Ogłoszenia

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 • 15 marca 2019 r.
 • 15 kwietnia 2019 r.
 • 15 maja 2019 r.
 • 14 czerwca 2019 r.


W roku akademickim 2018/2019 stypendia wypłacane są za okres 9. miesięcy (październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.)

Świadczenia wypłacane są przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy. Świadczeń pomocy materialnej nie można odbierać w kasie UG

 

 

STAWKI STYPENDIÓW - ROK AKADEMICKI 2018/2019, SEMESTR LETNI

1. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1) Stypendium socjalne:
a) Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł

b) Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
- 670,00 zł - przy dochodzie do 300,00 zł
- 590,00 zł - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
- 520,00 zł - przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł

2) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:
a) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł

b) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:
- 780,00 zł - przy dochodzie do 300,00 zł
- 700,00 zł - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
- 630,00 zł - przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł


2. Wysokość stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności: 
- 500,00 zł - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 360,00 zł - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 310,00 zł - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.


3. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 600,00 zł

(załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)Wysokość zapomogi - do kwoty 2000,00 zł
(uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG z dnia 26 października 2018 r.)

 

 

PRZEDŁUŻENIE WYPŁAT STYPENDIÓW NA SEMESTR LETNI 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:
- stypendium socjalnego
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów
przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.

Przedłużenie wypłat ww. świadczeń może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.

 

STAWKI STYPENDIÓW - ROK AKADEMICKI 2018/2019, SEMESTR ZIMOWY

1. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1) Stypendium socjalne:
a) Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł

b) Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
- 620,00 zł - przy dochodzie do 300,00 zł
- 540,00 zł - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
- 470,00 zł - przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł

2) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:
a) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł

b) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:
- 730,00 zł - przy dochodzie do 300,00 zł
- 650,00 zł - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
- 580,00 zł - przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł


2. Wysokość stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności: 
- 420,00 zł - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 360,00 zł - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 310,00 zł - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.


3. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 580,00 zł

(załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)Wysokość zapomogi - do kwoty 2000,00 zł
(uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG z dnia 26 października 2018 r.)

 

 

DODATKI DO STYPENDIÓW GRUDNIOWYCH

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. studenckich, dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych".


Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

 • 400,00 zł -  dodatek do stypendium socjalnego
 • 400,00 zł -  dodatek do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • 400,00 zł -  dodatek do stypendium Rektora dla najlepszych studentówWAŻNE

Łączna, miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami, otrzymanymi na wszystkich uczelniach, nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. 2205,00 zł ( art. 184 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest wyższa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu Wydziału Ekonomi


 

NAGRODA REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

LISTY STYPENDIALNE WYPŁAT - ROK AKADEMICKI 2018/2019


 

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 • 15 listopada 2018 r.
 • 17 grudnia 2018 r.
 • 15 stycznia 2019 r.
 • 15 lutego 2019 r.

W roku akademickim 2018/2019 stypendia wypłacane są za okres 9. miesięcy (październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.)

Świadczenia wypłacane są przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy. Świadczeń pomocy materialnej nie można odbierać w kasie UG

 

DECYZJE ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ - ROK AKADEMICKI 2018/2019
(stypendium Rektora dla najlepszych studentów)

 

Zgodnie z § 8 ust. 6, 7 i 8 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, Komisja podjęła uchwałę, że stypendium Rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Ekonomicznym UG w roku akademickim 2018/2019 przyznawane będzie tylko z podziałem na kierunki studiów: Biznes i technologia ekologiczna, Ekonomia oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze (bez podziału na formy studiów, formy kształcenia i lata studiów).


Wysokość średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen w roku akademickim 2018/2019 na kierunku:
Biznes i technologia ekologiczna - 4,64
Ekonomia - 4,35
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 4,31


Rankingi według wysokości średniej ocen na kierunku:
Biznes i technologia ekologiczna
Ekonomia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

DECYZJE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ - ROK AKADEMICKI 2018/2019
(stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga)

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winno być złożone w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja Wydziałowa uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.

 

PRAWO DO POMOCY MATERIALNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 r. z późn. zm., decyzja o przyznaniu świadczeń: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie § 5 ust. 2, § 8 ust.20, § 9 ust. 5 ww. Regulaminu.

Ponadto, student otrzymujący świadczenia pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Studiów UG, wprowadzonego Uchwałą nr 20/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku z późn. zm., w przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami.

W roku akademickim 2018/2019 letnia sesja egzaminacyjna kończy się z dniem 15 września 2019 roku.