Projekty badawcze

Zapraszamy do udziału w badaniu
z zakresu psychologii społecznej i ekonomii eksperymentalnej


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Harmonia 4Zespół badawczy:
dr Dagmara Wach, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny UG
dr Anna Blajer-Gołębiewska, Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczny UG
mgr Maciej Kos, Agile Axons Polska


Opis projektu badawczego
Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, jak jednostki podejmują decyzje w różnych sytuacjach. Wyniki badania wniosą wkład do literatury z zakresu ekonomii behawioralnej poprzez integrację wiedzy z zakresu ekonomii, teorii podejmowania decyzji i psychologii społecznej z danymi empirycznymi, uzyskanymi poprzez przeprowadzenie serii eksperymentów naukowych.


Opis badania
Eksperymenty przeprowadzane będą w laboratorium komputerowym na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie. W ich trakcie, korzystając z programu komputerowego, uczestnicy podejmą szereg decyzji oraz wypełnią ankietę. Wszyscy uczestnicy zostaną wynagrodzeni za udział w eksperymencie. Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od decyzji podjętych podczas eksperymentu oraz od szczęścia uczestników. Szacowane przeciętne wynagrodzenie za udział w eksperymencie to 15 złotych.


Długość badania
Eksperyment potrwa ok. 1 godziny. W eksperymencie uczestniczyć można tylko raz.


Ryzyko i niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem
Uczestnicy eksperymentu nie będą wprowadzani w błąd ani manipulowani. Nie grozi im też żadne fizyczne niebezpieczeństwo. Jedynym negatywnym skutkiem badania może być minimalne ryzyko pogorszenia nastroju lub frustracji wśród tych uczestników, których wynagrodzenie pod koniec eksperymentu będzie niższe od tego, które oczekiwali lub od tego, jakie otrzymają inni uczestnicy.


Sposoby minimalizowania tych niebezpieczeństw
By uniknąć możliwości porównywania wynagrodzeń przez uczestników, wysokość wynagrodzenia każdego z uczestników będzie wyjawiona tylko jemu bądź jej. Wynagrodzenia wypłacane będą na osobności. Żaden z uczestników nie będzie musiał informować innych o jego wysokości.


Spodziewane korzyści
O ile, poza korzyściami finansowymi, uczestnicy mogą nie odczuć innych bezpośrednich korzyści z uczestnictwa w badaniu, o tyle z wiedzy uzyskanej podczas badania skorzysta duża część społeczeństwa w Polsce i na świecie. Wysokość wynagrodzenia Wszyscy uczestnicy eksperymentu zostaną wynagrodzeni. Szacowane przeciętne wynagrodzenia za udział w eksperymencie to 15 złotych za ok. 1 godzinę. Minimalne wynagrodzenie to 5 złotych.


Ochrona danych osobowych
By chronić dobro uczestników, ich dane osobowe nie zostaną umieszczone w żadnym raporcie, artykule ani innej publikacji naukowej. Informacje łączące decyzje podjęte podczas eksperymentu z tożsamością uczestników zostaną zniszczone pod koniec badania. Dane osobowe uczestników przechowywane będą jedynie w celach rachunkowych i zostaną zniszczone, gdy cele te zostaną zrealizowane.


Dodatkowe informacje
Wszyscy uczestnicy badania muszą być pełnoletni i mogą wziąć w nim udział tylko raz. Projekt badawczy finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Dziękujemy władzom Wydziału Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego za wsparcie w przeprowadzeniu badania.


Kontakt
Wszelkie pytania związane z projektem badawczym prosimy kierować do kierownika projektu, dr Dagmary Wach: harmonia@dwach.edu.pl