Winter semester 2015/2016

Jak działa intermodal?

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

Jak w rzeczywistości funkcjonuje rynek transportowy? Jak realnie kształtuje się proces  organizacji łańcucha dostaw? Jakie są realia transportowe w Regionie Morza Bałtyckiego? Jakie mogą być problemy w sektorze TSL i jak je przezwyciężać? Na te i inne pytania będą starać się odpowiedzieć prowadzący oraz przedstawiciele szeroko rozumianego sektora TSL. Będą to m.in. partner i wiceprzewodniczący rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie z ponad 40-letnim
doświadczeniem, dyrektor ds. rozwoju jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych i zarazem operatorów intermodalnych w Polsce, dyrektor rozwoju dużego operatora intermodalnego, kierownik marketingu jednego ze szczecińskich terminali przeładunkowych, szef zespołu analityków rynku transportowego RMB. Formuła przedmiotu nie przewiduje formy wykładowej, a prezentację stanu obecnego i analizę rynku na podstawie
licznych case studies ukazujących rzeczywistość branży.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki godz. 15:15 - 16:45

Projektowanie w logistyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski
 
Uczestnicy tego kursu mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności. Pierwszej, wyrażającej się w doskonałej znajomości struktury projektowanych procesów lub systemów logistycznych i drugiej umiejętności, polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w  uzyskaniu powyższych umiejętności będzie udział w zajęciach praktyka buznesu w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zidentyfikuje ryzyka występujące w projektowanym i realnym łańcuchu logistycznym importu mrożonych produktów rybnych do Polski.

Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 13.30-16.45 i są przeznaczone dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL.

Marketing bezpośredni i interaktywny.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Uczestnicy zajęć pracują nad praktycznymi case'ami a praca zaliczeniowa to najczęściej rozwiązanie praktycznego problemu jakiegoś przedsiębiorstwa. Przedmiot ma na celu prezentację różnych technik z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego. W ramach zajęć gośćmi są praktycy biznesu (Acxiom, Hestia, Flowair) oraz przedstawiciele organizacji nadzorujących rynek marketingowy (m.in. GIODO).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 15:15 - 16:45.

Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 19 - 20 listopada 2015 roku.

 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka, mgr Agnieszka Szmelter

Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 19 - 20 listopada 2015 roku. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty prowadzone przez praktyków zajmujących się szeroko rozumianą logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Drugiego dnia studenci odbywają wizyty studyjne, odwiedzając wybrane przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu warsztatów, oprócz zaliczenia przedmiotu, studenci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez prowadzących warsztaty.
 

Key Business and Management Models and Their Use in Business Practice

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Brodzicki

Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne, głównie w formie warsztatowej w ramach których omawiane są podstawowe współczesne modele biznesowe i z zarządzania. Rozpatrywane są modele analityczne, strategiczne i operacyjne. Model biznesowy jest ujęty kompleksowo z wykorzystaniem nowego podejścia Business Model Canvas. Studenci pracujący w grupach uczą się w praktyce stosować różne modele i metody na bazie casów i problemów realnych przedsiębiorstw z Pomorza reprezentujących różne branże. Lista firm podana zostanie na początku zajęć. Zaliczenie w postaci raportu i prezentacji oceniane jest pod kątem przydatności i możliwości wdrożenia w praktyce przez menadżerów polskich i międzynarodowych firm. Uzyskane uwagi i wskazówki powinny podnieść umiejętności studentów i pozwolić na zdobycie doświadczenia biznesowego oraz współpracy w grupach międzynarodowych. Formuła zajęć sprawdzona została w ciągu ostatnich lat. Uzupełnieniem i rozszerzeniem przedmiotu jest wykład Innovation and innovation management.

Zajęcia odbywają się w środy w  godz. 9.45 – 11.15.

 

Innovation and innovation management

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Tomasz Brodzicki

Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne, głównie w formie warsztatowej w ramach których omawiana jest problematyka innowacji i zarządzania innowacją. Studenci zapoznają się i rozwiązują zadania licznych casów firm krajowych i międzynarodowych z różnych branż (np. Rynair, Southwest Airlines, Apple, Philips, Inditex, Ford, Virgin). Stosowane jest podejście do innowacji promowane przez Harvard Business School z innowacją skupioną na kliencie (client-based approach). Studenci pracujący w grupach stosują wybrane metody w praktyce w odniesieniu do realnych przedsiębiorstw z Pomorza reprezentujących różne branże. Lista firm podana zostanie na początku zajęć. Zaliczenie w postaci raportu i prezentacji oceniane jest pod kątem przydatności i możliwości wdrożenia w praktyce przez menadżerów firm. Uzyskane uwagi i wskazówki powinny podnieść umiejętności studentów i pozwolić na zdobycie doświadczenia biznesowego oraz współpracy w grupach międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w  godz. 8.00 – 9.30.

Współczesna bankowość - warsztaty z praktykami.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. Teresa Kamińska, mgr Marek Kołatka

Współczesny bankier to osoba zarządzająca portfelem klientów i dysponująca potężna „bronią” produktów i usług bankowych oraz  technik manipulacyjno – empatycznych umożliwiających prowadzenie akwizycji w sposób efektywny, odpowiedzialny i co najważniejsze – wyprzedzający koniunkturalne i organizacyjne potrzeby przedsiębiorstwa. Współczesny bankier to również przedsiębiorca o cechach kapitalisty, dla którego jednym z celów nadrzędnych jest optymalizacja zysków na zarządzanym portfelu klientów, z którymi rozwija długofalowe relacje. Kreowanie
dobrej i zdrowej relacji z klientem jest jednym z najtrudniejszych wyzwań współczesnego bankiera. Student wcieli się w rolę takiego bankiera. Wykreowana zostanie umiejętność jego autoprezentacji i budowania autorytetu przed klientem korporacyjnym banku. Student pozna tajniki zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywał będzie analizy jego opłacalności i wypłacalności. Student strukturyzował będzie proste i złożone transakcje kredytowe. Nabędzie umiejętności doboru produktów i usług bankowych do sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa. Student dowie się jak bank postrzega start – upy, jakie branże lubi a jakie uznaje za ryzykowne i dlaczego. Ostatnie zajęcia będą oderwane od bankowości korporacyjnej – prowadzący wyjaśni na co zwrócić uwagę przy kupnie prywatnego mieszkania i przedstawi krok po kroku procedurę ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup „własnego M”.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17:00 - 18:30.

Organizacja i technika transportu morskiego – dr T. Nowosielski (dr T. Głowacki) wykład specjalnościowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski
 
Zajęcia (wykłady i ćwiczenia) obejmują wiedzę dotyczącą funkcjonowania transportu morskiego, z uwzględnieniem zarówno aspektów historycznych, jak i najnowszych rozwiązań organizacyjnych. Ponadto będą omawiane zagadnienia związane z rozwojem współczesnego handlu morskiego oraz specyfiką działalności przedsiębiorstw żeglugowych, agencyjnych, maklerskich i spedycji morskiej.

Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych, jest poznanie dokumentacji transportowej i ładunkowej wykorzystywanej w transporcie morskim. Ponadto na podstawie analizy przypadków studenci będą nabywali umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących działalności bieżącej przedsiębiorstw żeglugowych.

Część zajęć dotycząca pracy agentów frachtowych oraz dokumentacji frachtowej jest prowadzona przez przedstawiciela praktyki gospodarczej – maklera frachtowego.

Zajęcia odbywają się we poniedziałek 17.00-18.30 - wykład, 18.45-20.15 - ćwiczenia

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Banku Zachodniego WBK.

Zasadniczym elementem zajęć będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji, jak również cechy i kompetencje idealnego pracownika banku.

W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia zaplanowane w poniedziałek w godz. 9.45 – 11.15