dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1113
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:

redaktor naukowy - International Business and Global Economy (www.ibage.ug.edu.pl)

Informacje dla studentów

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia zaoczne.


wyniki są już dostepne na portalu studenta. Na poprawki zapraszam w terminie konsultacji w grudniu i styczniu. egzamin zdali również: panowie BP, PL i KJ, oraz panie DW i HS ale z uwagi na brak oceny z ćwiczeń nie można było wpisać oceny do systemu. Zarządzanie w biznesie międzynarodowym


wyniki zaliczenia ćwiczeń i egzaminów są już dostępne. Zapraszam wszystkich, którzy nie zdali egzaminu lub nie zaliczyli ćwiczeń (MM, FMiB, 30HZ, EWP) w czwartek w godz. 17-19 do p. 338. Poprawki będą w formie ustnejZarządzanie w biznesie międzynarodowym (studia zaoczne)

Egzamin odbędzie się 10 grudnia o godz. 10.30 w sali B506. Obowiązują wszystkie treści wykładowe, zadane rozdziały z J. Rymarczyk (Biznes międzynarodowy), literatura zadana do case’a LPP oraz treści z ćwiczeń.

Osoby, które nie pisały wejściówki zapraszam na odpowiedź ustną, 10 grudnia w godz. 9.45-10.30 w p. 338.

Osoby, które nie były na ostatnich ćwiczeniach (case LPP) proszę o przesłanie indywidualnych rozwiązań case-u (zgodnie z wytycznymi poniżej) mailowo do dnia 7 grudnia.

 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

punkty zostały opublikowane

Kolokwium zaliczeniowe - środa, 29 listopada, godz. 18.45. Podział na aule:

- Aula O - 31HZ, 32HZ, MTiHM, MEM

- Aula D - 30HZ, EWP, MM, FMiB

Materiał: literatura (Rymarczyk, dodatkowa literatura zadana na ćwiczenia, treści ćwiczeń).


Egzamin - czwartek, 30 listopada, godz. 17.00. Podział na aule:

- Aula O - 31HZ, 32HZ, MTiHM, MEM

- Aula D - 30HZ, EWP, MM, FMiB

Materiały zostały udostępnione. Przypominam, że to jedynie część treści wykładowych. Obowiązują wszystkie treści z wykładów.


Egzamin i kolokwium poprawkowe - czwartek, 7 grudnia, godz. 17.00 -19.00 p. 338. Forma ustna.Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - case Grolsch

Do tego tematu obowiązuje literatura - J. Rymarczyk (Biznes międzynarodowy:
rozdziały 6 i 15), jak również wiedza na temat analizy CAGE i ADDING Value
Scorecard. Poza tym, aby odpowiedzieć na część punktów ważne jest dokonanie
analizy globalnych trendów na rynku piwa oraz strategii działania SABMillera.

Raport dostępny na stronie:

http://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/raporty-branzowe/rynek-piwa-w-polsce/


Tematy do analizy:
1.Dlaczego Grolsch podjął decyzję o umiędzynarodowieniu/globalizacji? Czy
słusznie?
2.Czy narzędzie MABA jest optymalne do oceny rynków? Oceń je używając
argumentów i przykładów? Dokonaj bieżącej oceny rynku polskiego.
3.Jakie strategie konkurowania na rynkach zagranicznych stosuje Grolsch
(historycznie i obecnie)? Czy są skuteczne? Od czego zależą?
4.Czy struktura organizacyjna była optymalna dla międzynarodowej
działalności Grolscha (przed przejęciem)?
5.Kto zyskał a kto stracił na przejęciu przez SABMillera?
6.Czy uwarunkowania kulturowe mają znaczenie na rynku piwa? Podaj przykłady
spoza case’u. Znaczenie adaptacji/standaryzacji w umiędzynaradawianiu marki
piwa.
7.Jak wygląda obecnie rynek piwa w Polsce i na świecie? Czy trendy są
zbieżne?Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia zaoczne

Case study - LPP

Literatura:

 • Case study
 • J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy - rozdział 7 oraz 13.1-13.6
 • K. Rybiński, Go Global, wywiad z przedstawicielem firmy LPP
 • M. Ciszewska-Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska, Strategia korporacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, podrozdz. 4.4.
 • Definicja i charakterystyka łańcucha wartości Portera
 • Materiały ze strony internetowej spółki, raporty finansowe oraz artykuły prasowe

 Tematy do analizy:

 1. Wzrost organiczny czy przejęcie?
 2. Czy LPP powinna przejąć spółkę Artman? Tak/Nie; Dlaczego?
 3. W jaki sposób dokonać przejęcia/ jak sfinansować przejęcie - jeżeli decyzja o przejęciu będzie pozytywna
 4. Czy przejęcie spółki Artman może mieć znaczenie dla internacjonalizacji LPP?
 5. Motywy, formy i kierunki internacjonalizacji LPP (na początku działalności i obecnie)
 6. Struktura grupy LPP (na początku działalności i obecnie)
 7. Analiza łańcucha wartości LPP
 8. Rola spółki cypryjskiej
 9. Szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony LPP obecnie

 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - ćwiczeniaGrupy, które miały odwołane zajęcia z case study Bosch proszone są o przesłanie odpowiedzi na poniższe "zagadnienia do opracowania" - forma pisemna, w grupach w których pracujecie na zajęciach, na mój adres mailowy, do dnia 14 listopada. Na tej podstawie zostaną wystawione punktu z ćwiczeń. Odpowiedzi powinny uwzględniać przynajmniej wiedzę z case’a oraz z zadanej literatury. Kolejne ćwiczenia - case Nokia z M. Jażdżewską-Gutta. Case dostępny tak jak poprzednie, wytyczne do opracowania case’u na profilu mgr Jażdzewskiej-Gutta.

Case study - Bosch 

Literatura:

 • Rozdz. 8 i 12 z książki Biznes międzynarodowy, J. Rymarczyk.
 • New Strategies in Emerging Markets by David J. Arnold and John A. Quelch
 • Strategies That Fit Emerging Markets by Tarun Khanna, Krishna G. Palepu, and Jayant Sinha
 • Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej, A. Odrobina

Zagadnienia do opracowania:

 1. Znaczenie R&D w strategiach współczesnych firm międzynarodowych.
 2. Optymalna lokalizacji nowej inwestycji R&D Boscha. Argumenty za obiema lokalizacjami.
 3. Łańcuch tworzenia wartości Boscha oraz rola spółek córek w międzynarodowym R&D.
 4. Specyfika rynków rozwijających się - ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Potencjalne problemy i kroki konieczne do podjęcia.
 5. Strategie konkurowania na rynkach rozwijających się dla branży high-tech.
 6. Który model rozwoju innowacji stosuje Bosch? Dlaczego?

 

 

Case study - LPP

Literatura:

 • Case study
 • J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy - rozdział 7 oraz 13.1-13.6
 • K. Rybiński, Go Global, wywiad z przedstawicielem firmy LPP
 • M. Ciszewska-Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska, Strategia korporacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, podrozdz. 4.4.
 • Definicja i charakterystyka łańcucha wartości Portera
 • Materiały ze strony internetowej spółki, raporty finansowe oraz artykuły prasowe

 Tematy do analizy:

 1. Wzrost organiczny czy przejęcie?
 2. Czy LPP powinna przejąć spółkę Artman? Tak/Nie; Dlaczego?
 3. W jaki sposób dokonać przejęcia/ jak sfinansować przejęcie - jeżeli decyzja o przejęciu będzie pozytywna
 4. Czy przejęcie spółki Artman może mieć znaczenie dla internacjonalizacji LPP?
 5. Motywy, formy i kierunki internacjonalizacji LPP (na początku działalności i obecnie)
 6. Struktura grupy LPP (na początku działalności i obecnie)
 7. Analiza łańcucha wartości LPP
 8. Rola spółki cypryjskiej
 9. Szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony LPP obecnie


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - z książki J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, do ćwiczeń będą obowiązywały następujące rozdziały: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.7.

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

 Treści programowe - wykład

Strategiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Strategie regionalizacji na rynku międzynarodowym

Alianse strategiczne na rynku międzynarodowym

Zarządzanie korporacjami transnarodowymi

Formy umiędzynarodowienia i międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw

 

Program - ćwiczenia

1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

2. Korporacje transnarodowe

3. Studium przypadku: Wybór strategii działania przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym

4. Studium przypadku: Strategie umiędzynaradawiania w obszarze badan i rozwoju przedsiębiorstwa

5. Studium przypadku: Łańcuch dostaw jako kluczowy obszar zarzadzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych

6. Studium przypadku: Struktury organizacyjne i uwarunkowania kulturowe

 

Literatura podstawowa

1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012

2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007

4. K. Obłój, A Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 2014

5. R. Koszewski, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji polskiego eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

+ literatura dodatkowa - podawana przed bądź po ćwiczeniach i wykładach,

 

Ocena

Egzamin końcowy: w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena z ćwiczeń: kolokwium w formie pisemnej (50%), aktywność na zajęciach (50%, z czego 40% do zdobycia na zajęciach z 4 case’ami (po 10%: 5% ocena indywidualna + 5% ocena grupowa). 1 dopuszczalna nieobecność (do odrobienia na konsultacjach - po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym - najpóźniej w terminie do dnia ostatnich ćwiczeń).

 


Wszystkie zajęcia prowadzone przeze mnie rozpoczną się w drugim tygodniu (od 9 października).


Egzamin poprawkowy z Kulturowych Uwarunkowań Biznesu Międzynarodowego dla 2SS2 MSG odbędzie się 11 września 2017r. o godz. 11.00 w p. 338.

 


Oceny z egzaminu poprawkowego z Kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego dla II roku MSG SS2 zostały wpisane do portalu studenta.Osoby, które nie mają oceny zapraszam na egzamin "ostatniej przedwakacyjnej szansy". Forma ustna, p. 338, 28 czerwca, godz. 13.00-14.30.


Oceny z egzaminu Kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego dla II roku MSG SS2 zostały wpisane do portalu studenta. Ostatecznie brałam pod uwagę punkty połówkowe. Osoby, które nie były na I terminie oraz osoby z oceną ndst. zapraszam na poprawkę.


Oceny z Kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego dla II roku MSG SS2zostały umieszczone w materiałach dla studentów. Osoby ze znakiem zapytania zapraszam na konsultacje.


Zarządzanie zasobami ludzkimi - wyniki zostały opublikowane w "Materiałach dla studentów". Osoby, które nie mają oceny  zapraszam na poprawę. Przypominam, że w przyszłym tygodniu zajęcia z tego przedmiotu zostają odwołane. Poprawka - 8 czerwca (czwartek), godz. 18.30-19.30, w Auli D.

Przeniesione ćwiczenia z Zarządzania zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym 21 HZ MSG SS2 25 maja na 9.45 (z 13.30) odbędą się w sali C308.


Egzamin z Kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego dla II roku MSG SS2 odbędzie się 12 czerwca 2017r. o godz. 13.30 w
sali C301 (grupy 21HZ i MSM) oraz w Auli O (pozostałe grupy). Egzamin poprawkowy odbędzie się 19 czerwca o godz. 18.00 w sali C301.


Kolokwium z Zarządzania zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
dla 4 grup ćwiczeniowych odbędzie się 31 maja (środa) godz. 13.30 w Auli D. Poprawka - 8 czerwca (czwartek), godz. 18.30-19.30, w Auli D.

 

 

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - Prezentacja z roli kobiet i religii w biznesie:

- 10 min.

- z wykorzystaniem wiedzy (nie powielaniem) z poprzednich prezentacji o modelach kultury i komunikacji 

- z wykorzystaniem literatury opisującej wyniki badań w wybranych krajach

- w zakresie: dominującej religii, jej znaczenia, znaczenia zwyczajów i praktyk religijnych i ich wpływu na organizację i przebieg spotkań biznesowych, roli kobiet w biznesie (ich poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej, udziału w wyższym kierownictwie i przedsiębiorczości), podejście do kobiet w kontaktach biznesowych z innymi krajami.


Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym - studia niestacjonarne  - oceny z ćwiczeń zostały opublikowane w indeksach elektornicznych. Osoby, które nie posiadają oceny zapraszam na poprawę 27 maja, o godz. 10.30, p. 338.


Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym - studia niestacjonarne - literatura do zaliczenia (test wielokrotnego wyboru 14 maja):

- S. Białas, Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2013 (treści dotyczące uwarunkowań kulturowych);

- J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2010, r. 1-7.

- materiał z zajęć


Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - Prezentacja z uwarunkowań kulturowych w komunikacji i  reklamach:

- 15 min.

- z wykorzystaniem wiedzy (nie powielaniem) z poprzednich prezentacji o modelach kultury - weryfikacja na podstawie reklam

- z wykorzystaniem literatury opisującej wyniki badań specyfiki komunikacji i reklam w wybranych krajach

- obejmująca przynajmniej: znaczenie poszczególnych elementów komunikacji w wybranym kraju, style komunikacji werbalnej, specyfika języka i zasad gramatycznych, znaczenie kontekstu, mowa niewerbalna (gesty i postawa, mimika, kontakt wzrokowy, znaczenie czasu, proksemika, dotyk, artefakty)

-największe bariery komunikacyjne między Polakami a przedstawicielami wybranego kraju

- w zakresie: specyfiki reklam, apeli, prezentowanych wartości, sposobu przekazywania informacji itp.

- z uwzględnieniem adaptacji reklam korporacji międzynarodowych na rynki wybranych krajów oraz specyfiki reklam firm lokalnych

- najczęściej reklamowane produkty, ograniczenia prawne/religijne reklamowania lub sposobu przekazu/formy przekazu, najczęściej wykorzystywane kanały komunikacji masowej

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - ćwiczenia: komunikacja - dodatkowa literatura:

 

 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym - studia niestacjonarne - literatura z zajęć 2 kwietnia: S. Białas, Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2013 (treści dotyczące uwarunkowań kulturowych); J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2010, r. 1.

Na zajęcia 8 kwietnia - J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2010, r. 2, 3, 4, 7. 


Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym - literatura na 3 ćwiczenia: Schroeder, r. 2-3 oraz 4 (w odniesieniu do kompetencji).


Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

 

 

Podstawowe zasady

Podział na grupy dotyczące następujących krajów:

·          Zjednoczone Emiraty Arabskie

·          Grecja

·          Dania

·          Japonia

Forma oceniania

·          Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę (I)

·          15%        Aktywność - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji (I)

·          25%        cztery "Małe prezentacje" (I)

·          40%        Projekt pisemny (G)

·          20%        Negocjacje (G)

(I) - ocena indywidualna

(G) - ocena grupowa

Literatura

}  R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa 2012

}  M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa 2010

}  John Mole, Mind your Manners / W tyglu Europy

}  http://www.johnmole.com/MYM/

}  World Values Survey

}  http://www.worldvaluessurvey.org/

}  Geert Hofstede, Cultures and Organizations / Kultury i organizacje

}  http://www.geert-hofstede.com

}  J. House and others, Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies

}  http://www.thunderbird.edu/sites/globe

}  Richard Gesteland, Cross-cultural Business Behavior

}  http://www.geert-hofstede.com

 

 


Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

 

 

Program ćwiczeń

·          Znaczenie zarządzania personelem we współczesnych organizacjach

·          Współczesne tendencje rynku pracy

·          Strategia zarządzania personelem w otoczeniu międzynarodowym - studium przypadku (3 zajęcia)

·          Kolokwium

Forma oceniania

·          Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę

·          Aktywność - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji (25 %)

·          Prezentacje (15%)

·          Kolokwium - na podstawie wiedzy z zajęć i literatury (60%)

LITERATURA PODSTAWOWA:

·          J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,  Poznań 2010

Na II zajęcia - tendencje na rynku pracy - zachowania pracowników/pracodawców

·          Kryzys gospodarczy a HRM (+ raport KGHM: Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników)

·          Starzenie się ludności a HRM (zarządzanie wiekiem)

·          Migracje stałe i zarobkowe a HRM (miedzynarodowość i międzykulturowość, zarządzanie przez diversity)

·          Prognozy zmian rynku pracy (zawody przyszłości, zmiany form i godzin pracy)

·          Generacja Z na rynku pracy, co się zmieni (różnice pokoleń, międzygeneracyjność na rynku pracy i w organizacjach)

·          Zarządzanie talentami (budowa marki pracodawcy, "pracodawca z wyboru", talent w organizacji)

·          Employerbranding(istota, przykłady, znaczenie we współczesnym HR, marketing a HR)

10 min. wystąpienia (grupy max. 4 osób)

Wersja wydrukowana (slajdy) wraz z nazwiskami

 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE

Wyniki egzaminu poprawkowego zostały opublikowane na portalu studenta.

Cztery osoby, które nie maja oceny - nie zdały.  Zapraszam w tej sprawie na konsultacje.Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE

Wyniki z egzaminu poprawkowego zostały wpisane do indeksów elektronicznych. Osoby, które nie mają oceny nie zaliczyły poprawki i muszą podejść do egzaminu raz jeszcze. Będzie to ostateczny termin zaliczenia.

Zapraszam w środę, 1 marca, godz. 13.00 w Auli A.Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE
Oceny z egzaminu zostały już wpisane do systemu. Egzamin poprawkowy odbędzie 20 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00, sala C301. Forma egzaminu - test.


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE

egzamin - 31 stycznia godz. 12.00-13.00. Aula O (31HZ, 3MEM, 3MM, 3MTiHM), C301 (30HZ, 3EWP, 3FMiB).


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE

Wyniki kolokwium poprawkowego - zapraszam ponownie Piotra R. z EWP(221710) na konsultacje, pozostałe osoby (z EWP, 30HZ i FMiB) zaliczyły i otrzymują ocenę dostateczną. Konrad Ś. (230016) otrzymał końcową ocenę - dobry+.


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE

Kolokwium poprawkowe - 27 stycznia (piątek), godz. 10.00, Aula A.


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE


W "materiałach dla studentów" zostały opublikowane wyniki z kolokwium oraz oceny z ćwiczeń. Termin kolokwium poprawkowego - 27 stycznia (piątek), godz. 10.00 (sala zostanie podana później).

Osoby, które zgłosiły się na odrabianie case’ów 31 stycznia (Grolsch, Bosch) mają to zaznaczone w tabeli. Jeśli w polu "ocena" jest wpisane "pop" to znaczy, że osoba taka musi przyjść na poprawkę, jeśli to pole jest puste - osoba nie musi przychodzić na poprawkę (jeżeli po odrobieniu case’a będzie nadal brakowało punktów do zaliczenia - odpytam już na miejscu).
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - STUDIA NIESTACJONARNE

Wyniki egzaminu zostały opublikowane w materiałach dla studentów. Osoby, przy których nazwisku jest "pop" - zapraszam na poprawkę 14 stycznia (sobota) o godz. 11.30, p. 338. Warunkiem wpisu oceny z egzaminu do protokołu jest zaliczenie ćwiczeń. Za ćwiczenia odpowiada M. Jażdżewska-Gutta. 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- STUDIA STACJONARNE

kolokwium zaliczeniowe - 23 stycznia godz. 12.30-13.30. Aula O (31HZ, 3MEM, 3MM, 3MTiHM), Aula D (30HZ, 3EWP, 3FMiB)

egzamin - 31 stycznia godz. 12.00-13.00. Sale zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
16 grudnia (piątek) godz. 11.30 FMiB - case Grolsch, C303
11 stycznia (środa) godz. 11.30 EWP - case Grolsch, C202
11 stycznia (środa) godz. 13.30 HZ - case Grolsch, C202
zajęcia 20 stycznia (piątek) - 30 HZ, EWP, FMiB - case Nokia

 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - STUDIA NIESTACJONARNE

Poniżej znajduje się informacja na temat formy zaliczenia ćwiczeń. Zadaniem jest przygotowanie case study na temat polskiej firmy prowadzącej działalność międzynarodową (w formie analizy wybranego problemu - lista firm i zagadnień do wyboru poniżej). Case study powinno być przygotowane w formie pisemnej (z wykorzystaniem literatury naukowej, objętość ok. 10 stron). Case należy przesłać w formie elektronicznej do 16 grudnia na adres: balandynowiczkasia@wp.pl oraz m.jazdzewska@gmail.com.

 1. Wybór tematu i przebieg pracy

 • desk research (sprawozdania finansowe roczne, artykuły prasowe, wywiady z osobami zarządzającymi firmą itp.)
 • selekcja informacji, które są istotne z punktu widzenia wybranego tematu
 • dobór literatury naukowej
 • opis problemu uzupełniony o własne wnioski, komentarz, ocenę, analizę, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu przedmiotu (można wykorzystać tabele z danymi lub materiały graficzne, np. wykresy, schematy)

2. Kryteria oceny

 • dokonanie selekcji ważnych informacji
 • właściwe wykorzystanie literatury naukowej (podanej w przypisach i bibligrafii końcowej case’u)
 • własny komentarz/wnioski (duży nacisk na samodzielność)
 • ustosunkowanie się do zagadnień wymienionych w temacie opracowania

3. Zagadnienia do wyboru

 • Rozwój KGHM jako korporacji globalnej - czy KGHM jest firmą globalną? Bezpośrednie inwestycje zagraniczne KGHM - cele, realizacja, ocena.
 • Internacjonalizacja firmy Integer, struktura grupy kapitałowej oraz znaczenie współpracy firmy z innymi podmiotami (joint venture, alianse itp.) w rozwoju międzynarodowej sieci paczkomatów.  
 • Internacjonalizacja firmy CCC S.A. (wcześniej NG2 S.A.) - cele, przebieg, ocena. Zarządzanie znakami towarowymi a optymalizacja podatkowa.
 • Internacjonalizacja firmy ORLEN - czy ORLEN jest lub ma szansę stać się firmą globalną? Wskaźnik internacjonalizacji (TNI) ORLENU  i porównanie firmy z listą 100 największych TNC świata według UNCTAD)
 • Strategia internacjonalizacji Grupy MASPEX Wadowice - tworzenie portfela marek, cele, przebieg, ocena.

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - STUDIA NIESTACJONARNE - Literatura do egzaminu:

 1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012 (rozdziały do ćwiczeń: 4.2, 4.3, 6, 7, 8, 13.1-13.6, 15)
 2. + literatura dodatkowa - podawana przed bądź po ćwiczeniach i wykładach

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowymcase Grolsch
Literatura:
J. Rymarczyk (Biznes międzynarodowy: rozdziały 6 i 15), jak również wiedza na temat analizy CAGE i ADDING Value Scorecard.

Poza tym, aby odpowiedzieć na część punktów ważne jest dokonanie analizy globalnych trendów na rynku piwa oraz strategii działania SABMillera.

Artykuły:

 

 

Katarzyna Klimek, EWOLUCJA RYNKU PIWA W POLSCE

Tematy do analizy:
1.Dlaczego Grolsch podjął decyzję o umiędzynarodowieniu/globalizacji? Czy
słusznie?
2.Czy narzędzie MABA jest optymalne do oceny rynków? Oceń je używając
argumentów i przykładów? Dokonaj bieżącej oceny rynku polskiego.
3.Jakie strategie konkurowania na rynkach zagranicznych stosuje Grolsch
(historycznie i obecnie)? Czy są skuteczne? Od czego zależą?
4.Czy struktura organizacyjna była optymalna dla międzynarodowej
działalności Grolscha (przed przejęciem)?
5.Kto zyskał a kto stracił na przejęciu przez SABMillera?
6.Czy uwarunkowania kulturowe mają znaczenie na rynku piwa? Podaj przykłady
spoza case’u. Znaczenie adaptacji/standaryzacji w umiędzynaradawianiu marki
piwa.
7.Jak wygląda obecnie rynek piwa w Polsce i na świecie? Czy trendy są
zbieżne?Zarządzanie w biznesie międzynarodowym:

Case study - Nokia (studium przypadku będzie wyjątkowo dostępne w punkcie ksero dopiero od wtorku 22 listopada, od godzin popołudniowych) - na piąte ćwiczenia

Literatura:

Rozdz. 9 oraz 17.7 z książki Biznes międzynarodowy, J. Rymarczyk.

Materiały dodatkowe:

 Zagadnienia do opracowania:

 

 • Charakterystyka branży
 • Outsourcing i offshoring - skutki dla branży
 • Łańcuch dostaw Nokii
 • Jak przygotować się na podobne zdarzenia w przyszłości. Czy jest to możliwe?
 • Rodzaje ryzyka.
 • Zarządzanie ryzykiem w Nokii i Ericssonie
 • Jakie straty (bezpośrednie i pośrednie) poniosły obie firmy, jakie były skutki pożaru dla branży?
 • Branża telefonów komórkowych obecnie (globalnie)
 • Przyczyny sukcesu i porażki Nokii, przejęcie przez Microsoft 
 • Rola fińskiego klastra ICT, efekty w ramach klastra 

 


Case study - Bosch (na czwarte ćwiczenia)

Literatura:

§  Rozdz. 8 i 12 z książki Biznes międzynarodowy, J. Rymarczyk.

§  New Strategies in Emerging Markets by David J. Arnold and John A. Quelch

§  Strategies That Fit Emerging Markets by Tarun Khanna, Krishna G. Palepu, and Jayant Sinha

§  Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej, A. Odrobina

Zagadnienia do opracowania:

§  Znaczenie R&D w strategiach współczesnych firm międzynarodowych.

§  Optymalna lokalizacji nowej inwestycji R&D Boscha. Argumenty za obiema lokalizacjami.

§  Łańcuch tworzenia wartości Boscha oraz rola spółek córek w międzynarodowym R&D.

§  Specyfika rynków rozwijających się - ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Potencjalne problemy i kroki konieczne do podjęcia.

§  Strategie konkurowania na rynkach rozwijających się dla branży high-tech.

 

§  Który model rozwoju innowacji stosuje Bosch? Dlaczego? 


Case study - LPP (na trzecie  ćwiczenia)

Literatura:

 • Case study
 • J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy - rozdział 7 oraz 13.1-13.6
 • K. Rybiński, Go Global, wywiad z przedstawicielem firmy LPP
 • Notatki z wykładów
 • Definicja i charakterystyka łańcucha wartości Portera
 • Materiały ze strony internetowej spółki, raporty finansowe oraz artykuły prasowe

 Tematy do analizy:

 1. Wzrost organiczny czy przejęcie?
 2. Czy LPP powinna przejąć spółkę Artman? Tak/Nie; Dlaczego?
 3. W jaki sposób dokonać przejęcia/ jak sfinansować przejęcie - jeżeli decyzja o przejęciu będzie pozytywna
 4. Czy przejęcie spółki Artman może mieć znaczenie dla internacjonalizacji LPP?
 5. Motywy, formy i kierunki internacjonalizacji LPP (na początku działalności i obecnie)
 6. Struktura grupy LPP (na początku działalności i obecnie)
 7. 7.Analiza łańcucha wartości LPP
 8. 8.Rola spółki cypryjskiej
 9. 9.Szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony LPP obecnie

 Proszę o przygotowanie następujących materiałów na drugie zajęcia:

 • Rozdział 7, J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy
 • E. Duliniec, Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione, "Gospodarka Narodowa, 5-6 (237-238) Rok LXXX/XXI maj-czerwiec 2011 s. 1-20 - czynniki wypychające, przyciągające i interaktywne
 • Rozdział 3, K. Obłój, A. Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe
 • Przygotować jeden przykład nieudanego umiędzynarodowienia/wejścia na nowy rynek wybranych przedsiębiorstw (podać główne przyczyny niepowodzenia) 
 • Przeanalizować top 100 MNCs z World Investment Report (UNCTAD) za lata 2012 i 2015 - jakie zmiany, kraje, branże?


Literatura uzupełniająca do drugiego wykładu:

Zarządzanie międzynarodowe, K. Obłój, Wąsowska, PWE, r. 1,2

Biznes międzynarodowy, J. Rymarczyk, PWE, r. 1

The Globalization of Markets, Th. Levitt, Harvard Business Review, 1983 

 

Literatura podstawowa do przedmiotu:

 1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012 (rozdziały do ćwiczeń: 6-10, 12, 13, 15, 17.7)
 2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
 3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007
 4. K. Obłój, A Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 2014
 5. R. Koszewski, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji polskiego eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011
 6. + literatura dodatkowa - podawana przed bądź po ćwiczeniach i wykładach,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki i oceny z przedmiotu Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego zostały umieszczone w "Materiałach dla studentów".

 


Uwaga, zajęcia z dnia 24 maja (wtorek) zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję naukową.


Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - Prezentacja z roli kobiety i religii w biznesie:

- 10 min.

- na podstawie: minimum dwóch raportów (World’s Women i Global Gender Gap Report), oraz danych z the World Values Survey o kobiecie i religii, artykułów naukowych, książek, internetu (rzetelne źródła).Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - kolokwium odbędzie się 7 czerwca 2016r. (wt.) o godz. 17.00 w Auli O.


Seminarium licencjackie 2 rok -  na zajęcia 11 maja należy przygotować konspekty zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na seminarium 27 kwietnia. Dodatkowo, prosze o przesłanie konspektów do dnia 9 maja drogą mailową.


Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - w dziale: Materiały dla studentów, zamieszczone zostały wytyczne do projektu oraz poglądowy formularz oceny. Terminy przesyłania projektów:

- MTiHM - 25 maja

- MEM - 30 maja

- 21 HZ i MSM - 3 czerwca.

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - dodatkowa literatura do zajęć z reklam i komunikacji masowej:

 • Artykuły M. de Mooij, http://www.mariekedemooij.com/articles/index.htm
 • B. Czarnecka, R. Brennan, How well does GLOBE predict values in advertising? A content analysis of print advertising from the UK, Ireland, Poland and Hungary, http://eprints.mdx.ac.uk/3165/1/Czarnecka_ICORIA_2009.pdf
 • R. Koudelova, J. Whitelock, A cross-cultural analysis of television advertising in the UK and the Czech Republic, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=855481
 • P.K.Morris, J.A. Waldman, Culture and Methaphors in Advertising, http://ijoc.org


Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - Prezentacja z uwarunkowań kulturowych w reklamach:

- 10 min.

- z wykorzystaniem wiedzy (nie powielaniem) z poprzednich prezentacji o modelach kultury i komunikacji - weryfikacja na podstawie reklam

- z wykorzystaniem literatury opisującej wyniki badań specyfiki reklam w wybranych krajach

- w zakresie: specyfiki reklam, apeli, prezentowanych wartości, sposobu przekazywania informacji itp.

- z uwzględnieniem adaptacji reklam korporacji międzynarodowych na rynki wybranych krajów oraz specyfiki reklam firm lokalnych

- najczęściej reklamowane produkty, ograniczenia prawne/religijne reklamowania lub sposobu przekazu/formy przekazu, najczęściej wykorzystywane kanały komunikacji masowej

 

Literatura do zajęć z Komunikacji w ramach przedmiotu Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego:

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, rozdział 3 i 4

N. J. Adler, Communicating across Cultural Barriers (artykuł dostępny on-line) 

Prezentacja o komunikacji:

-          10 min.

-          Komunikacja werbalna i niewerbalna (z wykorzystaniem wszystkich elementów: tj. style komunikacji, odkrywanie się, kolejność wypowiedzi, kontekstowość, ekspresja, ton i modulacja, kinezjetyka, kontakt wzrokowy, dystans, gesty, atrybuty)

-          Przykłady, krótki kurs języka

-          Uwzględnienie i odniesienie do wyników analizy modeli kultury dla wybranego kraju

-          Prezentacja ma dotyczyć

 

 

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - Na kolejnych zajęciach:

 

§   prezentacja wybranej osoby/osób z grupy (max. 10 min)

 

§   Identyfikacja wybranego przez grupę kraju

 

§   na podstawie Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE

 

§   argumenty potwierdzające/zaprzeczające wynikom analizy !

 

Literatura podstawowa:

 

§   John Mole, W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach http://www.johnmole.com/MYM/, dostępna wersja anglojęzyczna (Mind Your Manners)

 

§   World Values Survey http://www.worldvaluessurvey.org/

 

§   Geert Hofstede, Cultures and Organizations http://www.geerthofstede.eu/

 

§   J. House and others, Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societieshttp://www.thunderbird.edu/sites/globe ( http://www.crsd.org/cms/lib5/PA01000188/Centricity/Domain/424/Globe_Study.pdf

 

 

 

 

Literatura podstawowa - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi:

 J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, 2010, rozdziały 1-7. Na:

- zajęcia nr 3 - rozdziały 2-4,

- zajęcia nr 4 - rozdziały 4-5,

- zajęcia nr 5 - rozdziały 6-7.

 

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - prezentacje na ćwiczenia:

 

·      Kryzys gospodarczy a HRM (+ raport KGHM: Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników)

·      Starzenie się ludności a HRM (zarządzanie wiekiem)

·      Migracje stałe i zarobkowe a HRM (miedzynarodowość i międzykulturowość, zarządzanie przez diversity)

·      Prognozy zmian rynku pracy (zawody przyszłości, zmiany form i godzin pracy)

·      Generacja Z na rynku pracy, co się zmieni (różnice pokoleń, międzygeneracyjność na rynku pracy i w organizacjach)

·      Zarządzanie talentami (budowa marki pracodawcy, "pracodawca z wyboru", talent w organizacji)

·      Employer branding (istota, przykłady, znaczenie we współczesnym HR, marketing a HR)

·      10 min. wystąpienia (grupy max. 4 osób)

·      Wersja wydrukowana (slajdy) wraz z nazwiskami


 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - prezentacje na poszczególnych ćwiczeniach będą obejmowały następujące tematy:

- charakterystyka kultury narodowej przy wykorzystaniu modeli kultury (m.in. Hofstede, Mole, Gesteland, Hall, GLOBE, WVS)

- komunikacja werbalna i niewerbalna w danej kulturze narodowej

- reklama jako przejaw komunikacji biznesu z otoczeniem

- kobiety i religia w biznesie danej kultury.

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - podstawowa literatura do ćwiczeń:

R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa 2012

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa 2010

John Mole, Mind your Manners / W tyglu Europy 

World Values Survey  http://www.worldvaluessurvey.org/

Geert Hofstede, Cultures and Organizations / Kultury i organizacje http://www.geerthofstede.eu

J. House and others, Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societie http://www.thunderbird.edu/sites/globe

Richard Gesteland, Cross-cultural Business Behavior  

 

IB
Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
Kuturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
seminarium licencjackie