Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego:

 

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej
(zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)


2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na pisemny wniosek studenta3.
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który terminowo rozliczy rok akademicki 2017/2018, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 roku


4. Termin składania wniosków

 • do 16 października 2018 r. (nie wcześniej niż po zaliczeniu roku akademickiego 2017/2018)
  - studenci wyższych lat studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 2. lub 3. roku studiów)
 • do 16 października 2018 r. (nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia)
  - studenci przyjęci na pierwszy rok studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 1. roku studiów)


Termin składania wniosków dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów decyzją z dnia 26.10.2018 r.:

 • do 8 listopada 2018 r.

Złożone w ww. terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium

 

 


Termin składania wniosków dla studentów przyjętych w semestrze letnim 2018/2019 na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (1 NS2-3):

 • do 16 marca 2019 r.

Złożone w ww. terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium

 

 

 

 

5. Miejsce składania wniosków
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

 • Studenci Wydziału Ekonomicznego UG składają wnioski w dziekanacie, do którego byli przypisani w roku 2017/2018
 • Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia
  - którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG, składają wnioski w dziekanacie, do którego byli przypisani w roku 2017/2018

  - którzy ukończyli studia pierwszego stopnia poza Wydziałem Ekonomicznym UG, składają wnioski w pokoju 105
  Osoby te składają wniosek wraz z kopią indeksu studiów pierwszego stopnia (kopie zapisanych stron) i jego oryginałem potrzebnym do uwierzytelnienia tych kopii. W przypadku braku indeksu, do wniosku należy dołączyć inny dokument potwierdzający wyniki ze studiów pierwszego stopnia oraz historię ich przebiegu (np. wykaz ocen i suplement do dyplomu; nie może być to tylko sam suplement do dyplomu)


Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


6.
Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz kryteria jego przyznawania zawarte zostały w § 8 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG


7. Średnia ocen

Średnia ocen liczona do stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych we wszystkich terminach z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot, który nie kończy się egzaminem (zgodnie z § 25 Regulaminu Studiów UG wprowadzonego uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku oraz Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego)

Do średniej ocen nie wlicza się przedmiotów: wychowanie fizyczne, seminarium licencjackie/magisterskie oraz innych kończących się zaliczeniem bez oceny

Średnia ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z zaokrągleniem)


Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendiów Rektora dla najlepszych studentów znajdują się w dziale ogłoszenia