Summer semester 2021/2022

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. Osoby te przeprowadzą wykłady dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w podmiotach zarządzających portami i terminalach kontenerowych, ustalania cen usług portowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych, a także przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych.

Zajęcia odbywają się: poniedziałek 09:45 - 11:15 (wykład) (I i II tydzień) C201; poniedziałek 11:30 - 13:00 (ćwiczenia) (II tydzień), C201

 

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich
(wykład specjalnościowy KTiHM)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr Janusz Dąbrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej, zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, innowacje, funkcjonowanie terminali portowych, bezpieczeństwo obiektów portowych, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się: poniedziałek 13:30 - 15:00 (wykład) (I i II tydzień) C201; czwartek 13:30 - 15:00 (ćwiczenia) (II tydzień) sala C201

 

Podatki
(zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Michał Suchanek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego; dr Grzegorz Szczodrowski

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez panią Karinę Politowską - doświadczonego doradcę podatkowego, członka ACCA. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończy przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (TX).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych zgodnie z planem

 

Spedycja

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG

W trakcie zajęć przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu spedycji. Zajęcia będą realizowane przy współudziale dwóch praktyków biznesowych: pana mgr Jana Wierzby (spedytora) oraz pana mgr Roberta Andersohna (prezesa przedsiębiorstwa spedycyjnego). Tematyka zajęć dotyczy m.in: praktycznego wymiaru istoty spedycji, dokumentacji spedycyjnej, prawno-formalnych uwarunkowań prowadzenia działalności spedycyjnej, praktycznych uwarunkowań przebiegu procesów spedycyjnych.

Zajęcia odbywają się: wtorek 11:30 - 13:00 (II tydzień) B503 (lab. komp.)

 

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz

Przedmiot oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Santander Bank Polska. Zajęcia są prowadzone są z udziałem dyrektorów i menedżerów z wymienionych banków, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zasadniczym elementem zajęć są wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej na bazie rzeczywistych przypadków z praktyki bankowej, transakcji krajowych i międzynarodowych w różnych branżach, występującego w nich ryzyka i oceny wskaźnikowej. W ramach zajęć poruszane są aspekty uwarunkowań marketingu bankowego i promocji produktów i usług bankowych, dynamicznie rozwijającego się rynku leasingu, innowacyjnych rozwiązań bankowości elektronicznej i mobilnej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości z długoletnim doświadczeniem, student pozna kompetencje potrzebne w pracy w instytucji finansowej banku, dowie się, jak wygląda świat menedżera w banku, pozna jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji.
W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoją wiedzę, jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się: wtorek 09:45 - 11:15 (I i II tydzień) sala C204

 

Warsztaty w firmie TSL - akademia wiedzy praktycznej

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz

Zajęcia realizowane dla studentów kierunku Ekonomia i MSG

Zajęcia o tematyce transportowej i logistycznej prowadzone są we współpracy z przedstawicielami poszczególnych działów przedsiębiorstwa UniLogistics. Cześć zajęć odbywa się także w formie wyjazdów studyjnych do miejsc fizycznej realizacji usług spedycyjnych, magazynowych i transportowych.

Zajęcia odbywają się: poniedziałek 09:45 - 11:15 (I i II tydzień) sala C102

 

Zarządzanie finansami
(zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: gospodarowanie finansami) 

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Leszek Czerwonka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje m.in. zarządzanie kapitałem obrotowym, źródła i pozyskiwanie finansowania działalności, szacowanie kosztów kapitału, metody oceny projektów inwestycyjnych. Zajęcia współprowadzone są przez panią Dorotę Wesołowską – menedżera w Ernst & Young (EY) w dziale doradztwa transakcyjnego, posiadającą doświadczenie m.in. w zakresie prowadzenia procesów transakcyjnych, w tym due diligence, wyceny, analiz komercyjnych, nadzoru nad projektami M&A.  

Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończący przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial management (FM).  


Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, ścieżka finansowa, moduł: Gospodarowanie finansami.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych zgodnie z planem