Stypendium socjalne

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego:1. Stypendium socjalne jest przyznawane wyłącznie na pisemny wniosek studenta


2. Dochód
Wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 960,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)


3. Termin składania wniosków 
Wydziałowa Komisja Stypendialna wyznaczyła dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019:
(zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

  • do 13 września 2018 r. - studenci wyższych lat studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 2. lub 3. roku studiów)
  • do 29 września 2018 r. (nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia) - studenci przyjęci na pierwszy rok studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 1. roku studiów)

Złożone do 14 października 2018 r. i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.

Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium)

Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń Komisji w kolejnych miesiącach


Termin składania wniosków dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów decyzją z dnia 26.10.2018 r.:

  • do 8 listopada 2018 r.

Złożone w ww. terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium

 

 


Termin składania wniosków dla studentów przyjętych w semestrze letnim 2018/2019 na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (1 NS2-3):

  • do 16 marca 2019 r.

Złożone w ww. terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium

 

 

4. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
(§ 5 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

Komisja ustaliła termin uzupełnienia wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki do dnia 16 października 2018 roku, o:
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy w domu studenckim, lub
- umowę najmu z właścicielem lub dysponentem wynajmowanego lokalu


5. Miejsce składania wniosków
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


7. Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendia (...) tylko na jednym z nich, według własnego wyboru (...)
(§ 4 ust. 10 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)


8.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat
(§ 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej


Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu, wymienione w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG (instrukcja)

  • decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku
  • w przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów (np. wyroku sądu, aktu zgonu, aktu urodzenia, aktu małżeństwa, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), składając wniosek należy przedłożyć ich oryginały, niezbędne do potwierdzenia zgodności kopii przez pracownika UG


2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (obligatoryjny)
wzór wypełnienia ww. oświadczenia

3. Oświadczenie o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta (obligatoryjny - podpisany osobiście przez członka rodziny)
wzór wypełnienia ww. oświadczenia

4. Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów
(§ 7 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

5. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił
3399,00 zł
(Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.)


 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendiów socjalnych znajdują się w dziale ogłoszenia