Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Międzynarodowy transport i handel morski
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • specyfiki techniczno-organizacyjnej, ekonomicznej i prawnej obrotu portowo-morskiego
 • funkcjonowania rynków usług portowych i żeglugowych
 • procedur handlu zagranicznego i zasad negocjacji handlowych, rozwoju handlu morskiego
 • funkcjonowania łańcuchów dostaw i lądowo-morskich łańcuchów transportowych (w tym z wykorzystaniem transportu intermodalnego)
 • systemów informacyjnych służących wspieraniu transportu i handlu morskiego
 • prawa morskiego
 • ubezpieczeń morskich
 • obsługi celnej ładunków w obrocie portowo-morskim

Absolwent nabywa umiejętności:

 • tworzenia produktów usługowych na szeroko pojętych rynkach TSL, których elementami są rynki usług portowych i żeglugowych
 • postępowania zgodnie z procedurami handlu zagranicznego
 • prowadzenia negocjacji handlowych, zawierania transakcji, doboru i przygotowywania dokumentów wykorzystywanych w transporcie i handlu morskim
 • wykorzystywania wybranych systemów informacyjnych służących wspieraniu transportu i handlu morskiego
 • wykorzystywania dokumentów elektronicznych w obrocie portowo-morskim
 • ustalania konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach usług portowych i żeglugowych
 • wykorzystania w praktyce odpraw celnych procedur uproszczonych
 • ustalania pochodzenia towarów i ich wartości celnej, wysokości cła, podatku VAT i akcyzowego z tytułu importu

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach branży morskiej, w tym armatorskich, portowych, maklerskich, spedycyjnych, transportowych, logistycznych i innych związanych z obsługą obrotu portowo-morskiego, w administracji morskiej, ale także w przedsiębiorstwach prowadzących handel międzynarodowy, zwłaszcza drogą morską

Przedmioty specjalnościowe:

 • Transakcje w handlu morskim
 • Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa
 • Gospodarka i polityka portowa
 • Informatyka w transporcie i handlu morskim
 • Prawo morskie
 • Ubezpieczenia morskie
 • Obsługa celna ładunków
 • Transport multimodalny
 • Transport i handel morski w regionie Morza Bałtyckiego
 • Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Wybrane aspekty (ekonomiczne i prawne) ochrony środowiska morskiego
 • Funkcjonowanie rynków usług portowych lub żeglugowych
 • Europejskie korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnieniem autostrad morskich
 • Konkurencyjność wybranego krajowego lub zagranicznego portu morskiego na rynkach usług portowych
 • Lądowo-morskie łańcuchy transportowe
 • Efektywność ekonomiczna intermodalnych łańcuchów transportowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Dostępność transportowa wybranych portów morskich
 • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej
 • Specyfika przewozów morskich wybranych ładunków i ich obsługi w portach
 • Funkcjonowanie i rozwój wybranych portów morskich lub przedsiębiorstw żeglugowych w otoczeniu międzynarodowym
 • Społeczna odpowiedzialność wybranych przedsiębiorstw portowych lub żeglugowych
 • Strategie rozwoju wybranych portów, terminali lub przedsiębiorstw żeglugowych
 • Konteneryzacja w transporcie morskim
 • Problemy emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim
 • Innowacyjność wybranych portów morskich, terminali lub przedsiębiorstw żeglugowych
 • Inteligentne i zielone porty morskie
 • Zrównoważony transport morski
 • Rozwój handlu morskiego wybranymi towarami
 • Centra logistyczne w portach morskich
 • Turystyka morska i nadmorska
 • Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia dla transportu morskiego

Opiekun specjalności:

dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Morskiej
e-mail:hanna.klimek@ug.edu.pl