Stypendium

W ramach programu ERASMUS+ studenci wyjeżdżający na studia na uczelnie zagraniczne otrzymują stypendium, które pozwala na pokrycie części kosztów związanych z pobytem za granicą.

 

 

 
Wielkość stypendium zależna jest od kraju, w którym realizowana jest wymiana studencka, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Student UG, który kwalifikuje się do stypendium socjalnego, może otrzymać dodatkowe stypendium 200 EUR (w przeliczeniu na PLN) w ramach programu ERASMUS+ na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Osoba może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja na wydziałach, posiada decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG*. Fakt ten musi być potwierdzony na formularzu kwalifikacyjnym.

*Dotyczy to studentów, którzy otrzymują stypendium socjalne lub spełniają warunki do przyznania takiego stypendium zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym  - rozdział 2: prawa i obowiązki studentów

Więcej informacji na stronie:
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=erasmus/studia