Winter semester 2013/2014

Elektroniczna giełda transportowa TransEDU - gra symulacyjna

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z elektroniczną giełdą transportową Trans.eu, jedną z największych tego typu giełd w Europie.

Uczestnicy zajęć będą korzystać z elektronicznej giełdy transportowej TransEDU. Każdy z nich otrzyma dostęp do własnego konta, na którym będzie dokonywał transakcji jako odrębne przedsiębiorstwo transportowe, oferujące usługi przewozu towarów w całej Europie. Student nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania taborem, będzie musiał zmierzyć się również z wieloma sytuacjami losowymi, towarzyszącymi tego typu działalności. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z sektorem TSL w praktyce.

W wyniku udziału w zajęciach Studenci otrzymają certyfikat znajomości TransEDU wydawany przez dostawcę aplikacji, firmę Logintrans sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w I tygodniu w godz. 9.45 – 11.15.

International Marketing

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Radosław Koszewski, dr Marek Reysowski, dr Marcin Skurczyński

W ramach programu łączenia wiedzy teoretycznej i praktyki Wydział Ekonomiczny uruchomił w roku akademickim 2012/2013 wykład International Marketing w nowej formie. Głównym celem prowadzonych zajęć jest aktywne uczestnictwo studentów w przygotowaniu strategii wejścia wybranych firm na nowe rynki.

W bieżącym roku akademickim chęć współpracy ze studentami Wydziału wyraziły takie firmy jak: Wilbo, DCT Gdansk, LPP, Speednet, Aiton Caldwell, Fido Intelligence.  

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i uczestniczyć w nich będą studenci zagraniczni. Będzie to zatem doskonałe forum wymiany wzajemnych doświadczeń.

Zajęcia zaplanowane wtorek 09.45 - 11.15

Organizacja intermodalnych łańcuchów dostaw - problemy i praktyka w Regionie Morza Bałtyckiego

 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

Jak działa intermodal? Jak w rzeczywistości funkcjonuje rynek spedycyjny? Jak realnie kształtuje się proces organizacji łańcucha dostaw? Jakie są realia transportowe w Regionie Morza Bałtyckiego? Jakie mogą być problemy i jak je zwalczać w sektorze TSL?

Na te i inne pytania będą starać się odpowiedzieć prowadzący oraz przedstawiciele szeroko rozumianego sektora TSL. Będą to - partner i wiceprzewodniczący rady nadzorczej
jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie z ponad 40-letnim  doświadczeniem oraz dyrektor ds. rozwoju i marketingu jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych i zarazem operatorów intermodalnych w Polsce.
Formuła przedmiotu nie przewiduje formy wykładowej, a prezentację stanu obecnego i analizę rynku na podstawie licznych case studies ukazujących rzeczywistość branży.

Zajęcia zaplanowane poniedziałek 9.45 – 11.15

Organizacja i technika transportu morskiego – dr T. Nowosielski (dr T. Głowacki) specjalnościowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski
 
Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania transportu morskiego, zasad prawno-organizacyjnych obowiązujących w handlu morskim, mechanizmów działania rynków frachtowych oraz przedsiębiorstw żeglugowych, agencyjnych, maklerskich i spedycji morskiej.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z dokumentacją transportową i ładunkową wykorzystywaną w transporcie morskim oraz nabywają umiejętności rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych, dotyczących działalności bieżącej przedsiębiorstw żeglugowych.

Forma zajęć przewiduje zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone w formie dyskusji, oraz analiz studiów przypadków.

W ramach zajęć odbywają się spotkania z pracownikami nauki – gośćmi z innych uczelni krajowych i zagranicznych oraz przedstawicielami praktyki zawodowej reprezentującymi przedsiębiorstwa żeglugowe, spedycyjne i portowe.

Część zajęć prowadzona jest przez przedstawiciela praktyki gospodarczej – maklera frachtowego.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek 15.15 – 16.45 i środę 17.00 – 18.30

Projektowanie w logistyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski
 
Uczestnicy tego kursu mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności. Pierwszej, wyrażającej się w doskonałej znajomości struktury projektowanych procesów lub systemów logistycznych i drugiej umiejętności, polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w  uzyskaniu powyższych umiejętności będzie udział w zajęciach dwóch praktyków gospodarczych w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zidentyfikuje ryzyka występujące w projektowanym i realnym łańcuchu logistycznym importu mrożonych produktów rybnych do Polski oraz w osobie doświadczonego projektanta systemów magazynowych międzynarodowego przedsiębiorstwa, który przedstawi proces projektowania magazynu na wybranym przykładzie.

Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 13.30-16.45 (I tydz.) oraz 11.30 - 15.00 (II tydz.) i są przeznaczone dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL.

Symulacja biznesowa Industry Masters

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Karol Kreft

Zajęcia wykorzystujące innowacyjną platformę  gier biznesowych  on-line Industry Masters.

Industry Masters to obecnie najnowocześniejsze na świecie narzędzie do zarządzania wirtualną firmą. Współpraca z firmą e-GCS, dystrybutorem gry w Polsce umożliwi Studentom Wydziału Ekonomicznego udział w zajęciach, podczas których nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce Studenci poznają, na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem. Narzędzie to jest od kilku lat stosowane we wspieraniu dydaktyki w uczelniach zachodnich, teraz będą mieć możliwość zapoznania się z nim Studenci WE.

Symulacje biznesu on-line wychodzą naprzeciw potrzebom związanym ze zwiększaniem umiejętności zawodowych absolwentów kierunków ekonomicznych, w krótkim czasie uczą, dają doświadczenie, rozwijają kompetencje  oraz  pozwalają na popełnianie nieskończonej ilości błędów w wirtualnym przedsiębiorstwie i na ich podstawie wyciągania wniosków, co w realnej firmie byłoby bardzo kosztowne. Uczenie się odbywa się poprzez metodę EDUTAINMENT (ang. EDUcation, nauka i enter-TAINMENT, rozrywka), która jest zarówno przyjazną, jak i efektywną.

Zajęcia zaplanowane poniedziałek  15.15 - 16.45

Prezentacja Industry Masters

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Banku Zachodniego WBK.

Zasadniczym elementem zajęć będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji, jak również cechy i kompetencje idealnego pracownika banku.

W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia zaplanowane poniedziałek  9.45 – 11.15

Wykorzystanie systemu SAP ERP w logistyce

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.

Uczestnicy zajęć poznają moduły systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywane przy realizowaniu procesów logistycznych, czyli MM (Material Management) , PP (Production Planning), SD (Sales and Distribution) oraz pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do zarządzania zaopatrzeniem, procesem produkcyjnym i dystrybucją.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w I i II tygodniu w godz. 15.15-16.45.