Types of articles (manuscripts)


1. Articles submitted to the Editors must be original, previously unpublished, and not under consideration by any other journal.
2. Articles should contain the results of original theoretical or empirical research in the area of the economics of transport and logistics, including case studies, analyses of implementation and application, etc.
3. In their choice of type of article, and especially of the research subject and topic of the article, authors should be guided by the criterion of the value that the article adds to theoretical and practical knowledge.


Review procedure


1. By submitting an article for publication, authors agree to the review procedure.
2. Submitted texts – as part of an initial review – are evaluated by the Topic Editor from a formal and thematic perspective. If there are no substantial comments, the article is passed on to two competent reviewers, who are specialists in the field that the submitted article relates to, and who have the title of at least doktor habilitowany (in the case of reviewers in Poland) and who are members of the Editorial Committee of the journal.
3. Submitted articles will not be sent to reviewers who are from the same institution as authors, or to persons who may have a conflict of interest with the author. In the latter case, the author is obliged to inform the Editors of this situation.
4. In the case of texts written in a language other than Polish, at least one reviewer will be affiliated with a non-Polish institution that is in a country other than that of the author of the text.
5. Texts are reviewed confidentially and anonymously (double-blind review). Besides comments related to subject matter, in the review form reviewers will indicate their opinion, which should be taken into consideration by the Editors:
- Accept Submission
- Revisions Required
- Resubmit for Reviewer
- Resubmit Elsewhere
- Decline Submission
6. Reviewers must not use their knowledge of the subject of the article prior to its publication.
7. A text is given an editorial number, which identifies it during further stages of the editorial procedure. 
8. Any article presenting the results of empirical research is read by the Editor responsible for statistics.
9. The author is informed of the result of a review; subsequently, there will be an opportunity for correspondence with the journal Editors relating to any possible comments or to any recommendation concerning publication.
10. In connection with the introduction of the system “ghostwriting & guest authorship," the Editors will document all manifestations of scientific/scholarly impropriety, specifically, for example: a) the publication of an article with the same title in different journals, with 50% of the content unchanged;  b) articles written by a person who is not the author of that article;  c) the addition of a co-author who made no contribution to the writing of an article, or the omission of a co-author who contributed to writing the article, etc. Authors are also requested to add to the article information concerning the sources of financing of the publication and concerning the contribution of scientific/scholarly-research institutions, of associations, and of other entities.
11. The final decision regarding publication is made by the Editor-in-Chief.

_____________________________

Formularz recenzji znajduje się: TUTAJ
 

Procedura recenzowania:

Procedura jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi broszurze "Dobre praktyki o procedurach recenzyjnych".

 1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

 2. Nadesłane teksty - w ramach tzw. recenzji wstępnej - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł, i którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego ( w przypadku recenzentów z Polski) i którzy nie są członkami Redakcji pisma.

 3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

 4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 5. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

  • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci

  • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek

  • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania

  • tekst nie nadaje się do publikacji
    

 6. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

 8. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.

 9. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.

 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

 11. Wszystkie artykuły są publikowane w wersji on-line, dlatego też Autorzy publikacji składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnienie swojego artykułu na wszystkich polach eksploatacji. W związku z wdrożeniem zapory "ghostwriting & guest authorship", Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz prosi wszystkich Autorów o dołączanie do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.