Zasady dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym

Regulacje ogólne wynikające określone w Regulaminie Studiów UG
(Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku z zm. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) Rozdział V. Prace i egzaminy dyplomowe, który reguluje ogólne zasady wyznaczania opiekuna pracy dyplomowych, terminu złożenia pracy dyplomowej, oceniania pracy dyplomowej, przeprowadzania egzaminu dyplomowego.


Zasady szczegółowe przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
Na Wydziale Ekonomicznym na studiach I stopnia studenci przygotowują prace licencjackie, na studiach drugiego stopnia – prace magisterskie. Prace magisterskie podlegają losowo sprawdzeniu programem antyplagiatowym. Po złożeniu pracy studenci zdają egzaminy dyplomowe (magisterskie lub licencjackie). Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego ustala jednostka organizacyjna (instytut, katedra) odpowiedzialna za realizację danej specjalności. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy samodzielny pracownik jednostki uprawniony przez dziekana. Egzamin magisterski przeprowadzany jest na zasadach ogólnowydziałowych. Egzaminom magisterskim przewodniczy dziekan lub prodziekan. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący, opiekun pracy magisterskiej oraz recenzent. Podczas egzaminu magisterskiego Student odpowiada na trzy pytania wykazując się wiedzą (zgodnie z Regulaminem Studiów UG, Rozdział 5, § 32) z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz z przedmiotów związanych ze studiowanym kierunkiem.


Procedury administracyjne dotyczące złożenia pracy dyplomowej, a również wzór strony tytułowej pracy dyplomowej oraz obowiązujący wzór oświadczenia o samodzielności wykonania pracy dyplomowej i o zgodności wersji papierowej złożonej pracy dyplomowej z wersją elektroniczną zawartą na płycie CD - opublikowane na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego.


(więcej)


Instrukcja przygotowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Ekonomicznym opracowana w celu ujednolicenia zasad i form przygotowywania prac dyplomowych w zgodności ze standardami studiów na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji oraz w oparciu o powszechnie przyjęte zasady tworzenia opracowań naukowych oraz standardy ich redagowania przez wydawnictwa naukowe.


(więcej)