Działalność dydaktyczna

Pracownicy Ośrodka Badań Integracji Europejskiej prowadzą zajęcia ze studentami kierunków ekonomicznych oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych w zakresie  ekonomii międzynarodowej, teorii integracji, ekonomii integracji europejskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. 

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów kursowych, wykładów do wyboru, ćwiczeń i seminariów. Od roku akademickiego 1992/93 działalność dydaktyczna Ośrodka koncentruje się na problematyce integracyjnej oraz dostosowaniach gospodarki polskiej do współpracy ze Wspólnotą Europejską.

 

Na rozszerzenie zakresu studiów europejskich wpływ miały trzy inicjatywy dydaktyczne:

 

  • W listopadzie 1992r. uruchomiono Studium Podyplomowe "Integracja Europejska. Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle zasad jednolitego rynku europejskiego". Obecnie studium pod nazwą „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich” obejmuje zagadnienia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przygotowuje słuchaczy do pozyskiwania i zarządzania środkami wsparcia finansowego UE.

 

  • W 1992r. decyzją Rady Wydziału nastąpiło otwarcie specjalności "Integracja Europejska" na studiach dziennych Wydziału Ekonomicznego UG. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalność, pod nazwą „Europejski Wymiar Przedsiębiorczości” funkcjonuje na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Specjalność jest oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. 

 

  • W ramach Ośrodka uruchomiona została Katedra Europejska (European Chair) w ramach Programu Wspólnot Europejskich: "Akcja Jean Monnet - Polska" (Integracja Europejska w studiach uniwersyteckich). Celem Programu Katedr Europejskich, finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, jest wzmocnienie jednostek dydaktycznych prowadzących nauczanie w zakresie integracji europejskiej.  W latach 2000-2003 katedrę J. Monnet Chair przyznano prof. dr hab. Andrzejowi Stępniakowi

 

Ponadto, działający przy Ośrodku Zespół ds. Szkoleń i Programów Europejskich organizował interdyscyplinarne studia podyplomowe „Unia Europejska. Przygotowanie kandydatów na urzędników w instytucjach europejskich”, a obecnie międzywydziałowe studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” organizowane wspólnie z NBP i Wydziałem Zarządzania UG. Niniejszy Zespół zajmuje się również organizacją konkursów, seminariów, konferencji i szkoleń związanych z integracją europejską. Zespół świadczy także usługi dla przedsiębiorstw i samorządów województwa pomorskiego w zakresie wykorzystania środków pomocowych UE. Praktyki  w Komisji Europejskiej i polskich instytucjach rządowych

 

Z inicjatywy Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia dobrowolnych praktyk zawodowych dla studentów z Komisją Europejską w Warszawie. Umowa ta została podpisana w 2011 r. Łącznie w praktykach wzięło udział 13 osób, z czego:

  • 8 osób w 2012 r.
  • 5 osób w 2013 r. 


W 2013 roku w praktykach wzięli udział studenci Wydziału Ekonomicznego UG, specjalności Europejski Wymiar Przedsiębiorczości oraz 2 studentki z Wydziału Filologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto, studenci specjalności Europejski Wymiar Przedsiębiorczości odbyli praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie (1 osoba w 2012 r.) oraz  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2 osoby w latach 2012-2013).

 

W ramach współpracy z regionalnymi instytucjami w 2013 r. studentka EWP odbyła miesięczną praktykę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.