dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1374
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
316
WWW:
Inne funkcje:

Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji

Kierownik Katedry Transportu i Handlu Morskiego

Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej

Kariera
 • od 2015 - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Gospodarki Globalnej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2004 - 2015 - adiunkt w Zakładzie Gospodarki Globalnej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2003 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Wpływ klienta na jakość usług portowych")
 • 1999-2004 - asystent w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego
 • 1997-1999 - studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, specjalność:zarządzanie organizacją (praca magisterska: "Funkcjonowanie centrum dystrybucji w Porcie Gdynia Holding S.A.")
 • 1993 -1997 - studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, specjalność: zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej (praca inżynierska: "Restrukturyzacja Portu Gdynia Holding S.A.")
Publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Budowa nowoczesnego Terminalu Ro-Ro w porcie gdyńskim [w:] Transport morski w zintegrowanej Europie. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2000, ISBN 83-86230-91-6, s.183-188.
 2. Zarządzanie marketingowo-logistyczne i jego znaczenie w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Transport i Handel Morski. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2002, ISBN 83-88823-44-0, s. 147-155.
 3. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie polskich portów morskich [w:] Transport Morski w Gospodarce Globalnej. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2002, ISBN 83-88829-58-0, s. 95-104.
 4. Restructuring and logistics services as a condition to improve competitiveness at the company axaplified by the Port of Gdynia [w:] Current Issues in Port Logistics and Intermodality (współautor: J. Żurek, udział 50%), Antwerp 2002,ISBN 90-441-1290-2, s. 23-38.
 5. Perspectives of Internet marketing in the Port of Gdynia [w:] Polish Maritime Transport Sector - Actual Situation and Trends (współautor: A. Wrona, udział 50%), Plymouth 2003,  ISBN 83-88829-7-X, s. 79-92.
 6. Jakość usług warunkiem poprawy konkurencyjności podmiotu gospodarczego na przykładzie portu morskiego [w:] Handel Morski i Turystyka. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2003, ISBN 83-88829-88-2, s.105-118.
 7.  Globalizacja a produkt w marketingu międzynarodowym [w:] Rynki Międzynarodowe i Gospodarka Globalna. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2004, ISBN 83-89786-19-2, s. 145-155.
 8. Wpływ globalizacji na zachowanie konsumentów na rynku [w:] Studia i Materiały ITiHM, Biznes Elektroniczny. Gospodarka Globalna. Transport i Handel Morski, Gdańsk 2006, ISBN 83-7531-010-7, s. 25-36.
 9. Wpływ przekształceń własnościowych na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-520-2, s. 60-72.
 10.  Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim w warunkach globalizacji[w:] Studia i Materiały ITiHM, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-520-2, s. 73-89.
 11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych jako element ich konkurencyjności [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 497: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości.  Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Szczecin 2008, (współautor: T. Gutowski, udział 50%) Tom I, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 299-306.
 12. Działalności innowacyjna polskich przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM, Biznes Elektroniczny. Gospodarka Globalna. Transport i Handel Morski, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7326-586-8, s. 82-93.
 13. Rola wiedzy w procesach innowacyjnych współczesnych przedsiębiorstw [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 544: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Red. H. Babis, R. Czaplewski, Szczecin 2009, Tom II, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 201-210
 14. Przedsiębiorczość a rozwój współczesnych przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM. Red. O. Dębicka, H. Klimek. T. Gutowski, Gdańsk 2009, ISSN 2080-6302, s. 31-46.
 15. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalnych[w:] Studia i Materiały ITiHM. Red. O. Dębicka, H. Klimek. T. Gutowski, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2009, ISSN 2080-6302, s. 65-82.
 16. Przedsiębiorczość jako narzędzie wzrostu gospodarczego [w:] Studia i Materiały ITiHM. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2010, ISSN 2080-6302, s. 97-105.
 17. Innovation as a business tool in the development of modern enterprises [w:] Development and functioning of enterprises in global and changing environment. Edited by J. Kujawa, O. Dębicka, FRUG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-149-5, s. 56-63.
 18. Wybrane aspekty innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie [w:] Współczesna Gospodarka. Czasopismo Elektroniczne 2010, Nr 1, ISSN 2082-677X (http://www.wspolczesnagospodarka.pl)
 19. Działalność logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji-wyniki badań [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39. Red. M. Chaberek, C. Mańkowski. Wyd. UG, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2010, ISSN 0208-4821, s. 91-100.
 20. Motywacja pracowników czynnikiem determinującym przedsiębiorczość przedsiębiorstwa [w:] Studia i Materiały ITiHM. H. Klimek, O. Dębicka, Gdańsk 2011, ISSN 2080-6302, s. 131-142.
 21. The Policy of the state to support entrepreneurship in Poland [w:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2011, Vol. 2/2011, No.4, ISSN 2043-085X, s. 20-24.
 22. Pomiar przedsiębiorczych działań przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, Nr 9(740), ISSN 0860-6846, s. 32-39.
 23. Globalizacja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw [w:] Współczesna Gospodarka. Czasopismo Elektroniczne 2011, Nr 2, ISSN 2082-677X http://www.wspolczesnagospodarka.pl
 24. The influence of the client on the service quality of the Polish seaports [w:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2012, Vol. 3/2012, No.1, ISSN 2043-085X, s. 106-111.
 25. Sustainable Marketing as the element of Corporate Social Responsibility on the example of Poland [w:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2012, Vol. 3/2012, No.2
 26. Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle krajów Unii Europejskiej [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 31/2. Red. U. Mrzygłód, Gdańsk 2012, (współautor: O. Dębicka 50%), ISSN 12306444, s. 79-105.
 27. Wybrane instrumenty i instytucje wspierające działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM. Red. H. Klimek, D. Wach, Gdańsk 2012, ISSN 2080-6302, s. 97-111.
 28. Corporate social responsibility and legal regulations in Poland [in:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2013, ISSN 2043-085X.

Redakcja naukowa książek

 1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7531-062-7
 2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2009,ISSN 2080-9425
 3. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Gdańsk 2010,ISBN 978-83-7531-069-6
 4. Współczesna gospodarka:  Nr 1/2010, Nr 1/2011, Nr 2/2011, ISSN 2082-677X
 5. (http://www.wspolczesnagospodarka.pl)
 6. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, Gdańsk 2011,ISBN 978-83-7531-230-0
 7. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, UG, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4

Rozdziały w książkach

 1. Tradycyjna a multimedialna komunikacja marketingowa, [w:] Biznes elektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, Gdańsk 2005, ISBN 83-89786-66-4, rozdział 5, s.55-66.
 2. Możliwości sieci Internet i ich wykorzystanie przez studentów,[w:] Biznes elektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, Gdańsk 2005, ISBN 83-89786-66-4, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), rozdział 14, s.166-182. 
 3. The influence of globalisation upon competitiveness of the enterprise [w:] The reality and dilemmas of globalization. Red. K. Dobrowolski, J. Żurek, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7531-040-5, s. 55-64.
 4. Znaczenie marketingu w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo - zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7531-04-5, s. 494-568.
 5. Systemy CMS w budowie nowoczesnych kanałów dystrybucji usług turystyki morskiej [w:] Wspólna europejska a polska polityka morska. Red. J. Kujawa, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-465-6, (współautor: O. Dębicka, udział 50%), s. 266-273.
 6. Kierunki rozwoju turystyki nadmorskiej na przykładzie województwa pomorskiego [w:] Wspólna europejska a polska polityka morska. Red. J. Kujawa, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-465-6, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), s. 244-253.
 7. Wiedza jako źródło innowacji współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7531-062-7, s. 145-152.
 8. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2009, ISSN 2080-9425
 9. Polskie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. Red. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7378-528-1, (współautor: T. Gutowski 50%), s. 249-267.
 10. Innowacje jako element działalności przedsiębiorstwa [w:] Gospodarka Elektroniczna - Współczesne Przedsiębiorstwo na Rynku Globalnym. Red. J. Winiarski, UG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7326-677-3, s. 37-58.
 11. Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 7, UP im. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa-Kraków 2011, ISBN 978-83-267-0333-1, s. 42-57.
 12. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Red. S. Piocha, B. Granosik, WPK, Koszalin 2011, ISSN 0239-7129, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), s. 203-226.
 13. Innovation as a tool in the development of entrepreneurship modern enterprises [w:] Contemporary Issues in Economy after the crisis. Ed. by A.P. Balcerzak, PTE, UMK, Toruń 2011, ISBN 978-83-62049-08-0, s. 119. (VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Contemporary Issues in Economy (13-14 maja 2011- Toruń) oraz [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu. Red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, PTE, Toruń 2012, ISBN 978-83-62049-16-5, s. 125-143.
 14. Gospodarka turystyczna w Polsce w warunkach globalizacji [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, UG, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7531-230-0, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), s. 175-196.
 15. Sustainable Management of Human Resources as the Element of Corporate Social Responsibility [w:] Theoty of Management No. 5. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Ed. S. Hittmar, University of Zilina, Zilina 2012, s. 200-205.
 16. Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-059-1, s. 270.
 17. Innovation policy of selected countries of the European Union [w:] The challenges of global economy. Red. O. Dębicka, K. Dobrowolski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-173-4,
 18. The Role of Intellectual Capital  of Modern Companies [w:] Management Trends in Theory and Practice. Ed. by Stefan Hittmar, University of Zilina, Zilina 2013, ISBN 978-80-554-0736-4, s. 186 - 188.
 19. Informacja jako źródło przedsiębiorczości współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, UG, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4, s. 97-106.
Zainteresowania
 • Konkurencyjność, innowacyjność przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość
 • Globalizacja
 • Marketing
Inne

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

 • 1999-2005 - V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego Oddział Gdańsk
 • 2004-2005 - Prorektor ds. Studenckich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
 • Od 2009 - Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

NAGRODY:

 • Nagroda Rektora I stopnia (nagroda zespołowa) za podręcznik: Przedsiębiorstwo - zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek, Gdańsk 2007.
 • Medal brązowy za długoletnią służbę. Przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2011 roku. 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 1. "Wpływ globalizacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim"- Członek Projektu. Numer Projektu: BW/3100-5-0180-7. Projekt zrealizowany, finansowany przez Uniwersytet Gdański w 2007 roku.
 2. "Wpływ globalizacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw"- Członek Projektu. Numer Projektu: BW/3100-5-0200-8. Projekt zrealizowany, finansowany przez Uniwersytet Gdański w 2008 roku.
 3. Uczestnictwo w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (Warszawa, 22 października 2008 roku)
 4. "Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych"- Kierownik projektu. Numer Projektu. Projekt zrealizowany, finansowany przez Uniwersytet Gdański w 2010 roku.
 5. "Prototyp systemu sprzedaży Retail. UE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej." Zadanie 2: Opracowanie modelu zarządzania magazynem: Podzadanie 2.5: Model automatycznych zamówień w oparciu o trendy sprzedaży i rotację produktów - projekt wykonany dla firmy SYGNITY RESEARCH S.A. w Warszawie (01.04.2010-15.04.2010).
 6.  "Prototyp systemu sprzedaży Retail.UE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej" Zadanie nr 3: Opracowanie modelu pozyskiwania nowych klientów:Podzadanie 3.5: Analiza metod lojalizacji klienta wykorzystywanych w sieciach sprzedaży (na podstawie literatury) - projekt wykonany dla firmy SYGNITY RESEARCH S.A. w Warszawie (12.07.2010-30.07.2010).
 7. Konsultacje dot. analizy SWOT w ramach projektu "Zbudowanie i uzgodnienie modelu opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych" wykonane dla firmy BROKER-INNOWACJI Gabriela Gic-Grusza w Gdyni.

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE: tenis, snooker, malarstwo.