Winter semester 2019/2020

Budowa osobistego profilu zawodowego i określanie celów zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz

Studenci uczą się, jak zaplanować ścieżkę przyszłej kariery zawodowej uwzględniając swoje kompetencje i wybrane kierunki rozwoju zawodowego oraz jak zacząć realizację stawianych sobie celów zawodowych. W ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami podmiotów zajmujących się profesjonalną rekrutacją pracowników dla przedsiębiorstw z różnych branż, a także z przedstawicielami działów HR firm z sektora handlu, transportu i logistyki, którzy zajmują się zawodowo budowaniem potencjału ludzkiego w swoich przedsiębiorstwach. W trakcie tych spotkań studenci dowiadują się m.in. jakie są najbardziej poszukiwane na rynku kompetencje, jak wybierać potencjalnych pracodawców i przygotowywać się do procesu rekrutacji oraz jak zadbać o swój zawodowy wizerunek. 

Zajęcia odbywają się: wtorki w godz.  09:45 - 11:15 w sali C104

 

Business Case Study. Warsztaty transportowo-logistyczne w firmie Flextronics

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG, dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami z przedsiębiorstwa Flextronics. Flextronics to korporacja międzynarodowa, posiadająca oddział w Tczewie, zajmująca się produkcją części elektronicznych dla: m.in. Microsoft, Nokia, Sony. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedsiębiorstwem logistycznym oraz uzyskanie doświadczenia w praktyce gospodarczej.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:
  • pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracowników Wydziału określająca uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku TSL oraz przedstawiają wybrane koncepcje, metody i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu problemów transportowo-logistycznych,
  • druga - praktyczna, prowadzona przez pracowników Flextronics,
  • trzecia - case study w firmie Flextronics.
Podczas spotkań z praktykami student analizuje wybrane problemy dotyczące przedsiębiorstwa. Ponadto student uzyskuje praktyczne doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, narzędzi logistycznych w praktyce gospodarczej. Poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego, a także nabywa niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C209

 

Innovation and innovation management

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Tomasz Brodzicki

Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne, głównie w formie warsztatowej, w ramach których omawiana jest problematyka innowacji i zarządzania innowacją. Studenci zapoznają się i rozwiązują zadania licznych casów firm krajowych i międzynarodowych z różnych branż (np. Rynair, Southwest Airlines, Apple, Philips, Inditex, Ford, Virgin). Stosowane jest podejście do innowacji promowane przez Harvard Business School z innowacją skupioną na kliencie (client-based approach). Studenci pracujący w grupach stosują wybrane metody w praktyce w odniesieniu do realnych przedsiębiorstw z Pomorza reprezentujących różne branże. Lista firm podana zostanie na początku zajęć. Zaliczenie w postaci raportu i prezentacji oceniane jest pod kątem przydatności i możliwości wdrożenia w praktyce przez menadżerów firm. Uzyskane uwagi i wskazówki powinny podnieść umiejętności studentów i pozwolić na zdobycie doświadczenia biznesowego oraz współpracy w grupach międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się: w  środy w godz.08:00 - 09:30 w sali C308

 

Instytucje otoczenia biznesu - cykl wykładów prowadzonych przez partnerów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesu

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Mosionek-Schweda

Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Instytucje otoczenia biznesu to podmioty, które oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc ta może być udzielana odpłatnie lub nieodpłatnie osobom zakładającym działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwom już funkcjonujących, w celu stymulowania ich rozwoju.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są przez pracowników instytucji otoczenia biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. W trakcie wykładów zostaną zaprezentowane treści dotyczące wybranych instytucji oraz instrumentów, którymi dysponują. Przedstawiony zostanie rynek wymiany informacji gospodarczych i finansowych w Polsce i na świecie, system wymiany informacji Związku Banków Polskich, rynku obrotu nieruchomościami. Problematyka wykładów będzie również dotyczyła znaczenia ubezpieczeń społecznych oraz instytucji finansowych tj. biur informacji gospodarczych oraz banków. Poruszona zostanie tematyka oszczędzania i inwestowania długoterminowego, w tym instrumentów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Giełdy Papierów Wartościowych.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień) godz. 9.45–11.15 sala C204

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka

Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 21-22 listopada 2019 roku. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty prowadzone przez praktyków zajmujących się szeroko rozumianą logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Drugiego dnia studenci odbywają wizyty studyjne, odwiedzając wybrane przedsiębiorstwa. Po zakończeniu warsztatów, oprócz zaliczenia przedmiotu, studenci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez prowadzących warsztaty.

Zajęcia odbywają się w dniach 21-22 listopada 2018 r. (całodniowe warsztaty z praktykami)

 

Tajniki praktycznej bankowości - warsztaty z menedżerami

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, dr Joanna Adamska-Mieruszewska

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Santander Consumer Bank S.A.
Zasadniczym elementem zajęć są wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.
Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości – dyrektorów i menedżerów z długoletnim doświadczeniem, student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji. W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.
 
Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C204

 

Warsztaty w firmie TSL – akademia wiedzy praktycznej

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz

W ramach zajęć prowadzona jest POMARAŃCZOWA AKADEMIA UNILOGISTICS.  Jest to unikatowy projekt edukacyjnym, realizowany wspólnie przez Katedrę Polityki Transportowej UG oraz firmę UniLogistics. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów specjalności związanych z transportem i logistyką. W ramach zajęć studenci spotykają się z praktykami poleconymi przez firmę UniLogistics, pracującymi na różnych etapach łańcucha dostaw i poznają praktyczne aspekty funkcjonowania procesów logistycznych, charakter pracy na stanowiskach związanych z transportem i logistyką oraz zgłębiają tajniki przygotowania się do przyszłej pracy oraz samego procesu rekrutacji. Zajęcia realizowane są częściowo w budynku WE, a także poza uczelnią: w siedzibie firmy, w agencji celnej, terminalach i magazynach. Na zakończenie programu studenci uzyskują certyfikaty potwierdzone przez prowadzących warsztaty.
 
Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C209