Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego:1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane wyłącznie na pisemny wniosek studenta


2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał należy przedłożyć w celu uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu)

3. Termin składania wniosków
Wydziałowa Komisja Stypendialna wyznaczyła dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego terminy składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019:
(zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

  • do 13 września 2018 r. - studenci wyższych lat studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 2. lub 3. roku studiów)
  • do 29 września 2018 r. (nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia) - studenci przyjęci na pierwszy rok studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 1. roku studiów)

Złożone do 14 października 2018 r. i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.
Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium)

Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń Komisji w kolejnych miesiącach

 


Termin składania wniosków dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów decyzją z dnia 26.10.2018 r.:

  • do 8 listopada 2018 r.

Złożone w ww. terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium

 

 


Termin składania wniosków dla studentów przyjętych w semestrze letnim 2018/2019 na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (1 NS2-3):

  • do 16 marca 2019 r.

Złożone w ww. terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium

 

 

4. Miejsce składania wniosków
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona, przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony

6. Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendia (...) tylko na jednym z nich, według własnego wyboru (...)
(§ 4 ust. 10 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

7. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat
(§ 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendiów specjalnych znajdują się w dziale ogłoszenia