Prowadzący seminaria oraz problematyka


 • prof. dr hab. Jerzy Kujawa
  Rozwój międzynarodowego handlu i problemy jego transportowej obsługi, tendencje rozwoju światowego transportu morskiego, transport i handel morski w UE, polityka transportowa, w tym żeglugowa UE, doktryny a praktyka polityki żeglugowej w różnych państwach, analiza i funkcjonowanie rynków frachtowych, rozwój żeglugi kontenerowej i transportu multimodalnego, aspekty ekonomiczne przemian technologicznych w transporcie, bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego, turystyka morska i nadmorska, rozwój regionów nadmorskich, polski handel, polska żegluga i porty, (możliwe jest uzgadnianie także innych tematów).
 • prof. dr hab. Ewa Polak
  Biznesowe aplikacje międzynarodowych organizacji gospodarczych; globalizacja a wyzwania menedżerskie; przywództwo menedżerskie
 • dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
  Reformy rynkowe w gospodarce; zmiany własnościowe w gospodarce; prywatyzacja i restrukturyzacja podmiotów gospodarczych; wycena podmiotów gospodarczych; funkcjonowanie rynku finansowego (rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów pochodnych); system bankowy (bankowość tradycyjna i elektroniczna, bank centralny); instytucje finansowe (giełda, instytucje pozagiełdowe, fundusze inwestycyjne); instrumenty finansowe (papiery wartościowe, kontrakty, inne instrumenty); zarządzanie ryzykiem finansowym; tradycyjne i innowacyjne formy pozyskiwania środków finansowych (kredyt, leasing, forfaiting, factoring, franchising, venture capital, sekurytyzacja aktywów); polityka pieniężna i walutowa; integracja walutowa i funkcjonowanie strefy euro
 • dr hab. Hanna Klimekprof. UG
  Transport i handel morski, funkcjonowanie i rozwój portów morskich, organizacja i zarządzanie portami morskimi, rynki TSL, funkcjonowanie i rozwój rynków usług portowych, polityka portowa, lądowo-morskie łańcuchy transportowe, centra logistyczne, ochrona środowiska morskiego, badania rynku.
 • dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbekprof. UG
  Marketing w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa, podstawy podejmowania decyzji marketingowych, zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa, specyficzne obszary zastosowania marketingu (znaczenie marketingu w: logistyce, kształtowaniu jakości produktu, działalności internetowej przedsiębiorstwa, działalności globalnej przedsiębiorstwa, turystyce, znaczenie etyki w działalności marketingowej przedsiębiorstwa), logistyka globalna, logistyka przedsiębiorstw, zarządzanie marketingowo-logistyczne, konkurencyjność przedsiębiorstw.
 • dr hab. Jacek Winiarskiprof. UG
  Gospodarka elektroniczna; systemy informacyjne biznesu; informatyka w zarządzaniu; zarządzanie ryzykiem; zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.
 • dr Ernest Czermański
  Transport i handel morski, transport intermodalny; konteneryzacja i żegluga kontenerowa; rozwój i funkcjonowanie terminali kontenerowych; rozwój i funkcjonowanie portów morskich; rozwój infrastruktury transportu; kontenerowe przewozy drogowo-szynowe; ekonomika transportu morskiego; inwestycje infrastrukturalne; aplikowanie i wykorzystywanie funduszy unijnych oraz zarządzanie i kierowanie projektami unijnymi
 • dr Janusz Dąbrowski
  E
  konomika portów morskich i polityka portowa, organizacja i zarządzanie portami morskim, logistyka przedsiębiorstw, rynek usług logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zakupami korporacyjnymi, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • dr Olga Dębicka
  Gospodarka elektroniczna; rynek elektroniczny i wirtualizacja działań organizacji; możliwości wykorzystania Internetu w biznesie; marketing internetowy; bezpieczeństwo dokonywania transakcji w Internecie; systemy informacyjne biznesu; informatyka w zarządzaniu; zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (CRM, ERP, SCM, KM, BI); zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.
 • dr Jacek Grodzicki
  Rynek pracy w aspekcie globalnym; kapitał intelektualny przedsiębiorstwa; edukacja w rozwoju gospodarczym państwa; bezrobocie - formy i metody jego ograniczania, analiza lokalnej sytuacji w regionie pomorskim; relacje pracownicze w firmie - motywacja i lojalność pracownicza, odpowiedzialność kierownika za stosunki międzyludzkie; komunikacja międzykulturowa
 • dr Tomasz Gutowski
  Zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie finansami przedsiębiorstw; restrukturyzacja przedsiębiorstwa; analiza ekonomiczna; proces globalizacji gospodarki
 • dr Bożena Kłusek-Wojciszke
  Konflikty w relacjach społecznych i ich rozwiązywanie, negocjacje i mediacje; przywództwo; programy motywacyjne środowisku pracy; zachowania grupowe w grupach zadaniowych; komunikacja interpersonalna i wewnątrzorganizacyjna
 • dr Tomasz Nowosielski
  Systemy informacyjne przedsiębiorstw, cybernetyka ekonomiczna, spedycja morska, turystyka morska, informacja marketingowa (systemy informacji marketingowej), funkcjonowanie portów morskich, funkcjonowanie transportu morskiego.
 • dr Dagmara Wach
  Gospodarka elektroniczna; witryny internetowe; sklepy internetowe; zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych; zarządzanie treścią w Internecie; analiza danych internetowych; e-administracja; bankowość elektroniczna; systemy płatności elektronicznych; promocja w Internecie; marketing internetowy, pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych, marketing w serwisach społecznościowych; user experience UX