dr Adriana Zabłocka - Abi Yaghi

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2018, nr 15, s. 1-14

 

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, Wyzwania polityki kontroli koncentracji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, (w:) Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu / [red. nauk. Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka, Monika Namysłowska, Anna Piszcz], Warszawa : Wydawnictwo C. H.Beck, cop. 2017, s. 239-247

 

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, Renesans polityki przemysłowej w Unii Europejskiej? (w:) Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016,  s. 74-97

 

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, Partnerstwo publiczno-prywatne a kontrola pomocy publicznej w Unii Europejskiej, (w:) Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi : kurorty w Europie Środkowej od XIX do XXI wieku / pod red. Magdaleny Mosionek-Schweda, Małgorzaty Buholz-Todoroskiej, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 122-129

 

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, Pomoc publiczna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 1996-2013, (w:) Teorie i metody w studiach europejskich : V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015, s. 344-357

 

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, Ocena skuteczności pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, (w:) Teorie i metody w studiach europejskich : V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015, s. 339-342

 

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, 10 lat Polski w Unii Europejskiej : pomoc publiczna, (w:) 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i perspektywy / pod red. Ewy Latoszek [et al.], Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 167-186

 

Andrzej Stępniak, Adriana Zabłocka, Eksport kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich - analiza danych statystycznych (w:) Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego / pod red. Stanisława Umińskiego, Sopot : PBS DGA : Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. Uniwersytet Gdański, 2010, s. 127-157

 

Andrzej Stępniak, Adriana Zabłocka, Eksport kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich - analiza wyników badań ankietowych (w:) Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego / pod red. Stanisława Umińskiego, Sopot : PBS DGA : Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. Uniwersytet Gdański, 2010, s. 158-189

 

Adriana Zabłocka, Ochrona własności intelektualnej a ochrona konkurencji, (w:) Wybrane problemy integracji europejskiej / pod red. Andrzeja Stępniaka, Stanisława Umińskiego, Adriany Zabłockiej, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 171-183

 

Andrzej Stępniak, Adriana Zabłocka, Uwarunkowania eksportu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych - wnioski dla województwa pomorskiego, (w:) Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego / pod red. Stanisława Umińskiego, Sopot : PBS DGA : Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. Uniwersytet Gdański, 2009, s. 77-97

 

Andrzej Stępniak, Adriana Zabłocka, Eksport kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich - wyniki badań ankietowych w województwie pomorskim (w:) Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego / pod red. Stanisława Umińskiego, Sopot : PBS DGA : Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. Uniwersytet Gdański, 2009, s. 98-128

 

Adriana Zabłocka, Ochrona własności intelektualnej a ochrona konkurencji, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Uniwersytet Gdański, Sopot 2009

 

Adriana Zabłocka, Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw a polityka konkurencji Unii Europejskiej, Zeszyty Natolińskie, Zeszyt 33, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009

 

Adriana Zabłocka, Anitrust and Copyright Collectives - an Economic Analsis [w:]Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 1 (2008), Centre of Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw

 

Adriana Zabłocka, Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

 

Adriana Zabłocka, EU Merger Policy and Joint Dominance, [w:] Yearbook of Polish European Studies, Volume 9/2005, Warsaw University Centre for Europe, Warszawa 2006

 

Adriana Zabłocka, Ponadgraniczne fuzje i przejęcia a polityka konkurencji Unii Europejskiej ma przykładzie przejęcia HVB przez Unicredito Italiano, [w:] Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. M.Kruszka, Szczecin 2006

 

Adriana Zabłocka, Kontrola połączeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie nr 7(130/131) 2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego