Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Międzynarodowy transport i handel morski
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • specyfiki techniczno-organizacyjnej, ekonomicznej i prawnej obrotu portowo-morskiego,
 • funkcjonowania rynków usług portowych i żeglugowych,
 • procedur handlu zagranicznego i zasad negocjacji handlowych,
 • funkcjonowania łańcuchów dostaw i lądowo-morskich łańcuchów transportowych (w tym z wykorzystaniem transportu intermodalnego),
 • systemów informacyjnych służących wspieraniu transportu i handlu morskiego,
 • prawa morskiego.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • tworzenia produktów usługowych na szeroko pojętych rynkach TSL, których elementami są rynki usług portowych i żeglugowych,
 • postępowania zgodnie z procedurami handlu zagranicznego,
 • prowadzenia negocjacji handlowych, doboru i przygotowywania dokumentów wykorzystywanych w handlu morskim,
 • wykorzystywania systemów informacyjnych służących wspieraniu transportu i handlu morskiego,
 • wykorzystywania dokumentów elektronicznych,
 • badania konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach usług portowych i żeglugowych,
 • ustalania kosztów usług i zawierania transakcji w handlu morskim.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach branży morskiej lub w innych przedsiębiorstwach prowadzących handel międzynarodowy, zwłaszcza drogą morską.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Transakcje w handlu morskim
 • Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa
 • Gospodarka i polityka portowa
 • Informatyka w TiHM
 • Zarządzanie marketingowo-logistyczne
 • Transport multimodalny
 • Prawo morskie

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Wybrane aspekty (ekonomiczne i prawne) ochrony środowiska morskiego.
 2. Europejskie korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnieniem autostrad morskich.
 3. Pozycja i zdolność konkurencyjna morskiego portu X na bałtyckim rynku usług portowych.
 4. Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia dla transportu morskiego.
 5. Efektywność ekonomiczna intermodalnych łańcuchów transportowych na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 6. Infrastruktura dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.
 7. Wzrost cen ropy naftowej i jego skutki w transporcie morskim.
 8. Specyfika procesów transportu ładunków ponadgabarytowych w żegludze morskiej.
 9. Koncepcja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.
 10. Obsługa ładunków skonteneryzowanych w portach morskich Morza Bałtyckiego.

Opiekun specjalności:

dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Morskiej
e-mail:hanna.klimek@ug.edu.pl