Stypendium

W ramach programu ERASMUS+ studenci wyjeżdżający na studia na uczelnie zagraniczne otrzymują stypendium, które pozwala na pokrycie części kosztów związanych z pobytem za granicą.

 

 

 
Wielkość stypendium zależna jest od kraju, w którym realizowana jest wymiana studencka, zgodnie z poniższą tabelą:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium

Dodatek socjalny na miesiąc

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja670€250€
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy670€250€
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna  (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600€250€

Stawki dotyczą roku 2023/24.


Student UG, który kwalifikuje się do stypendium socjalnego, może otrzymać dodatkowe stypendium 250 EUR (w przeliczeniu na PLN) w ramach programu ERASMUS+ na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Osoba może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja na wydziałach, posiada decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG*. Fakt ten musi być potwierdzony na formularzu kwalifikacyjnym.

*Dotyczy to studentów, którzy otrzymują stypendium socjalne lub spełniają warunki do przyznania takiego stypendium zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym  - rozdział 2: prawa i obowiązki studentów

Więcej informacji na stronie:
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=erasmus/studia