Zapomoga

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego:1. Zapomoga jest przyznawane wyłącznie na pisemny wniosek studenta


2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:
1) nieszczęśliwego wypadku
2) poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim
3) śmierci członka najbliższej rodziny
4) kradzieży
5) klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru
6) innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi

3. Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. Policji, Straży Pożarnej, ZOZ, towarzystwa ubezpieczeniowego, itp.)
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie losowe oraz dokumenty o dochodach, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu dochodu w rodzinie studenta w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego

4. Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej

5. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim

6. Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia

7. Miejsce składania wniosków
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

8. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat
(§ 9 ust. 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie zapomóg znajdują się w dziale ogłoszenia