Domy studenckie

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
(załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia WKS dla studentów WE UG z dnia 23 marca 2017 r.)


Zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm., Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje, na pisemny wniosek studenta, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG zgodnie z rozdziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.
  Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG podejmuje decyzje o przyznaniu miejsca w domu studenckim UG dla grup studentów określonych w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 ze zm.

 2. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami w domu studenckim za poprzedni rok akademicki (brak zaległości należy potwierdzić stosownym wpisem na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim).

 3. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG przydziela miejsca przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG w proporcjach:
  • 2/5 puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia
  • 3/5 puli miejsc dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia).

 4. W przypadku większej liczby studentów wnioskujących o przydzielenie miejsca w domu studenckim niż liczba przyznanych miejsc przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG, pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, który jednocześnie:
  a) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
  b) codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
  c) nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

 5. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG uwzględnia poniższe kryteria:
  a) sytuację materialną studenta (miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta)
  b) odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni oraz trudność komunikacyjną pokonywanej trasy
  c) inne, szczególne sytuacje, np.:
  - chorobę studenta (udokumentowaną aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi)
  - niepełnosprawność studenta (potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
  - aktywną działalność społeczną studenta na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego (członkostwo w WKS, OKS, RSS WE, Parlamencie Studentów UG), potwierdzoną przez przedstawicieli tych grup społeczności akademickiej.

  Z wnioskiem o przyznanie miejsca w domu studenckim UG należy złożyć dokumenty potwierdzające inne, szczególne sytuacje.

 6. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o dane dotyczące dochodu, z uwzględnieniem pozostałych informacji.

 7. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG przyznając miejsce w domu studenckim, bierze pod uwagę dom (numer) wskazany przez studenta we wniosku. W przypadku braku miejsc we wskazanym przez studenta domu studenckim, Komisja przydziela miejsce według własnego uznania z puli pozostałych wolnych miejsc.

 8. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim lub na innej uczelni, mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Ekonomicznego tylko w przypadku, gdy studia na WE są pierwszymi podjętymi.
  Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. W przypadku, gdy student studiuje równolegle na tym samym roku studiów lub więcej niż jednym kierunku UG lub innej uczelni, zobowiązany jest umieścić na wniosku informację, że nie ubiega się/nie otrzymał miejsca w domu studenckim z puli drugiego kierunku studiów lub innej uczelni.

 9. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG nie rozpatruje wniosków studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym za granicę w ramach wymiany studenckiej. Mogą oni ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po powrocie z wymiany.

 10. W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego miejsca, zostaje ono przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej stworzonej przez Wydziałową Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG. Decyzja ta nie wymaga posiedzenia Komisji w tej sprawie.

 11. Studentom
  • zamieszkującym w domach studenckich UG w poprzednich latach akademickich, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego UG (hałas, nieporządek, uciążliwe współzamieszkiwanie)
  • zalegającym z opłatami w domach studenckich
  • wobec których Rektor wydał prawomocną decyzję o zawieszeniu w prawie do miejsca w domu studenckim,
  Komisja nie przyznaje miejsca w domu studenckim.

 12. Termin i miejsce składania wniosków

  a) Studenci wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia)
  Wniosek należy złożyć w jednym z terminów:

  • 10 maja 2017 r. (środa)
  • 17 maja 2017 r. (środa)
  • 24 maja 2017 r. (środa)

  Wniosek należy złożyć w pokoju B406 w godzinach 12.00-13.30 lub przesłać na adres: Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 80-824 Sopot, z dopiskiem „pokój 105”.
  Nie ma możliwości przesyłania wniosków pocztą elektroniczną.

  Spośród wniosków złożonych w ww. terminach, w celu weryfikacji Komisja wylosuje 30% studentów, którzy będą zobowiązani dostarczyć do wniosku komplet dokumentów potrzebnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy (na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego w dziale „stypendia i akademiki”).


  b) Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów  I i II stopnia
  Wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.) należy złożyć do dnia 24 sierpnia 2017 roku (nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia).

  Wniosek należy złożyć w dziekanacie (pokój 105) w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres: Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, z dopiskiem „pokój 105”.
  Nie ma możliwości przesyłania wniosków pocztą elektroniczną.
 13. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich dostarczenia na Wydział Ekonomiczny UG. Studenci, których wnioski będą niekompletne lub dostarczone po wyznaczonym terminie, zostaną umieszczeni na końcu listy rankingowej, co oznacza, że miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc.

 14. Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń do dnia:
  • 30 czerwca 2017 roku  - dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia),
  • 15 września 2017 roku  - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia.

 15. Ogólne zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa zarządzenie Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.


WNIOSKI

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG
 2. Wniosek o przyznanie pokoju w domu studenckim UG
 3. Wniosek o zamianę miejsca w domu studenckim UG
 4. Wniosek o przyznanie miejsca / pokoju w domu studenckim UG w wakacjeDOKUMENTY

 1. Ustalanie miesięcznego dochodu netto rodziny studenta (wykaz dokumentów)
  (wyciąg z Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)
 2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (obligatoryjny)
  Proszę uzupełniać daty rozpoczęcia w oświadczeniu
 3. Oświadczenie o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta (obligatoryjny - podpisany osobiście przez członka rodziny)
  Proszę uzupełniać daty rozpoczęcia w oświadczeniu
 4. Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów
  (§ 7 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)
 5. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodzinyWydziałowa Komisja Stypendialna dla studentów WE UG rozpatruje

 1. wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UG na rok akademicki:
  - studentów Wydziału Ekonomicznego UG, obywateli polskich
  - studentów Wydziału Ekonomicznego UG, obcokrajowców - obywateli pozostałych państw Unii Europejskiej


Odwoławcza Komisja Stypendialna UG rozpatruje:

 1. wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UG na rok akademicki:
  - studentów UG niebędących obywatelami polskimi
  - studentów UG wraz z małżonkami i dziećmi
  - studentów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej
  - osób odbywających w UG praktyki i staż naukowy
  - doktorantów i pracowników UG
  - absolwentów UG do 2 lat od ukończenia studiów
  - studentów innych uczelni
  (termin składania wniosków - do 1 września 2017 r.)

 2. wnioski o przyznanie pokoju w domu studenckim UG
  (termin składania wniosków - do 1 września 2017 r.)

 3. wnioski o przyznanie miejsca / pokoju w domu studenckim UG w czasie wakacji
  (termin składania wniosków - do 10 czerwca 2017 r.)

 4. wnioski o zamianę miejsca w domu studenckim

Wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG:
ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

Pani mgr Beata Weber
pokój 111
tel. 58 5232425
e-mail: socjalny@ug.edu.plDOMY STUDENCKIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


 

Lista studentów zobowiązanych do dostarczenia dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku, t.j. z dnia 1 marca 2017 roku):

Numer albumu
241792
247299
241083
247434
247377
249162
241221
249330
246965
241131
241229
240163
240153
240287
249038
248951
249061
248489
223635
249342
249235
249128


Termin złożenia dokumentów - do 13 czerwca 2017 r.

Miejsce złożenia dokumentów: dziekanat, pokój 105 (w godzinach otwarcia)


1. Ustalanie miesięcznego dochodu netto rodziny studenta (wykaz dokumentów)

(wyciąg z Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (obligatoryjny)
Proszę uzupełniać daty rozpoczęcia w oświadczeniu

3. Oświadczenie o źródle dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta (obligatoryjny - podpisany osobiście przez członka rodziny)
Proszę uzupełniać daty rozpoczęcia w oświadczeniu

4. Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów
(§ 7 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

5. Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

6.
Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny

 


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił
1975,00 zł
(Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.)
Dochód za rok 2016 zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r.

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przydziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018:


 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przydziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018:


Studenci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim, przyznane przez WKS lub OKS, mają prawo do wprowadzenia się odpłatnie na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego (odpłatność dobowa zgodnie z obowiązującym cennikiem). Przydział miejsca ważny jest przez 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
Osoby, które przekroczą powyższy terminy oraz nie powiadomią administracji właściwego domu studenckiego o przyczynie późniejszego zakwaterowania, tracą przydział po 5 dniach od rozpoczęcia roku akademickiego.


Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w domu studenckim z puli wydziałowej, mogą ubiegać się o miejsce z puli ogólnouczelnianej. Na prośbę studenta (telefon, e-mail) wniosek zostanie przesłany z dziekanatu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.


Zamiany przyznanego domu studenckiego mogą być dokonywane na zasadach określonych przez OKS. Wnioski w tej sprawie należy składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych:
ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (Kampus Gdańsk Oliwa).
I piętro, pokój
111


W sprawie zakwaterowania w domu studenckim należy kontaktować się z administracją przyznanego domu studenckiego.

DOMY STUDENCKIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO