Działalność dydaktyczna

 

Katedra ukierunkowuje swoją działalność dydaktyczną na kształcenie ekonomistów szczególnie dobrze rozumiejących funkcjonowanie handlu i biznesu międzynarodowego, zdolnych podjąć pracę w tych firmach i instytucjach, które pracują w układach międzynarodowych i oczekują na dobrych ekonomistów radzących sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki, ekonomistów o pogłębionej wiedzy w pełnych specjalistycznych dziedzinach, sprawnie korzystających z narzędzi informatycznych i władających językami obcymi. Nasi studenci tę specjalistyczną wiedzę otrzymują w obszarze międzynarodowego transportu i handlu morskiego, przedsiębiorstwa na rynku globalnym, przedsiębiorczości internetowej i biznesu elektronicznego.

Charakterystyka oferowanych obecnie specjalności (MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MENEDŻERSKA, BIZNES ELEKTRONICZNY oraz MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT i HANDEL MORSKI) jest zamieszczona na osobnych stronach serwisu.

Studenci wybierając specjalność, później seminarium licencjackie, seminarium magisterskie, interesujące ich przedmioty z bogatej oferty wykładów fakultatywnych, mogą budować własną ścieżkę kształcenia i pogłębiać specjalizację lub poszerzać wiedzę o dodatkowe interesujące zagadnienia.

Swoje zainteresowania naukowe studenci mogą realizować w ramach ruchu kół naukowych. Obecnie pod egidą naszej Katedry działa Koło Naukowe Biznesu Elektronicznego oraz Morskie Koło Naukowe.

Wartą odnotowania formą wzbogacania wiedzy studentów są organizowane przez Instytut spotkania z wybitnymi przedstawicielami praktyki gospodarczej. Dla studentów specjalności "morskiej" i innych zainteresowanych organizujemy wycieczki do portów morskich.

Programy kształcenia na kierunku Ekonomia na naszym Wydziale, a także programy naszych specjalności, uzyskały akredytację zarówno Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA), jak i Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), co zapewnia studentom wysoką jakość kształcenia i spełnienie europejskich standardów edukacyjnych.

Istotnym uzupełnieniem programu studiów są praktyki zawodowe oferowane w prestiżowych przedsiębiorstwach Trójmiasta. Taka forma poznawania realnego życia gospodarczego nie tylko wzbogaca wiedzę studentów, ale pomaga w dokonaniu wyboru w przyszłości drogi zawodowej. Zapisana w suplemencie do dyplomu, zwiększyć może szanse absolwenta na zatrudnienie na konkurencyjnym rynku pracy.

Współpraca utrzymywana przez Katedrę z praktyką gospodarczą przejawia się także w kierowaniu do nas przez niektóre przedsiębiorstwa oferty podjęcia stażu przez absolwentów naszych specjalności.

Studenci mają także możliwość studiowania za granicą, czy to w ramach europejskiego programu ERASMUS czy też dwustronnych umów z uczelniami zagranicznymi.