Jak wypełnić Learning Agreement

Wypełnianie Learning Agreement - PROCEDURA
Musisz wypełnić formularz Learning Agreement (LA) zawierający wybrane przez Ciebie przedmioty do realizacji na uczelni partnerskiej. Od roku 2021/22 LA jest dokumentem elektronicznym wypełnianym w systemie OLA (informacje techniczne przekazuje nominowanym Biuro Wymiany Zagranicznej). Może się jednak zdarzyć, iż niektóre uczelnie partnerskie nie wdrożyły jeszcze systemu OLA – wówczas może być konieczne wypełnienie dokumentu LA w formie tradycyjnej.
Przedmioty:
1) Należy wpisać w LA wszystkie przedmioty realizowane na uczelni partnerskiej. Należy zrealizować minimum 30 ECTS aby móc rozliczyć semestr!
2) Pamiętaj, że musisz zrealizować przedmioty obowiązkowe na UG (przedmioty z grupy A i B i ogólnowydziałowe – jeśli taki masz w danym semestrze). Jeżeli nie masz możliwości wyboru przedmiotów będących ekwiwalentami przedmiotów obowiązkowych na UG w uczelni partnerskiej (lub ich nie wybrałeś), musisz je zrealizować po powrocie (należy wypełnić Internal Addendum to LA).
3) Dla pozostałych przedmiotów realizowanych na UG (czyli spoza grup A/B) ekwiwalentem może być dowolny przedmiot na uczelni zagranicznej.

W tabeli B należy  wpisać przedmioty realizowane w danym semestrze na UG - czyli wszystkie, za wyjątkiem tych przedmiotów A/B, dla których nie znaleziono ekwiwalentów i pozostają do zrobienia po powrocie. Do LA nie wpisuje się też przedmiotów wymienionych niżej (punkt 4). Ale wpisuje się przedmioty specjalizacyjne oraz PDW (przy czym w przypadku PDW wystarczy wpisać Electives zamiast nazw konkretnych przedmiotów).
4) Do LA NIE wpisuje się zajęć z seminarium (seminarium jest realizowane w kontakcie email – nie dodaje się do sumy punktów ECTS uzyskanych na wyjeździe), ani zajęć wychowania fizycznego (są zaliczane automatycznie, jeśli przypadają w semestrze realizacji mobilności)
Wybór przedmiotów musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez jednego z koordynatorów programu Erasmus+. Uzgodnienia dokonuje się wyłącznie na konsultacjach koordynatorów, na które należy się stawić (konsultacje odbywają się on-line) przygotowanym – a więc z przygotowaną propozycją LA oraz sylabusami wybranych przedmiotów na uczelni goszczącej. Prośby o zatwierdzenie wybranych przedmiotów w LA przesyłane drogą mailową nie będą realizowane bez wcześniejszej konsultacji.
Procedura kontaktu z koordynatorami:
z uwagi na liczne błędy w wypełnianych OLA oraz w przesyłanych chaotycznie emailach obowiązuje następująca procedura przygotowania LA:
1. Przygotuj propozycje ekwiwalentów dla przedmiotów A/B (miej sylabusy przedmiotów, które chcesz zaproponować jako ekwiwalenty z uczelni partnerskiej);
2. Przedstaw swoją propozycję na konsultacjach z jednym z koordynatorów;
3. Wypełnij OLA dopiero po tej konsultacji;
4. NIE wysyłaj emaili – skontaktuj się z koordynatorem na konsultacjach. Tak będzie dużo szybciej. Kontakt email (w sprawie LA) jest akceptowalny dopiero po uzgodnieniach na konsultacjach, jeśli będzie jeszcze potrzebny.