktyki gospodarczej: mgr Marek Wicki.

Audytor ekonomiki przedsiębiorstw to zawód związany z badaniem i oceną efektywności ekonomicznej występującej i kształtującej się w jednostkach gospodarczych. W związku z tym brana jest pod uwagę efektywność ekonomiczna zarówno zdarzeń gospodarczych, procesów wytwórczych, jak i integralnie rozumianych całościowo ujmowanych organizmów gospodarczych, jakimi są przedsiębiorstwa różnych form prawno-własnościowych. Studiujący poszukują - pod kierunkiem wykładowcy - miar efektywności ekonomicznej dziedzin i specjalizacji, przystającej do określonych przedsiębiorstw. Elementem decydującym o ocenie poziomu efektywności ekonomicznej stają się następnie wzorce efektywnościowe, których rozmaitość miernikowa i współczynnikowa jest przedmiotem analiz właśnie typu audytorskiego. Studenci uczą się - w wyniku tych prac - sporządzać proste raporty audytorskie, dotyczące właśnie ekonomiki przedsiębiorstw. Ekonomika przedsiębiorstw ma w tym przedmiocie wymiar przede wszystkim ocen sfery operacyjnej, zatrudnieniowej oraz inwestycyjnej, nie dotyczy natomiast audytowania efektywności finansowej przedsiębiorstw (oddzielny przedmiot specjalności: Audytor przedsiębiorstw).

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych, specjalność Audytor przedsiębiorstw

 

Business Process Management with SAP ERP (przedmiot specjalnościowy dla 3 roku IB)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Zajęcia, na których Studenci mają okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning), oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych na świecie – firmę SAP AG. Uczestnicy zajęć poznają moduły systemu SAP ERP 6.0, związane z procesami biznesowymi w obszarze zaopatrzenia, produkcji i magazynowania. Moduły te są wykorzystywane w wielu korporacjach międzynarodowych. Oprócz tego, na zajęciach wspierająco wykorzystywane są inne moduły programu: Financial Accounting, Product Costing i Quality Management. Dzięki temu, Studenci mają możliwość skonfrontowania zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii i zarządzania z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu. Poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi wyceny procesów i produktów. Umiejętność obsługi środowiska SAP jest poszukiwana u absolwentów uczelni wyższych przez wielu pracodawców (m.in. Polpharma, Bayer, Flex, mBank, Volkswagen AG).

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (I i II tydzień), godz. 13.30 - 15.00, on-line (MS Teams)

 

Instytucje otoczenia biznesu - cykl wykładów prowadzonych przez partnerów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesu

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Mosionek-Schweda

Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno pod względem liczby tych instytucji, jak i ze względu na ich różnorodność. Instytucje otoczenia biznesu to podmioty, które oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc ta może być udzielana odpłatnie lub nieodpłatnie osobom zakładającym działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwom już funkcjonującym, w celu stymulowania ich rozwoju.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są przez pracowników instytucji otoczenia biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. W trakcie wykładów zostaną zaprezentowane treści dotyczące wybranych instytucji oraz instrumentów, którymi dysponują. Przedstawiony zostanie rynek wymiany informacji gospodarczych i finansowych w Polsce i na świecie, system wymiany informacji Związku Banków Polskich, rynku obrotu nieruchomościami. Problematyka wykładów będzie również dotyczyła znaczenia ubezpieczeń społecznych oraz instytucji finansowych, tj. biur informacji gospodarczych oraz banków. Poruszona zostanie tematyka oszczędzania i inwestowania długoterminowego, w tym instrumentów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli giełdy papierów wartościowych.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień), godz. 8.00 - 9.30

 

Obsługa celna ładunków

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 
Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą: istoty, funkcji i źródeł prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej; Unijnego kodeksu celnego; zadań i struktury organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; wprowadzenia towarów na obszar Unii Europejskiej oraz dokumentów i działań związanych z obsługą tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego; postępowania celnego; AEO; wolnych obszarów celnych; przestępczości transgranicznej.
 
Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do uczestnictwa w obsłudze celnej ładunków handlu morskiego, są ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora taryfowego, służące ustalaniu należności celnych, obliczaniu cła, podatku VAT i podatku akcyzowego z tytułu importu, a także ustalanie wartości celnej towarów i ich pochodzenia.

W prowadzeniu zajęć uczestniczą osoby z doświadczeniem funkcjonariuszy celnych w komórkach merytorycznych d. Urzędu Celnego w Gdyni, d. Izby Celnej w Gdyni oraz w Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (w wyznaczone terminy) godz. 15.15 - 16.45 i 2021-01-16 godz.09.45 - 16.45

 

Optymalizacja w logistyce. Przedmiot obowiązkowy na profilu KL (Ekonomia, specjalność Ekonomiki Transportu i Logistyka)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka

Zajęcia, na których studenci będą mieli okazję zapoznać się z metodami optymalizacji stosowanymi w logistyce oraz nabyć umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Zajęcia będą realizowane przy współudziale pana mgra Mateusza Pobłockiego, doświadczonego logistyka zajmującego się optymalizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Flex.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień), godz. 15.15 - 16.45, on-line

 

Podatki

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego; dr hab. Michał Suchanek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego; dr Grzegorz Szczodrowski

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez p. Karinę Politowską - doświadczonego doradcę podatkowego, członka ACCA. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończy przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (TX).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych, specjalność Finanse w przedsiębiorstwach

 

Sprawozdawczość finansowa

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: mgr Joanna Sikora, mgr Agnieszka Miłosz

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje między innymi regulacje i praktykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, ograniczenia sprawozdań finansowych, a także analizę i interpretację sprawozdań finansowych dla potrzeb poszczególnych grup interesariuszy. Zajęcia współprowadzone są przez p. Artura Gronkiewicza - menedżera, Biegłego Rewidenta z doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz audytu, dyrektora finansowego w Centrum Usług Wspólnych Sony Pictures GBS w Gdyni. Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial Reporting (FR).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych, specjalność Finanse w przedsiębiorstwach