Inne stypendia i nagrody

XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych).


KRYTERIA:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
 2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2018 roku
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu


TERMINY:

 • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 do 17 sierpnia 2018 r. (do godz. 16-tej)
 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem zamieszkania) do 24 sierpnia 2018 r.
 • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 9 października 2018 r.
 • Warunkiem otrzymania stypendium jest: w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów; w II semestrze - przedłożenie FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.  
  Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów

Wniosek należy przesyłać do:
KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28


Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin składania wniosków: do 6 września 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 25 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)


Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty, pok. 13, budynek na ul. Marynarzy 4


Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków:

Miejsce składania wniosków:


Szczegółowe informacje:

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków:

Miejsce składania wniosków:


Szczegółowe informacje: