dr Adam Borodo

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 13 32
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Elektronicznego Biznesu.
www.kneb.ug.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego Studencki Klub Biznesu
www.knskb.ug.edu.pl 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej:
Każda środa w formie online oraz stacjonarnie: 9:00 - 10:30

pokój 318
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM5OTI1YTAtNzExZi00MWM4LTkzZWEtZGNjODkwNTcxNWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%220a460d16-6d4a-4af9-a32d-6ee6bae5f005%22%7d 

 

Zapraszam też do kontaktu mailowego lub przez MS Teams.