Summer semester 2020/2021

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
(przedmiot do wyboru wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunek ekonomia, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Hartenberger-Liszek

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka oraz raportowania. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich przedsiębiorstw (m. in. na stanowisku Dyrektora Finansowego). Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (AA).

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych zgodnie z planem

 

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. W czasie wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w podmiotach zarządzających portami i terminalach kontenerowych, ustalania cen usług portowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych, a także przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych.

Zajęcia odbywają się:

 

Narzędzia planowania zasobów w logistyce
(ćwiczenia dla profilu KL)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS, a także (w przypadku zajęć stacjonarnych) elektroniczną giełdą transportową TimoCom. Dodatkowo studenci będą mieć możliwość zdobycia certyfikatu z obszaru „Zarządzanie Magazynem” w ramach kursu o tym samym tytule oferowanym przez Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans), właściciela elektronicznej giełdy transportowej Trans.eu.

W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucja. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się:

 

Podatki
(zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Michał Suchanek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego; dr Grzegorz Szczodrowski

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez panią Karinę Politowską - doświadczonego doradcę podatkowego, członka ACCA. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończy przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (TX).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych zgodnie z planem

 

Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Pawłowski

Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób? Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, prezes, założyciel i współwłaściciel grupy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o "przedsiębiorczości dla wybranych". Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się:

 

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem innowacyjnym - warsztaty praktyczne

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski

Dzięki warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli biznesu, studenci nabędą umiejętności analizowania i wyboru czynników istotnych dla formułowania strategii działań przedsiębiorstwa. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: design jako element przewagi konkurencyjnej firmy i wdrażanie nowego produktu, etykieta w biznesie, czy zarządzanie strategiczne firmę. Studenci zostaną przygotowani do spotkania z inwestorem i złożenia własnej propozycji biznesowej. Rozwiną umiejętności logicznego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, dostosowania się do nowych sytuacji, podejmowania nowych wyzwań oraz nabywania odporności na porażki. Warsztaty stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się: wybrane piątki w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

 

Supply management and production planning in SAP ERP (excluding IB)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera na rynku systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce i Europie. Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji. Zajęcia są prowadzone przez dr Agnieszkę Szmelter-Jarosz posiadającą certyfikat SAP Certified Application Associate (C_TERP10_66). Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się:

 

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, dr Joanna Adamska-Mieruszewska

Przedmiot oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Santander Bank Polska. Zajęcia są prowadzone są z udziałem dyrektorów i menedżerów z wymienionych banków, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zasadniczym elementem zajęć są wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji krajowych i międzynarodowych w różnych branżach, występującego w nich ryzyka i oceny wskaźnikowej. Z drugiej zaś strony dzięki zajęciom możliwe jest poznanie różnych aspektów bankowości elektronicznej, płatności i zabezpieczeń, jak też marketingu bankowego.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości z długoletnim doświadczeniem, student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji. W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoją wiedzę, jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się:

 

The use of ERP systems in sales and warehouse management

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce i Europie– firmę SAP AG.

Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Financial Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i zarządzania z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.
Zajęcia są prowadzone przez dr Agnieszkę Szmelter-Jarosz posiadającą certyfikat SAP Certified Application Associate (C_TERP10_66). Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się:

 

Transport lotniczy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia będą prowadzone w oparciu platformę Ms-Teams (studia stacjonarne) i e-learning studia niestacjonarne).

Zajęcia będą wzbogacane interesującymi przykładami z praktyki gospodarczej. W przypadku zniesienia ograniczeń pandemicznych, kluczowym elementem wykładu będzie wycieczka do Portu lotniczego w Gdańsku.

Głównym celem zajęć będzie przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu:
  • obsługi statków powietrznych,
  • zarządzania portami lotniczymi,
  • zarządzania flotą i siatką połączeń lotniczych,
  • zarządzania kapitałem ludzkim,
  • planowaniem działalności handlingowej,
  • współpracy podmiotów lotniczych z otoczeniem,
  • modelowania działalności biznesowej w transporcie lotniczym.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów pracujących i współpracujących z transportem lotniczym. Zajęcia odbywają się: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Zajęcia odbywają się:

 

Tworzenie i finansowanie firm innowacyjnych - warsztaty praktyczne

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji. Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie
studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji. Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli  biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się: wybrane piątki w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.