dr Maciej Krzemiński

Maciej Krzemiński, Wsparcie funduszy Unii Europejskiej dla MŚP w Polsce w latach 2014-2020, (w:) Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 160-177

 

Maciej Krzemiński, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, (w:) Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / [red. nauk. Ewa Latoszek, Andrzej Stępniak, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 129-159

 

Andrzej Stępniak, Maciej Krzemiński, Procesy integracyjne Polska - Unia Europejska. Główne kierunki zmian (w:) 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i perspektywy / pod red. Ewy Latoszek [et al.], Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 45-58

 

Maciej Krzemiński, Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionów i polityki regionalnej, Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2014, Zeszyty Natolińskie, 2391-5773, 55

 

Maciej Krzemiński, Polityka strukturalna Unii Europejskiej na lata 2014-2020 : wyzwania i szanse, (w:) Ekonomiczne wyzwania współczesności / pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Macieja Krzemińskiego, Sopot : Ośrodek Badań Intergracji Europejskiej : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 64-75

 

Maciej Krzemiński, EU structural policy for 2014-2020 : opportunities and challenges (w:) European integration process in the new regional and global settings / ed. by Ewa Latoszek [et al.], Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. [327]-335

 

Joanna Kuczewska, Maciej Krzemiński, Regional constructed advantages : case of Pomerania Region in Poland, Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

Maciej Krzemiński, Przyszłość polityki strukturalnej Unii Europejskiej, (w:) Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji / [zespół red.: Andrzej Stępniak et al.], Sopot : Ośrodek Badań Intergracji Europejskiej : Uniwersytet Gdański, 2011., s. [85]-91.

 

Maciej Krzemiński, Prawne i ekonomiczne regulacje w kryzysie gospodarczym, (w:) Rola i formy dialogu społecznego w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego oraz wymiana dobrych praktyk : materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa, 25 marca 2010 r. / [red. Grzegorz Kulczykowski], Gdańsk : Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", 2010, s. 7-22

 

Maciej Krzemiński, Efekty polityki regionalnej UE z perspektywy gmin województwa pomorskiego. Raport z badania ankietowego, W: Wybrane problemy integracji europejskiej / pod red. Andrzeja Stępniaka, Stanisława Umińskiego, Adriany Zabłockiej, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. [251]-261