Winter semester 2018/2019

Umiejętności i komunikacja ludzi sukcesu.

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG, mgr Małgorzata Zalewska


Celem zajęć jest poznanie i wykształcenie w sobie sposobu myślenia i działania ludzi sukcesu. W ramach zajęć analizowane są różne przykłady z biznesu. Za pomocą pracy warsztatowej studenci zwiększają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania celów i skutecznego działania, budowania trwałych i dobrych relacji, osiągania satysfakcji z pracy zawodowej. Podczas zajęć uczestnicy lepiej poznają swoje mocne i słabe strony i uczą się wykształcać w sobie większą skuteczność i optymizm oraz wiarę we własne możliwości i swój rozwój. Zajęcia obejmują podstawy komunikacji i negocjacji, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie finansami.  Główną prowadzącą zajęcia jest Pani Małgorzata Zalewska, MBA - InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.), menedżer projektu, mentor, bloger, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UG, założycielka pierwszego w Trójmieście klubu dla mówców i liderów Tricity Toastmasters International, maratończyk.

Zajęcia odbywają się: we wtorek, 17:00 - 20:15, II tydzień, sala C303

 

Audytor bezpieczeństwa systemów informacyjnych przedsiębiorstw.
(przedmiot specjalnościowy, Ekonomia 3 NS1 AwP)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski


Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej (8 godz.) i konwersatoryjnej (10 godz.). Prezentowane są sposoby badania i oceny poziomu zabezpieczeń korzystania z baz danych, będących w posiadaniu jednostek gospodarczych. Dotyczy to w głównej mierze systemów informatycznych. Od audytorów bezpieczeństwa tych systemów wymaga się znajomości adekwatnych procedur i metod zarządzania procesami dostępności do informacji i ich zbiorów oraz właśnie sposobów kontroli zabezpieczeń ich przed zniekształceniami bądź kradzieżą. Z uwagi na fakt, że systemy korzystania z informacji przedsiębiorstw posiadają różny status jawności, złożoność procesów audytowania ich bezpieczeństwa jest bardzo zróżnicowana.

Prowadzącymi zajęcia są dr Adam Mytlewski oraz mgr Paweł Rytel, doktorant Wydziału Ekonomicznego oraz praktyk życia gospodarczego m.in. w przedstawionej dziedzinie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć studentów studiów niestacjonarnych

 

Budowa osobistego profilu zawodowego i określanie celów zawodowych.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


Studenci uczą się, jak zaplanować ścieżkę przyszłej kariery zawodowej uwzględniając swoje kompetencje i wybrane kierunki rozwoju zawodowego oraz jak zacząć realizację stawianych sobie celów zawodowych. W ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami podmiotów zajmujących się profesjonalną rekrutacją pracowników dla przedsiębiorstw z różnych branż, a także z przedstawicielami działów HR firm z sektora handlu, transportu i logistyki, którzy zajmują się zawodowo budowaniem potencjału ludzkiego w swoich przedsiębiorstwach. W trakcie tych spotkań studenci dowiadują się m.in. jakie są najbardziej poszukiwane na rynku kompetencje, jak wybierać potencjalnych pracodawców i przygotowywać się do procesu rekrutacji oraz jak zadbać o swój zawodowy wizerunek.

Zajęcia odbywają się: we wtorki (I i II tydzień) godz. 08.00-09.30, sala C209

 

Business Case Study. Warsztaty transportowo-logistyczne w firmie Flextronics.

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG, dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG


Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami z przedsiębiorstwa Flextronics. Flextronics to korporacja międzynarodowa, posiadająca oddział w Tczewie, zajmująca się produkcją części elektronicznych dla: m.in. Microsoft, Nokia, Sony. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedsiębiorstwem logistycznym oraz uzyskanie doświadczenia w praktyce gospodarczej.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:
  • pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracowników Wydziału określająca uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku TSL oraz przedstawiają wybrane koncepcje, metody i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu problemów transportowo-logistycznych,
  • druga - praktyczna, prowadzona przez pracowników Flextronics,
  • trzecia - case study w firmie Flextronics.
Podczas spotkań z praktykami student analizuje wybrane problemy dotyczące przedsiębiorstwa. Ponadto student uzyskuje praktyczne doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, narzędzi logistycznych w praktyce gospodarczej. Poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego, a także nabywa niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C209

 

Company management with use of ERP system.

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których Studenci mają okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning), oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych na świecie – firmę SAP AG. Uczestnicy zajęć poznają moduł systemu SAP ERP 6.0, związany z rachunkowością zarządczą: Controlling, a w jego ramach dwa podmoduły: Cost Center Accounting oraz Product Costing. Moduł ten jest wykorzystywany w wielu korporacjach międzynarodowych do wewnętrznych rozliczeń i raportowania. Oprócz tego, na zajęciach wspierająco wykorzystywane są inne moduły programu: Financial Accounting, Production Planning oraz Materials Management. Dzięki temu, Studenci mają możliwość skonfrontowania zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości zarządczej z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu. Poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi wyceny procesów i produktów. Umiejętność obsługi środowiska SAP jest poszukiwana u absolwentów uczelni wyższych przez wielu pracodawców (m.in. Polpharma, Bayer, Flex, mBank, Volkswagen AG).

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 11.30-13.00, sala C205

 

Informatyka w transporcie i handlu morskim.
(przedmiot specjalnościowy, MSG 2 SS2 MTiHM)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dagmara Wach


Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą systemów informatycznych i informacyjnych wykorzystywanych przez uczestników obrotu portowo-morskiego w międzynarodowym transporcie morskim ładunków. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w obsłudze transportowej ładunków handlu morskiego. W zajęciach uczestniczą przedstawiciele praktyki gospodarczej, przedsiębiorstw: armatorskiego, spedycyjnego, operatora portowego terminalu kontenerowego i spółki opracowującej koncepcję port community system.

Zajęcia odbywają się: (II połowa semestru) w czwartki godz. 11.30-15.00, sala B507

 

Innovation and innovation management.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Tomasz Brodzicki


Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne, głównie w formie warsztatowej, w ramach których omawiana jest problematyka innowacji i zarządzania innowacją. Studenci zapoznają się i rozwiązują zadania licznych casów firm krajowych i międzynarodowych z różnych branż (np. Rynair, Southwest Airlines, Apple, Philips, Inditex, Ford, Virgin). Stosowane jest podejście do innowacji promowane przez Harvard Business School z innowacją skupioną na kliencie (client-based approach). Studenci pracujący w grupach stosują wybrane metody w praktyce w odniesieniu do realnych przedsiębiorstw z Pomorza reprezentujących różne branże. Lista firm podana zostanie na początku zajęć. Zaliczenie w postaci raportu i prezentacji oceniane jest pod kątem przydatności i możliwości wdrożenia w praktyce przez menadżerów firm. Uzyskane uwagi i wskazówki powinny podnieść umiejętności studentów i pozwolić na zdobycie doświadczenia biznesowego oraz współpracy w grupach międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się: we wtorki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C308

 

Instytucje otoczenia biznesu - cykl wykładów prowadzonych przez partnerów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesu

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Mosionek-Schweda


Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Instytucje otoczenia biznesu to podmioty, które oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc ta może być udzielana odpłatnie lub nieodpłatnie osobom zakładającym działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwom już funkcjonujących, w celu stymulowania ich rozwoju.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są przez pracowników instytucji otoczenia biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. W trakcie wykładów zostaną zaprezentowane treści dotyczące wybranych instytucji oraz instrumentów, którymi dysponują. Przedstawiony zostanie rynek wymiany informacji gospodarczych i finansowych w Polsce i na świecie, system wymiany informacji Związku Banków Polskich, rynku obrotu nieruchomościami. Problematyka wykładów będzie również dotyczyła znaczenia ubezpieczeń społecznych oraz instytucji finansowych tj. biur informacji gospodarczych oraz banków. Poruszona zostanie tematyka oszczędzania i inwestowania długoterminowego, w tym instrumentów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Giełdy Papierów Wartościowych.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień) godz. 9.45–11.15 sala B505

 

Obsługa celna ładunków.
(przedmiot specjalnościowy MSG 2 SS2 MTiHM)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG


Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą: istoty, funkcji i źródeł prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej; zadań i struktury organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; wprowadzania towarów na obszar Unii Europejskiej oraz dokumentów i działań związanych z obsługą tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego; postępowania celnego. Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do uczestnictwa w obsłudze celnej ładunków handlu morskiego, są ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora taryfowego, służące ustalaniu należności celnych, obliczaniu cła, podatku vat i podatku akcyzowego z tytułu importu, a także ustalanie wartości celnej towarów i ich pochodzenia.

W prowadzeniu zajęć uczestniczą przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej: dr Marta Wawrowska, mgr Krzysztof Grasza, mgr Maciej Lisowski.

Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (II tydzień) godz. 15.15-16.45, sala C304

 

Organizacja i technika transportu morskiego.
(przedmiot specjalnościowy, MSG 3 SS1 MTiHM)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski


Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią rozwoju transportu morskiego na świecie oraz zasadami jego funkcjonowania i udziału w obsłudze ładunków handlu morskiego. Koncepcja zajęć obejmuje przedstawienie zagadnień teoretycznych związanych z transportem morskim, w tym elementów krajowego i międzynarodowego prawa morskiego, oraz prezentację faktycznie działających na rynkach transportowych przedsiębiorstw żeglugi morskiej i podmiotów oferujących usługi pomocnicze (agencyjnych, maklerskich). Elementem praktycznym zajęć jest przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych poprzez zapoznanie ich z obowiązującymi zasadami postępowania oraz z dokumentacją wykorzystywaną w procesach transportowych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (obejmujących zagadnienia teoretyczne) i ćwiczeń, które nastawione są na realizację wybranych zadań praktycznych.

Zajęcia dotyczące pracy agentów frachtowych, dokumentacji frachtowej i wybranych aspektów prawnych są prowadzone przez maklera frachtowego - dr. Tomasza Głowackiego, zaś zajęcia na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa armatorskiego w żegludze kontenerowej przez pracownika jednego z największych na świecie przedsiębiorstw armatorskich.

Zajęcia odbywają się: wykład - we wtorki (I i II tydzień) godz. 13.30–15.00, sala B410 oraz ćwiczenia - w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 15.15-16.45, sala C101

 

Podatki.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski


Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez p. Grzegorza Ziółkowskiego - doświadczonego menadżera finansowego w obszarze podatków i księgowości, członka ACCA i licencjonowanego Doradcę Podatkowego, zarządzającego funkcją podatkową w Grupie TVN. Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (F6).

Zajęcia są przeznaczone dla 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się: zgodnie z harmonogramem zajęć studentów studiów niestacjonarnych

 

Poszukiwanie nowych wyzwań biznesowych i turystycznych w Sopocie.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG


Zajęcia oparte jest na ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Sopot. W ramach zajęć studenci analizują realne problemy podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Sopocie oraz proponują rozwiązania tych problemów. Partnerami projektu są m.in.: Urząd Miasta Sopotu, Hotel Sheraton, Hotel Molo, Sopoteka, Kąpielisko Morskie Sopot, restauracja Tapas de Rucola, Państwowa Galeria Sztuki, Opera Leśna, Stowarzyszenie Turystyczne Sopot. Udział w projekcie pozwala studentom lepiej poznać miejsce, w którym studiują; odkryć potencjał Sopotu, który można promować; zrozumieć współpracę sektora publicznego i prywatnego; odkryć atrybuty miasta, które należy uwypuklić oraz podejmować aktualne i rzeczywiste wyzwania stojące przed miastem oraz działającymi w Sopocie podmiotami. Studenci pracują w kilkuosobowych grupach. Ponadto studenci wykonają zdjęcia wraz z hasłami promującymi Sopot przyjazny młodym ludziom. Na zakończenie zajęć studenci przygotowują prezentacje, które zostaną przedstawione w Urzędzie Miasta Sopotu w obecności zaproszonych gości - partnerów projektu. To zajęcia dla osób, które są kreatywne, pełne inspiracji, otwarte na nowe wyzwania, gotowe do rozwiązywania realnych problemów ekonomicznych.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień) godz. 9.45-11.15, sala C104

 

Projektowanie w logistyce.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG


Uczestnicy zajęć mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności - pierwszej, wyrażającej się w praktycznej znajomości struktury projektowanych procesów i systemów logistycznych oraz drugiej - polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w uzyskaniu powyższych umiejętności jest udział w zajęciach praktyka biznesu w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zidentyfikuje elementy ryzyka występujące w łańcuchu logistycznym importu mrożonych produktów rybnych do Polski.

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL.

Zajęcia odbywają się: we wtorki (I i II tydzień) godz. 13.30-16.45, sala B517

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne.

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Leszek Reszka, dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 22-23 listopada 2018 roku. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty prowadzone przez praktyków zajmujących się szeroko rozumianą logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Drugiego dnia studenci odbywają wizyty studyjne, odwiedzając wybrane przedsiębiorstwa. Po zakończeniu warsztatów, oprócz zaliczenia przedmiotu, studenci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez prowadzących warsztaty.

Zajęcia odbywają się w dniach 22-23 listopada 2018 r. (całodniowe warsztaty z praktykami)

 

Sprawozdawczość finansowa.

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski, mgr Agnieszka Miłosz


Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje między innymi regulacje i praktykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

Ograniczenia sprawozdań finansowych, a także analizę i interpretację sprawozdań finansowych dla potrzeb poszczególnych grup interesariuszy. Zajęcia współprowadzone są przez p. Artura Gronkiewicza - menedżera, Biegłego Rewidenta z doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz audytu, dyrektora finansowego w Centrum Usług Wspólnych Sony Pictures GBS w Gdyni. Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial Reporting (F7).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się: zgodnie z harmonogramem zajęć studentów studiów niestacjonarnych

 

Tajniki praktycznej bankowości - warsztaty z menedżerami.

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, dr Joanna Adamska-Mieruszewska


Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Santander Consumer Bank S.A.

Zasadniczym elementem zajęć są wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości – dyrektorów i menedżerów z długoletnim doświadczeniem, student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji. W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C204

 

Usługi logistyczne.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


W ramach zajęć prowadzony jest praktyczny program edukacyjny z udziałem ekspertów z firmy PEKAES Gdańsk Oliwa, którzy przedstawią istotę funkcjonowania firmy transportowej na rynku, wskażą na najważniejsze elementy w pracy związanej z planowaniem i realizacją działań w łańcuchu dostaw oraz pokażą, w jaki sposób może być zarządzana nowoczesna firma w sektorze TSL (turkusowa organizacja). Program składa się z 6 spotkań z zespołami pracowników PEKAES Gdańsk Oliwa. Na zakończenie studenci otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie programu.

Zajęcia odbywają się: we wtorki (I i II tydzień) godz. 11.30-13.00, sala C101

 

Virtual Logistic Bridge – most logistyczny Europa-Afryka.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


W ramach przedmiotu studenci wspólnie układają konkretny łańcuch dostaw w handlu między Europą i Afryką. Realizacja programu jest oparta na współpracy ze studentami z Senegalu oraz z przedstawicielami firm spedycyjnych w Polsce i w Afryce, którzy czuwają nad przebiegiem prac związanych z prawidłowym przygotowaniem wszystkich operacji spedycyjnych. Patronat nad projektem objęła organizacja ISC Afrique.

Zajęcia odbywają się: w czwartki (I i II tydzień) godz. 09.45-.11.15, sala C202

 

Warsztaty w firmie TSL – akademia wiedzy praktycznej.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


W ramach zajęć prowadzona jest POMARAŃCZOWA AKADEMIA UNILOGISTICS.  Jest to unikatowy projekt edukacyjnym, realizowany wspólnie przez Katedrę Polityki Transportowej UG oraz firmę UniLogistics. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów specjalności związanych z transportem i logistyką. W ramach zajęć studenci spotykają się z praktykami poleconymi przez firmę UniLogistics, pracującymi na różnych etapach łańcucha dostaw i poznają praktyczne aspekty funkcjonowania procesów logistycznych, charakter pracy na stanowiskach związanych z transportem i logistyką oraz zgłębiają tajniki przygotowania się do przyszłej pracy oraz samego procesu rekrutacji. Zajęcia realizowane są częściowo w budynku WE, a także poza uczelnią: w siedzibie firmy, w agencji celnej, terminalach i magazynach. Na zakończenie programu studenci uzyskują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zajęcia odbywają się: w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15, sala C104