Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (ISSN 0208-4821)

 


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka

(Ukazuje się od 1971 r. Od 2012 r., od nr 42- kwartalnik, w tym jeden numer w roku w języku angielskim)


[Research Journal of the University of Gdansk. Transport Economics and Logistics]

Published continuously since 1971. From 2012 – quarterly, one publication by year in English


Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:
- BazEkon,
- Index Copernicus.


LISTA B - 8 punktów (2016 r.)

Z przyjemnością informujemy, że Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka pozytywnie przeszły proces ewaluacji Index Copernicus, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 51.29 pkt. (2014), 64.50 pkt.(2015).

Konsekwentnie dążymy do umiędzynarodowienia czasopisma, z celem wejścia na listę A, dlatego też zapraszamy do składania artykułów w j. angielskim, które zamierzamy opublikować w wydaniach specjalnych.

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: TUTAJ
 

Procedura recenzowania:

Procedura jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi broszurze "Dobre praktyki o procedurach recenzyjnych".

 1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

 2. Nadesłane teksty - w ramach tzw. recenzji wstępnej - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł, i którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego ( w przypadku recenzentów z Polski) i którzy nie są członkami Redakcji pisma.

 3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

 4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 5. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

  • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci

  • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek

  • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania

  • tekst nie nadaje się do publikacji
    

 6. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

 8. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.

 9. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.

 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

 11. Wszystkie artykuły są publikowane w wersji on-line, dlatego też Autorzy publikacji składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnienie swojego artykułu na wszystkich polach eksploatacji. W związku z wdrożeniem zapory "ghostwriting & guest authorship", Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz prosi wszystkich Autorów o dołączanie do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" stanowią (od nr 42/2012) merytoryczną kontynuację dotychczas wydawanych od 1971 r. "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" przy zachowaniu ciągłość numeracji (ten sam ISSN 0208-4821).