Winter semester 2016/2017

Business Case Study. Warsztaty transportowo-logistyczne w firmie Flextronics.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. dr hab. Cezary Mańkowski, dr hab. Dariusz Tłoczyński

 

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami z przedsiębiorstwa Flextronics. Flextronics to korporacja międzynarodowa, posiadająca oddział w Tczewie, zajmująca się produkcją części elektronicznych dla: m.in. Microsoft, Nokia, Sony. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedsiębiorstwem logistycznym oraz uzyskanie doświadczenia w praktyce gospodarczej.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:

•pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracowników Wydziału określająca uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku TSL oraz przedstawiają wybrane koncepcje, metody i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu problemów transportowo-logistycznych,

  • druga praktyczna, prowadzona przez pracowników Flextronics,
  • trzecia - case study w firmie Flextronics.

Podczas spotkań z praktykami student będzie analizował wybrane problemy dotyczące analizowanego przedsiębiorstwa. Ponadto student uzyska praktyczną doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, narzędzi logistycznych w praktyce gospodarczej oraz pozna najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego, a także nabędzie niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się: wtorki godz. 17:00-18:30 (I i II tydzień)

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Leszek Reszka, mgr Agnieszka Szmelter

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 17 - 18 listopada 2016 roku. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty prowadzone przez praktyków zajmujących się szeroko rozumianą logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Drugiego dnia studenci odbywają wizyty studyjne, odwiedzając wybrane przedsiębiorstwa. Po zakończeniu warsztatów, oprócz zaliczenia przedmiotu, studenci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez prowadzących warsztaty.

Zajęcia odbywają się: 17-18 listopada 2016 r.

 

Supply management and production planning in SAP ERP

 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

 

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce. Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki godz. 11:30-13:00 (I i II tydzień)

 

The use of ERP systems in sales and warehouse management

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

 

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG. Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Finance and Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów. Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu. Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim. 

Zajęcia odbywają się: środy godz. 13:30-15:00 (I i II tydzień)

 
 

Obsługa celna ładunków info(wykład specjalnościowy)

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Hanna Klimek, dr Marta Wawrowska, mgr Krzysztof Grasza, mgr Maciej Lisowski

 

Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą: istoty, funkcji i źródeł prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej; zadań i struktury organizacyjnej Służby Celnej; wprowadzenia towarów na obszar Unii Europejskiej oraz dokumentów i działań związanych z obsługą tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego; postepowania celnego. Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do uczestnictwa w obsłudze celnej ładunków handlu morskiego, będą ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora taryfowego, służące ustalaniu należności celnych, obliczaniu cła, podatku vat i podatku akcyzowego z tytułu importu, a także ustalanie wartości celnej towarów i ich pochodzenia.

W prowadzeniu zajęć uczestniczą przedstawiciele Izby Celnej w Gdyni.

Zajęcia odbywają się: środy godz. 15:15-16:45 (II tydzień)

 

Umiejętności i komunikacja ludzi sukcesu.

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

 

Celem zajęć jest poznanie i wykształcenie w sobie sposobu myślenia i działania ludzi sukcesu. W ramach zajęć analizowane są różne przykłady z biznesu. Za pomocą pracy warsztatowej studenci zwiększają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania celów i skutecznego działania, budowania trwałych i dobrych relacji, osiągania satysfakcji z pracy zawodowej. Podczas zajęć uczestnicy lepiej poznają swoje mocne i słabe strony i uczą się wykształcać w sobie większą skuteczność i optymizm oraz wiarę we własne możliwości i swój rozwój. Zajęcia obejmują podstawy komunikacji i negocjacji, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie finansami.  Główną prowadzącą zajęcia jest Pani Małgorzata Zalewska, MBA - InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.), menedżer projektu, mentor, bloger, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UG, założycielka pierwszego w Trójmieście klubu dla mówców i liderów Tricity Toastmasters International, maratończyk.

 

Zajęcia odbywają się: wtorki godz. 17:00-18:30 (I i II tydzień)

 

Marketing bezpośredni i interaktywny

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

 

Uczestnicy zajęć pracują nad praktycznymi case'ami a praca zaliczeniowa to najczęściej rozwiązanie praktycznego problemu jakiegoś przedsiębiorstwa. Przedmiot ma na celu prezentację różnych technik z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego. W ramach zajęć gośćmi są praktycy biznesu (Acxiom, Hestia, Flowair) oraz przedstawiciele organizacji nadzorujących rynek marketingowy (m.in. GIODO).

Zajęcia odbywają się: czwartki godz. 09:45-11:15 (I i II tydzień)

 

Projektowanie w logistyce.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski

 

Uczestnicy tego kursu mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności. Pierwszej, wyrażającej się w praktycznej znajomości struktury projektowanych procesów lub systemów logistycznych i drugiej umiejętności, polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w uzyskaniu powyższych umiejętności będzie udział w zajęciach praktyka biznesu w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zidentyfikuje elementy ryzyka występujące w realnym łańcuchu logistycznym importu mrożonych produktów rybnych do Polski.

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL.

Zajęcia odbywają się: wtorki godz. 13:30-16:45 (I tydzień) 2 ETiL 1 (profil KL) SS2 EK, wtorki godz. 13:30-16:45 (II tydzień) 2 ETiL 2 (profil KL) SS2 EK

 

Innovation and innovation management.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Tomasz Brodzicki

 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne, głównie w formie warsztatowej, w ramach których omawiana jest problematyka innowacji i zarządzania innowacją. Studenci zapoznają się i rozwiązują zadania licznych casów firm krajowych i międzynarodowych z różnych branż (np. Rynair, Southwest Airlines, Apple, Philips, Inditex, Ford, Virgin). Stosowane jest podejście do innowacji promowane przez Harvard Business School z innowacją skupioną na kliencie (client-based approach). Studenci pracujący w grupach stosują wybrane metody w praktyce w odniesieniu do realnych przedsiębiorstw z Pomorza reprezentujących różne branże. Lista firm podana zostanie na początku zajęć. Zaliczenie w postaci raportu i prezentacji oceniane jest pod kątem przydatności i możliwości wdrożenia w praktyce przez menadżerów firm. Uzyskane uwagi i wskazówki powinny podnieść umiejętności studentów i pozwolić na zdobycie doświadczenia biznesowego oraz współpracy w grupach międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki godz. 09:45-11:15 (I i II tydzień)

 

Tajniki praktycznej bankowości.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska

 

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Banku Zachodniego WBK. Zasadniczym elementem zajęć będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej. Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji, jak również cechy i kompetencje idealnego pracownika banku. W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki godz. 09:45-11:15 (I i II tydzień)

 

Organizacja intermodalnych łańcuchów transportowych - problemy i praktyka w Regionie Morza Bałtyckiego (w skrócie: Jak działa intermodal?)

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

 

Jak w rzeczywistości funkcjonuje rynek transportowy? Jak realnie kształtuje się proces organizacji łańcucha dostaw? Jakie są realia transportowe w Regionie Morza Bałtyckiego? Jakie mogą być problemy w sektorze TSL i jak je przezwyciężać? Na te i inne pytania będą starać się odpowiedzieć prowadzący oraz przedstawiciele szeroko rozumianego sektora TSL. Będą to m.in. partner i wiceprzewodniczący rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie z ponad 40-letnim doświadczeniem, dyrektor ds. rozwoju jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych i zarazem operatorów intermodalnych w Polsce, dyrektor rozwoju dużego operatora intermodalnego, kierownik marketingu jednego ze szczecińskich terminali przeładunkowych, szef zespołu analityków rynku transportowego RMB. Formuła przedmiotu nie przewiduje formy wykładowej, a prezentację stanu obecnego i analizę rynku na podstawie licznych case studies ukazujących rzeczywistość branży. 

Zajęcia odbywają się: poniedziałki godz. 09:45-11:15 (I i II tydzień)  

Obsługa celna ruchu turystycznego.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Monika Grottel

 

Przedmiot prowadzony jest w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami Izby Celnej w Gdyni. Studenci uczestniczący w wykładzie poznają podstawy prawne i zasady obsługi celnej ruchu turystycznego, W ramach spotkań analizowane są ograniczenia w turystycznym przewozie towarów przez granice celne oraz sankcje karne stosowane w przypadku naruszania przepisów prawa celnego. Szczególna uwaga poświęcona jest zasadom przywozu oraz wywozu przez podróżnych przedmiotów dziedzictwa kulturowego, ginących gatunków fauny i flory, towarów akcyzowych oraz towarów podrabianych i prackich. W oparciu o przykłady z praktyki omawiane są sposoby dokonywania zgłoszenia celnego, zasady kontroli celnej przedmiotów znajdujących się w bagażu podróżnych oraz warunki zwolnienia z należności celnych i podatkowych mienia osobistego w przypadku zmiany kraju zamieszkania. Przedmiot prowadzony jest w formie konwersatorium z wykorzystaniem case study.

Zajęcia odbywają się: wtorki godz. 9.45-11.15 (I tydzień)

 

Rzecz o polskiej Służbie Celnej.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Monika Grottel

 

Przedmiot prowadzony jest w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami Izby Celnej w Gdyni. Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza specyfiki funkcjonowania administracji celnej. W ramach treści programowych prezentowany jest zarys rozwoju administracji celnej, uwarunkowania zmian zachodzących w jej funkcjach, strukturach organizacyjnych i kompetencjach. Szczegółowej analizie poddawane są zasady zarządzania strategicznego w administracji celnej, innowacyjne usługi oferowane w ramach obsługi celnej obrotu towarowego oraz rola, jaką administracja pełni w zapewnianiu bezpieczeństwa w międzynarodowych łańcuchów dostaw. Uczestnicy zajęć kształtują umiejętność dokonywania oceny procesów zachodzących w polskiej administracji celnej, podejmują próby projektowania wytycznych dla polityki kadrowej i przekształceń w administracji celnej. Formuła przedmiotu przewiduje realizację projektów grupowych oraz udział w dyskusjach.

Zajęcia odbywają się: wtorki godz. 9.45-11.15 (II tydzień)

 

Jak obliczyć wartość celną towaru ?

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Monika Grottel

 

Przedmiot prowadzony w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami Izby Celnej w Gdyni. Wartość celna towarów jest jednym z elementów kalkulacyjnych należności celnych i podatkowych. Odgrywa istotną rolę zarówno w procesie obsługi obrotu towarowego, w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jak również w polityce budżetowej państwa. Znajomość podstaw prawnych i zasad ustalania wartości celnej towarów jest zatem jednym z zasadniczych wymogów stawianych przed osobami zawodowo realizującymi obrót towarowy z zagranicą. Studenci uczestniczący w zajęciach, poza szczegółową wiedzą teoretyczną, zdobywają praktyczną umiejętność ustalania wartości celnej przy wykorzystaniu wszystkich metod przewidzianych przepisami prawa celnego. Uczestnicy zajęć pracują nad case’ami, rozwiązują praktyczne zadania, analizują materiały szkoleniowe wykorzystywane na szkoleniach dla funkcjonariuszy celnych.

Zajęcia odbywają się: czwartki godz. 9.45-11.15 (I tydzień)

 

Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi ?

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Joanna Hartenberger-Liszek

 

Studenci posiądą umiejętność koncepcyjnego stwarzania systematyki zagadnień zarządczych oraz umiejętność identyfikacji  różnic gałęziowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi. Studenci poznają istotę i systematykę procesów występujących w przedsiębiorstwach transportowych na czterech poziomach aktywności zarządzania tymi przedsiębiorstwami:

  • operacyjnym, finansowym, marketingowym oraz zarządzania pracą poprzez
  • budowanie makiety wskaźników ekonomiczno-finansowych.

 

Zajęcia odbywają się: w formie e-learningu