Summer semester 2022/2023

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. Osoby te przeprowadzą wykłady dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w zarządach portów i terminalach kontenerowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych, a także przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki godz. 09:45 - 11:15, sala C201, (I i II tydzień), przedmiot dla specjalności Międzynarodowy transport i handel morski, 1 MTiHM SS2 MSG

 

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski
(wykład specjalnościowy Katedry Transportu i Handlu Morskiego)

Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia portów morskich, sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej oraz zarządzania portami morskimi. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej i innowacje, funkcjonowanie terminali portowych, bezpieczeństwo obiektów portowych oraz organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się w czwartki godz. 09:45 - 11:15, sala C104, (I i II tydzień), wykład dla specjalności Międzynarodowy transport i handel morski - 3 MTiHM SS1 MSG

 

Passenger transport

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

An excursion to Gdansk Airport is an important part of the lecture. During the excursion, Students will find how the daily routine of the dynamic regional airport looks like. Several external experts will provide an extended, practical view of selected topics during lectures. They include a representative of the Warsaw-Modlin Airport and Michael Glotz-Richter, the City of Bremen (Germany, topic on planning sustainable urban mobility).

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 11:30 - 13:00, sala C209, (I i II tydzień)

 

Podatki
(zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski; mgr Agnieszka Wentk

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez panią Karinę Politowską - doświadczonego doradcę podatkowego, członka ACCA. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończy przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (TX).
Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem dla grupy 1 FwP NS2 EK na studiach niestacjonarnych

 

Porty i terminale w praktyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Ernest Czermański, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Jak wygląda organizacja pracy w portach morskich? Jak funkcjonują zlokalizowane tam terminale przeładunkowe? Kto pracuje w terminalach portowych i jakie ma zadania? Na te i inne pytania związane z praktyką obrotu portowo-morskiego znajdą studenci podczas zajęć, a przede wszystkim w praktyce obejrzą podczas wizyt studyjnych w gdyńskich terminalach portowych pod przewodnictwem kadry kierowniczej tych terminali.
Zajęcia te składają się z części wprowadzającej (10h) w postaci prezentacji i dyskusji w ramach zajęć w Uniwersytecie Gdańskim oraz głównej części - tj. wizyt studyjnych (20h). Czas trwania każdej z wizyt studyjnych wynosi każdorazowo 5h dydaktycznych, podczas których przedstawione będą studentom poszczególne terminale, zasady ich funkcjonowania, podział zadań i kompetencji zespołu, zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, terminologie stosowane w danym terminalu oraz dedykowane elementy ich wyposażenia, w szczególności urządzenia przeładunkowe, magazyny, systemy informatyczne i ICT. Ponadto prezentowane będą przyszłe potrzeby tych terminali i istniejącej koncepcje i projekty zmierzające do nowych inwestycji. Przedstawione też będą elementy obsługi klientów terminala od strony operacyjnej. Niniejszy przedmiot celowo przewiduje różne terminale po to, aby ukazać różnorodność zarówno ładunkową (ładunki masowe, drobnicowe i zjednostkowane), technologiczną (przeładunki poziome i pionowe; toczne, przepompowywane lub unoszone), jak i z zakresu obsługi zapleczowe (transport drogowy, kolejowy). Ponadto student będzie miał okazję przyjrzeć się zasadom funkcjonowania i porównać różne technologie przeładunkowe tych samych grup ładunkowych (np. zboże) - od tych najprostszych (o niskim stopniu zmechanizowania), po najbardziej nowoczesne i zautomatyzowane (taśmociągi sterowane komputerowo).

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 15:15 - 16:45, sala B405, (I i II tydzień)

 

Projekty w praktyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Stefaniak, dr Aleksandra Borowicz

W trakcie spotkań eksperci z praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w zakresie zarządzania projektami, jak również wymogów dotyczących środowiska projektowego. Na zajęcia zapraszani są eksperci z różnych obszarów związanych z projektami, w tym specjalizujący w planowaniu projektów, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu zespołami projektowymi, itp. Omawiane w trakcie spotkań tematy dotyczą zarówno projektów europejskich, jak i biznesowych, realizowanych za pomocą metodyk klasycznych (np. PMI), jaki zwinnych (np. SCRUM)

Przedmiot specjalnościowy dla studentów specjalności Projekty w biznesie międzynarodowym 3 SSL MSG.

Zajęcia odbywają się w środy 13:30 - 15:00, sala C101, (I tydzień), wykład dla specjalności Projekty w biznesie międzynarodowym, 3 PwBM SS1 MSG

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka

Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 30-31 marca 2023 roku. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty prowadzone przez praktyków zajmujących się szeroko rozumianą logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Drugiego dnia studenci odbywają wizyty studyjne, odwiedzając wybrane przedsiębiorstwa. Po zakończeniu warsztatów, oprócz zaliczenia przedmiotu, studenci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez prowadzących warsztaty.

Zajęcia odbywają się w dniach 30-31.03.2023 (całodniowe warsztaty z praktykami), sala C301

 

Sustainable Cities

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

One of the lectures within the Sustainable Cities facultative lecture, "Urban Transformations", will be held in Pomeranian Science and Technological Park in Gdynia, a former bus depot that was transformed into a functional modern space. The lecture will be enriched with meeting with Park authorities, explaining how local economic policy could benefit from activities of technology parks.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 08:00 - 09:30, sala C101, (I i II tydzień)

 

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz

Przedmiot oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Santander Bank Polska. Zajęcia są prowadzone są z udziałem dyrektorów i menedżerów z wymienionych banków, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.
e Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej na bazie rzeczywistych przypadków z praktyki bankowej, transakcji krajowych i międzynarodowych w różnych branżach, występującego w nich ryzyka i oceny wskaźnikowej. W ramach zajęć poruszane są aspekty uwarunkowań marketingu bankowego i promocji produktów i usług bankowych, dynamicznie rozwijającego się rynku leasingu, innowacyjnych rozwiązań bankowości elektronicznej i mobilnej.
Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości z długoletnim doświadczeniem, student pozna kompetencje potrzebne w pracy w instytucji finansowej banku, dowie się, jak wygląda świat menedżera w banku, pozna jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji.
W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoją wiedzę, jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 09:45 - 11:15, sala C102, (I i II tydzień)

 

Transport kolejowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr Aleksander Jagiełło

Wycieczka dydaktyczna do siedziby PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni Cisowej pozwala Studentom na zapoznanie się z praktycznym wymiarem funkcjonowania kolei aglomeracyjnej. W ramach wycieczki przewidziano zwiedzanie zaplecza i spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za organizację ruchu kolejowego.
Ponadto, udział w zajęciach potwierdzili praktycy - dr Tomasz Radzikowski, ekspert firmy doradczej Databout sp. o.o. (zagadnienia oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym), dr hab. Andrzej Massel (dyrektor Instytutu Kolejnictwa, zagadnienia rozwoju infrastruktury kolejowej, online) oraz przedstawiciel krajowego przewoźnika PKP Intercity sp. z o.o., partnera WE UG.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 15:15 - 16:45, sala C209, (I i II tydzień)

 

Transport lotniczy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami sektora transportu lotniczego, szczególnie Portu Lotniczego Gdańsk. Swój udział w zajęciach potwierdzili przedstawiciele portów lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz agentów handlingowych. Przedstawiciele biznesu podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z praktyki gospodarczej.
Tematyka zajęć dotyczy najnowocześniejszego sposobu podróży – transportu lotniczego. Podczas kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku usług transportu lotniczego, zasad zarządzania oraz biznesu lotniczego.
Jednym z elementów zajęć będzie wycieczka do portu lotniczego w Gdańsku, podczas której studenci będą mogli poznać praktyczne aspekty zdobytej wiedzy z przedmiotu Transport lotniczy.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 08:00 - 09:30, sala C209, (I i II tydzień)

 

Tworzenie i finansowanie innowacyjnych firm - warsztaty praktyczne

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Tomasz Tomaszewski

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu, negocjacje w biznesie oraz sztuka autoprezentacji. Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji.
Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się w wybrane piątki (03.03, 10.03, 24.03, 28.04, 12.05, 19.05.2023) dla specjalności Innowacyjność w gospodarce, 3 IwG SS1 EK w PPNT Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.

 

Zarządzanie finansami

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Leszek Czerwonka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje m.in. zarządzanie kapitałem obrotowym, źródła i pozyskiwanie finansowania działalności, szacowanie kosztów kapitału, metody oceny projektów inwestycyjnych. Zajęcia współprowadzone są przez panią Dorotę Wesołowską – menedżera w Ernst & Young (EY) w dziale doradztwa transakcyjnego, posiadającą doświadczenie m.in. w zakresie prowadzenia procesów transakcyjnych, w tym due diligence, wyceny, analiz komercyjnych, nadzoru nad projektami M&A.
Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończący przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial management (FM).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Gospodarowanie finansami.
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem dla grupy 2 GF NS2 EK na studiach niestacjonarnych

 

Zrównoważona mobilność miejska

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W ramach przedmiotu planowana jest wycieczka dydaktyczna do zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni celem pokazania praktycznych aspektów rozwoju elektromobilności i rozwoju technologicznego w tym obszarze. Podczas spotkania przedstawione zostaną również perspektywy rozwoju transportu miejskiego opartego o trakcję elektryczną.
Ponadto, udział w zajęciach na WE UG wezmą praktycy - Remigiusz Kietliński, oficer rowerowy Miasta Gdańska, kierownik Referatu Mobilności Aktywnej Miasta Gdańska oraz Dominik Makurat, ekspert firmy doradczej Wolański sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 09:45 - 11:15, sala C209, (I i II tydzień)