Historia Wydziału Ekonomicznego

 

Budynek przedwojennego Realgymnasium w Sopocie późniejsza siedziba Wyższej Szkoły Handlu Morskiego Wydział Ekonomiczny kontynuuje tradycje sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych wywodzącego się z Instytutu Morskiego utworzonego w 1942 roku w Warszawie przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich.

 

Bolesław KasprowiczOdzyskanie dostępu Polski do Bałtyku w marcu 1945 roku, jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej zmobilizowało do urzeczywistnienia idei powołania do życia na Wybrzeżu Gdańskim specjalizującej się w problematyce gospodarki morskiej wyższej uczelni ekonomicznej.

 

Zapał pracy organizatorskiej udzielił się zarówno profesorom, jak i studentom byłego Instytutu Morskiego TUZZ ocalałym z pożogi wojennej.

 

Już w marcu i kwietniu 1945 roku, wraz z pierwszymi grupami operacyjnymi organizującymi życie społeczno-gospodarcze na Wybrzeżu Gdańskim przybywali pierwsi profesorowie: Władysław Kowalenko, Tadeusz Ocioszyński,  Bolesław Kasprowicz, Walenty Szweda oraz najaktywniejsi studenci: Jerzy Raminger, Jerzy Wesołowski, Stefan Zumbach.

 

 

awers - Instytut Morski Tajnego Uniwersytetu Gdańskiego Ziem Zachodnich w Warszawie 1942-1944rewers - Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni

Medal pamiątkowy:
awers - Instytut Morski Tajnego Uniwersytetu Gdańskiego Ziem Zachodnich w Warszawie 1942-1944,
rewers - Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni.

 

Władysław KowalenkoPodjęte różnokierunkowe starania doprowadziły do uzyskania pierwszych pozytywnych decyzji ówczesnych władz. Dnia 8 września 1945 roku Ministerstwo Oświaty powierzyło doc. dr. Władysławowi Kowalence zadanie zorganizowania wyższej uczelni ekonomicznej w Gdyni. Prace programowe zmierzały w pierwszym okresie do powołania uczelni kształcącej w cyklu 3-letnim dyplomowanych ekonomistów (licencjat), głównie w trybie wieczorowym.

 

Studenci WSHM w czasie przerwy w zajęciach 1948 r.W planie studiów obok przedmiotów ogólno-ekonomiczych i prawnych uwzględniono wybrane przedmioty z zakresu transportu morskiego i obrotu towarowego. Powoływana uczelnia miała początkowo status wyższej szkoły niepaństwowej.

 

Dopiero po formalnym powołaniu do życia Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni w dniu 17sierpnia 1946 roku oraz dalszych staraniach doszło do upaństwowienia WSHM na podstawie Rozporządzenia ministra oświaty z października 1946 roku. Stwarzało to trwałe podstawy prawne, organizacyjne i finansowe włączenia uczelni do ogólnopaństwowego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Działalność dydaktyczną Wyższej Szkoły Handlu Morskiego rozpoczęto dnia 21 listopada 1945 roku. Zainteresowanie studiami w WSHM było duże, o czym świadczy fakt, że już na rok 1945/1946 zgłosiło się 600 kandydatów, spośród których wyselekcjonowano ostatecznie i przyjęto na studia 312 osób, z tego 210 na I rok studiów, 90 na II rok i 12 na III rok — wyłącznie z grona studiujących uprzednio w Instytucie Morskim TUZZ. W roku 1946/1947 przyjęto na I rok studiów 310 słuchaczy, co podniosło ich ogólny stan do 610.

 

Budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej - gmach główny, Sopot 1960 r.Decyzja o zmianie nazwy Uczelni na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, formalnie usankcjonowana Uchwałą Rady Ministrów nr 348 z dnia 3 maja 1952 roku, nie została przyjęta z aprobatą przez większość pracowników i studentów. Właśnie jej oryginalna nazwa niejednokrotnie była magnesem przyciągającym młodzież z różnych stron Polski. Nie sposób wyraźnie oddzielić Wyższą Szkołę Ekonomiczną od Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. Byłą to bowiem w istocie rzeczy kontynuacja, w zmieniających się powojennych realiach społeczno-gospodarczych i politycznych kraju, tej samej idei kształcenia i badań dla potrzeb polskiej gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego.W dniu 20 marca 1970 roku Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjęła uchwałę o powołaniu do życia Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał on przez połączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną we Wrzeszczu. Do Uniwersytetu włączono również Studia Nauczycielskie w Gdańsku i w Oliwie.

 

Studenci dotychczasowych uczelni stali się studentami Uniwersytetu. Powołanie Uniwersytetu w Gdańsku było nadrobieniem dystansu, jaki dzielił Gdańsk w stosunku do innych ośrodków akademickich. Charakterystyczny jest sposób, w jaki doszło do powołania tej uczelni.

 

Uczestnicy konferencji dydaktyczno-programowej transportu w handlu zagranicznym, Sopot 1979 r.

Uroczysta promocja doktorska
rok akad. 1979/1980


Spotkanie po promocji doktorskiej
w IHZ rok 1983

W kwietniu 1970 roku ukazało się zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego określające organizację powstającego Uniwersytetu. Obejmował on sześć wydziałów:

 • Humanistyczny,
 • Prawa i Administracji,
 • Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Biologii i Nauk o Ziemi
 • Ekonomiki Produkcji
 • Ekonomiki Transportu

W dniu l października 1993 roku oba Wydziały Ekonomiczne zmieniły swe nazwy: Wydział Ekonomiki Produkcji na Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiki Transportu na Wydział Ekonomiczny. Stało się to na mocy uchwały Senatu UG podjętej w dniu 27 maja 1993 roku, przemiany zaszły również w systemie instytutów i katedr który w 1996 roku na Wydziale Ekonomicznym wyglądał następująco:

 

Instytut Handlu Zagranicznego:

 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,
 • Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji,
 • Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego,
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych,
 • Zakład Marketingu;


Instytut Transportu i Handlu Morskiego:

 • Zakład Rynku Transportu Morskiego i Polityki Morskiej,
 • Zakład Handlu Morskiego,
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej i Marketingu,
 • Zakład Systemów Informacyjnych i Logistyki;

Katedry:

 • Katedra Mikroekonomii;
 • Katedra Makroekonomii;
 • Katedra Polityki Gospodarczej;
 • Katedra Jean Moneta;
 • Ośrodek Badań Integracji Europejskiej;
 • Katedra Rynku Transportowego;
 • Katedra Polityki Transportowej;
 • Katedra Logistyki;
 • Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych;
 • Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych

 

 

Obecnie Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego (do 1993 roku Wydział Ekonomiki Transportu) jest ośrodkiem akademickim o pełnych prawach akademickich, wysoko ocenianym przez pracodawców Pomorza.