Summer semester 2015/2016

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz tym jak sami rozwijali swoją karierę zawodową. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, budowaniem marki osobistej, autoprezentacji, tworzeniem własnej firmy, a również finansami osobistymi.
Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie, specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.
Przykładowe tematy:
Praca zespołowa
Rozwój osobisty
Zarządzanie finansami
Ty jako marka
Od pomysłu do biznesu
Zarządzanie i przewodzenie
Networking
Social media
Sztuka autoprezentacji
Na pierwsze spotkanie w dniu 18 lutego 2016 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko zapisanych na zajęcia!

Zajęcia odbywają się w czwartki (I i II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 sala C103

Get that job

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Marcin Skurczyński, mgr Anna Fornalska-Skurczyńska

Get that job to zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję krok po kroku przejść
przez proces rekrutacji. Uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak stworzyć atrakcyjne
CV, co zawrzeć w liście motywacyjnym, ale też i w jaki sposób przygotować się do
rozmowy kwalifikacyjnej, a także jak odpowiadać na pytania, żeby podkreślić swoje
mocne strony. Zajęcia współprowadzone są z pracownikami działu HR Thomson Reuters,
którzy na koniec zajęć przeprowadzają z uczestnikami tzw. mock job interviews. 

Zajęcia odbywają się w języku angielskim

Zajęcia odbywają się w środy (I i II tydzień) od g. 11:30 do 13:00 sala B418

Spedycja – przedmiot specjalnościowy ETiL

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Andrzej Jezierski

Zajęcia, na których przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w spedycji. Szerokie spektrum zagadnień spedycyjnych, od podstaw prawnych działalności spedytora, charakterystykę obsługi spedycyjnej poszczególnych gałęzi transportu, zagadnienia logistyki, ubezpieczeń, obsługi spedycyjnej obrotu portowo-morskiego, wzbogacone zostanie prezentacją praktycznych przypadków i rozwiązań. Doświadczeniami zawodowymi podzieli się prezes zarządu przedsiębiorstwa spedycyjnego HYCON Sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I tydzień) od g. 15:15 do 16:45 sala B401, B503

Transport lotniczy
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dariusz Tłoczyński

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami z branży lotniczej. Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania transportu lotniczego. Część teoretyczna zajęć jest uzupełniona przykładami z praktyki gospodarczej. Zaproszonymi prelegentami będą przedstawiciele agentów handlingowych, portów lotniczych i instytucji współpracujących z transportem lotniczym. Pod koniec semestru zaplanowana jest wycieczka dydaktyczna do Portu Lotniczego Gdańsk.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 sala B506

 Transport kolejowy
 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Marcin Wołek, prof. UG, dr hab. Stanisław Miecznikowski

Zajęcia obejmują przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku  transportu kolejowego w Polsce i UE, organizacją przewozów pasażerskich i towarowych, zarządzaniem infrastrukturą transportu kolejowego. Zaprezentowane zostaną również przykłady analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich, które będą oceniane przez Studentów podczas warsztatów.
Jedne z zajęć poświęcone będą praktycznym aspektom konstruowania rozkładu jazdy pociągów (mgr Tomasz Radzikowski, przedstawiciel zarządcy infrastruktury transportu kolejowego - PKP PLK S.A.).
W ramach wykładu przewidziana jest wycieczka: zwiedzanie obiektów zaplecza technicznego oraz spotkanie w siedzibie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, mająca za zadanie przybliżyć praktyczne aspekty funkcjonowania przewoźnika pasażerskiego na obszarze metropolitalnym (mgr Marcin Głuszek, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.).

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) od g. 8:00 do 9:30 sala C209.

 Ochrona środowiska morskiego – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski

Gospodarka morska wykorzystuje zasoby naturalne środowiska morskiego, co znacząco wpływa na stan ekologiczny światowych mórz i oceanów. Wzrost gospodarczy związany jest z utrzymaniem i rozwojem transportu morskiego, jako niezbędnych elementów globalnej sieci transportowej. Intensyfikacja przewozów ładunkowych wpływa negatywnie na środowisko naturalne, dlatego  konieczne jest wdrożenie metod i technologii minimalizujących degradację fauny i flory morskiej.
W celu ochrony środowiska morskiego przyjęto szereg aktów normatywnych zawierających standardy ochrony oraz zasady postępowania w razie wystąpienia różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wymogi prawne obejmują przedsiębiorstwa żeglugowe i portowe, dlatego powinny one uwzględniać w swoich strategiach rozwoju ochronę środowiska i przyjąć filozofię gospodarowania zgodną z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
Istotnym elementem cyklu wykładów obejmujących zagadnienia ochrony środowiska morskiego jest wykład prowadzony przez Kierownika Działu Ewidencji Gruntów i Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Wykład dotyczy praktycznych aspektów wdrażania zasad ochrony środowiska morskiego na terenie portu oraz skutków prawnych i ekonomicznych procesów harmonizacji prawa.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I tydzień) od g. 13:30 do 15:00 sala C201

 Development and integration of the Baltic Sea Region
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

Wykład od wielu lat łączy wiedzy teoretyczną z i praktyką. Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami integracji Regionu Bałtyckiego. Zajęcia przewidują co najmniej trzy spotkania z osobami reprezentującymi instytucje bałtyckie.
Podczas dyskusji uczestnicy wykładu będą mogli przeprowadzić z zaproszonymi gośćmi wywiady pogłębione i zidentyfikować najważniejsze mechanizmy, gry strategiczne, alianse oraz rozkład i dynamikę krajowych i międzynarodowych grup interesów kształtujących współpracę wokół Bałtyku.
Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i uczestniczyć w nich będą studenci zagraniczni. Będzie to zatem doskonałe forum wymiany wzajemnych doświadczeń.

Zajęcia odbywają się w piątki (I tydzień) od g. 13:30 do 15:00 sala C103

Analizy gospodarcze - konsulting w praktyce
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Marcin Skurczyński, dr Urszula Mrzygłód, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska, mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta

Studenci uczestniczący w zajęciach będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji badań i analiz gospodarczych oraz specyfiką branży doradczej i badawczej. Przedstawione zostaną różne metody i techniki pozyskiwania, analizy i interpretacji danych, a także praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji raportów i opracowań. W zajęciach wezmą udział praktycy z firm doradczych.
Dzięki zajęciom student nabywa umiejętności sprawnego poszukiwania i selekcji informacji oraz analitycznego myślenia, przydatne w pracy zawodowej, a także poznaje cechy i kompetencje pracownika branży doradczej. Przekazane informacje oraz wskazówki pozwolą również doskonalić umiejętności w zakresie przygotowania pracy magisterskiej.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 sala C204

Supply management and production planning in SAP ERP
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne
Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od g. 11:30 do 13:00 sala C205

Narzędzia planowania zasobów w logistyce (ćwiczenia dla profilu KL)
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, oraz jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS.
W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I połowa semestru WE 15 II-10 IV) od g. 11:30 do 15:00 sala B517 oraz od g. 15:15 do 18:30 sala B517

The use of ERP systems in sales and warehouse management
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.
Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Finance and Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 sala C205
Gospodarka i polityka portowa
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Hanna Klimek

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (w ramach umowy zawartej pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). W czasie wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dla studentów 1 MTiHM SS2 MSG. Są to wykłady dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich (prowadzone przez Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych i Public Relations) oraz praktycznych aspektów przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych (prowadzone przez Kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od g. 13:30 do 15:00 sala C201 wykład, poniedziałki (II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 C201 ćwiczenia

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
Przedmiot do wyboru wyłącznie dla studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach.
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of CharteredCertifiedAccountants (ACCA), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka oraz raportowania. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada  wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich firm (m. in na stanowisku Dyrektora Finansowego).
Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (F8).

Zajęcia odbywają się:
19.03.2016 od g. 17.00 do 20.15 sala B505,
09.04.2016 od g. 17.00 do 20.15 sala B505,
24.04.2016 od g. 08.00 do 11.15 sala B505,
08.05.2016 od g. 08.00 do 11.15 sala B505,
22.05.2016 od g. 08.00 do 11.15 sala B505

Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Pawłowski

Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób?
Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, prezes, założyciel i współwłaściciel  firmy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o "przedsiębiorczości dla wybranych".
Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób  nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) od g. 9:00 do 11:15 sala C101

Bezpieczeństwo energetyczne Polski ( kontekst krajowy i międzynarodowy)
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: Prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

Szeroko rozumiana energetyka jest istotnym obszarem w gospodarce każdego kraju, ponieważ koszty energii determinują konkurencyjność przemysłu ( szczególnie branż energochłonnych) oraz poziom wydatków na energię wszystkich gospodarstw domowych. Kluczem polityki energetycznej jest  zapewnienie bezpieczeństwa dostaw istotnych nośników energii ( ropa naftowa, gaz, węgiel kamienny i brunatny), co z uwagi na polityczny charakter relacji międzynarodowych krajów i wspólnot gospodarczych wymaga rozwiązań instytucjonalnych i infrastrukturalnych, które  bezpieczeństwo to  mogą zagwarantować. W tym kontekście istotna jest polityka energetyczna Unii Europejskiej, stosująca  zróżnicowane instrumentarium oddziaływania na rynki energetyczne krajów członkowskich, jak również względem czołowych eksporterów surowców energetycznych.
Uczestnictwo w zajęciach praktyków gospodarczych ( PGNiG, ENERGA S.A.) umożliwi poznanie „kuchni” funkcjonowania wybranych elementów rynków energetycznych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 sala B408

Marketing polityczny i terytorialny
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Zajęcia skupiają się na dwóch elementach: marketingu politycznym, czyli sposobach komunikowania z wyborcami oraz na budowie wizerunku miast i regionów przy wykorzystaniu różnych produktów turystycznych.
Gośćmi zajęć są osoby, które zajmują się realizacją kampanii politycznych (m.in. posłowie, radni – w poprzednich latach w zajęciach brali udział m.in. Agnieszka Pomaska, Maciej Krupa, Paweł Orłowski) oraz osoby posiadające doświadczenie w zakresie budowy wizerunku samorządów (np. przedstawiciele Urzędu Miasta w Sopocie)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od g. 17:00 do 18:30 sala B513

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach) obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej,  zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Będą nimi  menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) od g. 9:45 do 11:15 sala B506 wykład, poniedziałki (I tydzień) od g. 18:45 do 20:15 B411 ćwiczenia

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem innowacyjnym – warsztaty praktyczne (przedmiot specjalnościowy - IwG)
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dzięki warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli biznesu, studenci nabędą umiejętności analizowania i wyboru czynników istotnych dla formułowania strategii działań przedsiębiorstwa. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: design jako element przewagi konkurencyjnej firmy i wdrażanie nowego produktu, etykieta w biznesie, czy zarządzanie strategiczne firmę. Studenci zostaną przygotowani do spotkania z inwestorem i złożenia własnej propozycji biznesowej. Rozwiną umiejętności logicznego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, dostosowania się do nowych sytuacji, podejmowania nowych wyzwań oraz nabywania odporności na porażki. Warsztaty stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się w piątki zgodnie z harmonogramem proponowanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Tworzenie i finansowanie firm innowacyjnych - warsztaty praktyczne (przedmiot specjalnościowy - IwG)
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Kuczewska

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji.  Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji. Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli  biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce. 

Zajęcia odbywają się w piątki zgodnie z harmonogramem proponowanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny