Winter semester 2014/2015

Jak działa intermodal?

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

Jak w rzeczywistości funkcjonuje rynek transportowy? Jak realnie kształtuje się proces  organizacji łańcucha dostaw? Jakie są realia transportowe w Regionie Morza Bałtyckiego? Jakie mogą być problemy w sektorze TSL i jak je przezwyciężać? Na te i inne pytania będą starać się odpowiedzieć prowadzący oraz przedstawiciele szeroko rozumianego sektora TSL. Będą to m.in. partner i wiceprzewodniczący rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie z ponad 40-letnim
doświadczeniem, dyrektor ds. rozwoju jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych i zarazem operatorów intermodalnych w Polsce, dyrektor rozwoju dużego operatora intermodalnego, kierownik marketingu jednego ze szczecińskich terminali przeładunkowych, szef zespołu analityków rynku transportowego RMB. Formuła przedmiotu nie przewiduje formy wykładowej, a prezentację stanu obecnego i analizę rynku na podstawie
licznych case studies ukazujących rzeczywistość branży.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki godz. 15:15 - 16:45

Marketing bezpośredni i interaktywny.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Uczestnicy zajęć pracują nad praktycznymi case'ami a praca zaliczeniowa to najczęściej rozwiązanie praktycznego problemu jakiegoś przedsiębiorstwa. Przedmiot ma na celu prezentację różnych technik z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego. W ramach zajęć gośćmi są praktycy biznesu (Acxiom, Hestia, Flowair) oraz przedstawiciele organizacji nadzorujących rynek marketingowy (m.in. GIODO).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 15:15 - 16:45.

Organizacja i technika transportu morskiego – dr T. Nowosielski (dr T. Głowacki) Przedmiot specjalnościowy

 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski
 
Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania
transportu morskiego, zasad prawno-organizacyjnych obowiązujących w handlu morskim,
mechanizmów działania rynków frachtowych oraz specyfiki działania przedsiębiorstw
żeglugowych, agencyjnych, maklerskich i spedycji morskiej.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z dokumentacją transportową i ładunkową wykorzystywaną w transporcie morskim oraz nabywają umiejętności rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych, dotyczących działalności bieżącej przedsiębiorstw żeglugowych.
Forma zajęć przewiduje zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone w formie dyskusji,
oraz analiz studiów przypadków i zadań realizowanych w grupach. W ramach zajęć odbywają się spotkania z pracownikami nauki – gośćmi z innych uczelni krajowych i zagranicznych oraz przedstawicielami praktyki zawodowej reprezentującymi przedsiębiorstwa żeglugowe, spedycyjne i portowe. Część zajęć prowadzona jest przez przedstawiciela praktyki gospodarczej – maklera frachtowego.

Zajęcia odbywają się we wtorek 17.00 – 18.30 i środę 11.30 – 15.00

Projektowanie w logistyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski
 
Uczestnicy tego kursu mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności. Pierwszej, wyrażającej się w doskonałej znajomości struktury projektowanych procesów lub systemów logistycznych i drugiej umiejętności, polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w  uzyskaniu powyższych umiejętności będzie udział w zajęciach praktyka buznesu w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zidentyfikuje ryzyka występujące w projektowanym i realnym łańcuchu logistycznym importu mrożonych produktów rybnych do Polski.

Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 09.45-13.00 i są przeznaczone dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL.

Supply management and production planning in SAP ERP

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne

Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w I i II tygodniu w godz. 11.30-13.00.

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Banku Zachodniego WBK.

Zasadniczym elementem zajęć będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji, jak również cechy i kompetencje idealnego pracownika banku.

W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia zaplanowane w poniedziałek w godz. 9.45 – 11.15

Wykorzystanie systemu SAP ERP w logistyce

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.

Uczestnicy zajęć poznają moduły systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywane przy realizowaniu procesów logistycznych, czyli MM (Material Management) , PP (Production Planning), SD (Sales and Distribution) oraz pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do zarządzania zaopatrzeniem, procesem produkcyjnym i dystrybucją.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w I i II tygodniu w godz. 15.15-16.45