Aplikacja i rekrutacja

W roku akademickim 2014/15 rozpoczął się pierwszy rok funkcjonowania nowego Programu ERASMUS+. W Programie ERASMUS+ każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na studia na każdym stopniu studiów, do maksymalnego okresu pobytu w uczelniach goszczących obejmującego 12 miesięcy. Oznacza to możliwość nawet  dwóch wyjazdów w różnych semestrach tego samego stopnia studiów. Do maksymalnego łącznego okresu mobilności wliczają się zarówno wyjazdy na studia, jak i na praktykę. W trakcie rekrutacji obowiązuje zasada pierwszeństwa wyjazdu tych osób, które do tej pory nie wyjeżdżały w ramach programu Erasmus. Ponadto dla Programu ERASMUS+ obowiązują sztywne stawki stypendiów. Na Wydziale Ekonomicznym przeprowadzana będzie jedna rekrutacja dla wszystkich chętnych do wyjazdu w roku akademickim 2023/24.

 

 

Myślisz o studiowaniu na którejś z licznych uczelni partnerskich Wydziału Ekonomicznego UG?

 

Poniżej dowiesz się co, gdzie, kiedy i jak należy zrobić, żeby wyjechać, a po powrocie bezproblemowo i bez niepotrzebnych stresów kontynuować studia.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst od początku do końca. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Pozwoli to zaoszczędzić Twój czas.

 

 

Rekrutacja


 


Kwalifikacji studentów na studia za granicą dokonuje Komisja Wydziałowa.  Komisja w swoich wyborach kieruje się następującymi kryteriami:
 • dobrymi wynikami w nauce (maksimum 4 punkty, zależnie od średniej z ocen: 5 do 4,5 – 4pkt; 4,49 do 4,1 – 3pkt; 4,09 do 3,8 – 2pkt; 3,79 do 3,4 – 1pkt.),
 • znajomością języka wykładowego wybranej uczelni w stopniu wymaganym przez uczelnię partnerską (informacja w formularzu aplikacyjnym) umożliwiającym uczestniczenie i zaliczenie zajęć (maksimum 4 punkty). Ocena następuje na podstawie załącznika do formularza aplikacyjnego, certyfikatu językowego lub zaświadczenia potwierdzającego kompetencje językowe (formularz zaświadczenia pobierany ze strony Wydziału Ekonomicznego) podpisanego przez lektora SJO UG, szkołę językową lub przez nauczyciela języka (w przypadku lekcji prywatnych), który należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną oraz na podstawie rozmowy z kandydatem podczas procesu rekrutacji.
 • działalnością na rzecz Wydziału Ekonomicznego i Uniwersytetu Gdańskiego, działalnością społeczną, motywacją do wyjazdu, kulturą osobistą kandydata (maksimum 2 pkt).

Komisja może przyznać maksymalnie 10 punktów. Komisja ustala minimalny próg punktowy.
Na podstawie uzyskanej punktacji zostanie sporządzony ranking studentów ubiegających się o wyjazd na studia za granicą.

 

 

 

Aplikacja


Aplikować może tylko student, który rozliczył semestr zimowy bieżącego roku akademickiego w dziekanacie.

Formularz wypełnia się elektronicznie.

Średnia ocen zostanie uzupełniona przez dziekanat automatycznie (nie należy chodzić indywidualnie do dziekanatów!)

UWAGA dla studentów chcących wyjechać na ostatnim semestrze studiów. Studenci Ci składają dodatkowo: Zgodę promotora pracy magisterskiej na współpracę za pomocą elektronicznych środków komunikacji (tutaj). Oświadczenie (tutaj). Oba dokumenty należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

 

Aplikować może tylko student, który rozliczył semestr zimowy w dziekanacie.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4 i 5 marca 2024r. (szczegółowe terminy rozmów kwalifikacyjnych – godziny dla poszczególnych kandydatów - zostaną podane elektronicznie na tej stronie w zakładce wyniki rekrutacji).
Student, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, zobowiązany jest znać ofertę edukacyjną i program studiów oferowany przez uczelnię, na której chce studiować.
Na rozmowę kwalifikacyjna należy przynieść:
 1. certyfikat potwierdzający kompetencje językowe
 2. potwierdzenia otrzymania nagród/wyróżnień (jeśli dotyczy)
 3. zgodę promotora pracy magisterskiej na współpracę za pomocą elektronicznych środków komunikacji (tutaj). Oświadczenie (tutaj) – jeśli dotyczy.

Ustalona zostanie lista rankingowa zgodnie z punktacją uzyskaną podczas procesu rekrutacji wydziałowej.
Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do wyjazdu, w dniu 7 MARCA 2024r. do godziny 12:00 (TERMIN i GODZINA NIEPRZEKRACZALNE!) muszą – pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych -  dostarczyć wypełniony i podpisany (uwaga! Proszę podpisać też klauzulę RODO w tym formularzu) formularz stypendysty programu Erasmus+ (do pobrania tutaj) na adres email na adres email: a.niemierko@ug.edu.pl

Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej dołączają -w tym samym emailu - kopię (skan) decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu pomocy materialnej

 

 

Brak jest gwarancji, że środki finansowe alokowane przez Narodową Agencję ERASMUS+ na dany rok akademicki pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone wyjazdy. Konieczne jest utworzenie list rankingowych zakwalifikowanych studentów, tak aby ustalić pierwszeństwo wyjazdu studentów w ramach programu ERASMUS+ (oczywiście istnieje możliwość, iż będą to wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani).

 

Dodatkowa informacja - z możliwości przedłużenia pobytu – o ile pozwolą na to warunki finansowe w programie – będą mogli skorzystać wyłącznie studenci II roku studiów licencjackich, którzy wyjechali w semestrze zimowym.

 

 

Co robić
po zakwalifikowaniu się na wyjazd?

Musisz wypełnić formularz Learning Agreement (LA) zawierający wybrane przez Ciebie przedmioty do realizacji na uczelni partnerskiej.

Pamiętaj, że musisz zrealizować przedmioty obowiązkowe na UG. Jeżeli nie masz możliwości wyboru przedmiotów obowiązkowych na UG w uczelni partnerskiej (lub ich nie wybrałeś), musisz je zrealizować po powrocie.

 

 

Sposób realizacji przedmiotu powinien być omówiony z wykładowcą prowadzącym przedmiot przed wyjazdem.

Wyjazd nie zwalnia z obowiązku złożenia pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem studiów UG.

Wybierając przedmioty do studiowania w ramach programu ERASMUS+ musisz kierować się następującymi zasadami:

 • studenci wyjeżdżający na jeden semestr zobligowani są do zaliczenia przedmiotów pozwalających na uzyskanie w sumie liczby równej lub większej niż 30 punktów ECTS, natomiast wyjeżdżający na cały rok liczby równej lub większej niż 60 punktów ECTS;
 • studenci nie mogą wybierać przedmiotów już zrealizowanych i zaliczonych na Wydziale Ekonomicznym UG;
 • o ile jest to możliwe w pierwszej kolejności należy wybrać przedmioty będące odpowiednikiem realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UG w ramach obowiązujących programów studiów;
 • studenci mogą wybrać dowolną liczbę przedmiotów z zakresu nauki języka obcego, niemniej jednak przedmioty te będą zaliczone na Wydziale Ekonomicznym w wymiarze maksymalnie 6 punktów ECTS.
 • studenci powinni realizować w uczelni partnerskiej za granicą w ramach programu Erasmus+. Oznacza to, że:
  1) Przedmioty obowiązkowe na UG (w programie studiów przedmioty ogólne, grupy "A" – podstawowe) powinny znaleźć swoje ekwiwalenty (podobne treściowo przedmioty) na uczelni partnerskich. Brak ekwiwalentów będzie oznaczał konieczność zaliczenia tych przedmiotów po powrocie z wymiany.
  2) Wskazanym jest by dobierać także ekwiwalenty dla grupy "B" – kierunkowe, jeżeli ich odpowiednik jest w ofercie uczelni zagranicznej. Ale jeśli brak takich ekwiwalentów, za ekwiwalent w grupie B uznane zostaną każde inne przedmioty.  
  3) Ekwiwalentem przedmiotów dodatkowych (PDW) mogą być dowolne przedmioty
  W przypadku wyboru przedmiotów obowiązkowych (ogólne i/lub „A”) należy - składając LA do akceptacji w dziekanacie - dołączyć sylabusy przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej.
 • dla przedmiotów, dla których nie znaleziono odpowiedników z listy A należy wpisać jako ekwiwalenty przedmioty z grupy PDW (w tym przypadku wybór przedmiotów jest DOWOLNY, zatem nie należy dołączać sylabusów)

Twój formularz LA musi być zatwierdzony przez jednego z koordynatorów programu ERASMUS+, a następnie przez prodziekana Wydziału Ekonomicznego UG w terminach:
- najpóźniej do 15 czerwca dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy lub cały rok;
- najpóźniej do 15 listopada dla studentów wyjeżdżających na semestr letni.
Wypełnianie Learning Agreement - PROCEDURA
Musisz wypełnić formularz Learning Agreement (LA) zawierający wybrane przez Ciebie przedmioty do realizacji na uczelni partnerskiej. Od roku 2021/22 LA jest dokumentem elektronicznym wypełnianym w systemie OLA (informacje techniczne przekazuje nominowanym Biuro Wymiany Zagranicznej). Może się jednak zdarzyć, iż niektóre uczelnie partnerskie nie wdrożyły jeszcze systemu OLA – wówczas może być konieczne wypełnienie dokumentu LA w formie tradycyjnej.
Przedmioty:
1) Należy wpisać w LA wszystkie przedmioty realizowane na uczelni partnerskiej. Należy zrealizować minimum 30 ECTS aby móc rozliczyć semestr!
2) Pamiętaj, że musisz zrealizować przedmioty obowiązkowe na UG (przedmioty z grupy A i ogólnowydziałowe – jeśli taki masz w danym semestrze). Jeżeli nie masz możliwości wyboru przedmiotów będących ekwiwalentami przedmiotów obowiązkowych na UG w uczelni partnerskiej (lub ich nie wybrałeś), musisz je zrealizować po powrocie (należy wypełnić Internal Addendum to LA).
3) Dla pozostałych przedmiotów realizowanych na UG (czyli spoza grupy A lub ogólnych) ekwiwalentem może być dowolny przedmiot na uczelni zagranicznej.
4) Do LA NIE wpisuje się zajęć z seminarium (seminarium jest realizowane w kontakcie email – nie dodaje się do sumy punktów ECTS uzyskanych na wyjeździe) ani zajęć wychowania fizycznego (są zaliczane automatycznie, jeśli przypadają w semestrze realizacji mobilności)
Wybór przedmiotów musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez jednego z koordynatorów programu Erasmus+. Uzgodnienia dokonuje się wyłącznie na konsultacjach koordynatorów, na które należy się stawić (konsultacje odbywają się on-line) przygotowanym – a więc z przygotowaną propozycją LA oraz sylabusami wybranych przedmiotów na uczelni goszczącej. Prośby o zatwierdzenie wybranych przedmiotów w LA przesyłane drogą mailową nie będą realizowane bez wcześniejszej konsultacji.
Procedura kontaktu z koordynatorami:
z uwagi na liczne błędy w wypełnianych OLA oraz w przesyłanych chaotycznie emailach obowiązuje następująca procedura przygotowania LA:
1. Przygotuj propozycje ekwiwalentów dla przedmiotów A i ogólnych (miej sylabusy przedmiotów, które chcesz zaproponować jako ekwiwalenty z uczelni partnerskiej);
2. Przedstaw swoją propozycję na konsultacjach z jednym z koordynatorów;
3. Wypełnij OLA dopiero po tej konsultacji;
4. NIE wysyłaj emaili – skontaktuj się z koordynatorem na konsultacjach. Tak będzie dużo szybciej. Kontakt email (w sprawie LA) jest akceptowalny dopiero po uzgodnieniach na konsultacjach, jeśli będzie jeszcze potrzebny.


 

 

 

Już jestem za granicą i muszę zmienić LA ?

 

Jeżeli po przyjeździe na uczelnię partnerską z jakiegokolwiek powodu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w zatwierdzonym programie należy wypełnić formularz zmian:
 •  jest to czwarta i piąta strona formularza LA – Changes (DURING THE MOBILITY) uwzględniając wyżej wymienione zasady.

 

Procedura podpisywania Changes to LA jest identyczna, jak w przypadku podpisywania LA (w przypadku pobytu za granicą zeskanowany formularz LA należy: 1) wysłać zaufanej osobie, która zajmie się uzyskaniem zatwierdzenia formularza przez  koordynatora i dziekana lub 2) przesłać go do koordynatora.

UWAGA! Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzaniu zmian w LA jest brak podpisu na formularzu. Studencie przed wysłaniem formularza PODPISZ GO!
 
Dodatkowe informacje:
https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027

 

W celu rozliczenia semestru, student wymiany Erasmus+ musi dostarczyć do dziekanatu WE:  
 • LA, LA Changes, Internal Addendum (do miesiąca od rozpoczęcia zajęć na uczelni goszczącej)
 • Transcript of Record (z uczelni goszczącej do końca sesji poprawkowej na Wydziale Ekonomicznym)

Brak ww. dokumentów skutkować będzie niezaliczeniem semestru i skreśleniem z listy studentów.