Kto może aplikować o wyjazd na studia za granicą?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:


I stopnia studiów:

  • pierwszego roku, którzy zaliczyli pierwszy semestr nauki na Wydziale Ekonomicznym UG;
  • drugiego roku, którzy zaliczyli trzy semestry nauki na Wydziale Ekonomicznym UG;
  • warunkowo studenci trzeciego roku – możliwość wyjazdu w semestrze letnim, pod warunkiem kontynuowania nauki na studiach II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG (obowiązuje oświadczenie o kontynuowaniu nauki na WE).


II stopnia studiów:

  • pierwszego roku, którzy zaliczyli pierwszy semestr nauki na Wydziale Ekonomicznym UG,

    UWAGA! W przypadku ubiegania się o wyjazd w semestrze letnim ostatniego roku studiów studenci zobowiązani są do przedłożenia dwóch dodatkowych dokumentów oświadczenia (tutaj) oraz zgody promotora (tutaj).


Uwaga! Studenci specjalności International Business oraz studiów niestacjonarnych i innych form płatnych studiów realizowanych na Wydziale Ekonomicznym, wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+, nie są zwolnieni w tym okresie z opłat za studia na UG. Wynika to z zasady symetrii programu Erasmus+, na miejsca studentów wyjeżdżających przyjmowani są studenci zagraniczni, zaś studenci UG są zwolnieni z opłat za studia na uczelniach partnerskich.

Ocena znajomości języka, która stanowi kluczowy element programu mobilności Erasmus+, ma na celu właściwe przygotowanie każdego uczestnika oraz zgromadzenie dowodów potwierdzających umiejętności językowe uczestników unijnego programu. W związku z tym uczestnicy będą przechodzić ocenę znajomości języka przed rozpoczęciem okresu mobilności, a na jego zakończenie przeprowadzana będzie kolejna ocena mająca na celu monitorowanie postępów w zakresie kompetencji językowych. Udział w działaniu z zakresu mobilności jest uzależniony od poziomu znajomości języka wykładowego (lub języka sugerowanego dla studentów w programie wymiany). Ponadto od 1 stycznia 2015 r. poziom języka jest również monitorowany za pomocą stworzonego przez Komisję Europejską narzędzia internetowego OLS (Online Linguistic Support). Przed wyjazdem do uczelni goszczących uczestnicy mają obowiązek wypełnienia drogą elektroniczną testu językowego, na podstawie którego zostaje przydzielona licencja na kurs językowy online na odpowiednim poziomie językowym