Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Międzynarodowy transport i handel morski
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • specyfiki techniczno-organizacyjnej obrotu portowo-morskiego,
 • roli transportu morskiego w gospodarce światowej,
 • układu sił w światowym handlu i transporcie morskim, specyfiki funkcjonowania międzynarodowego transportu morskiego i portów morskich,
 • oddziaływania transportu morskiego na środowisko morskie,
 • metod pracy spedytora międzynarodowego.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • analitycznego i syntetycznego myślenia o procesach zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu,
 • systemowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami i całymi łańcuchami dostaw,
 • postępowania zgodnie z zasadami nowoczesnego marketingu i badania rynku,
 • planowania, organizowania i nadzorowania procesów transportowych w transporcie morskim,
 • identyfikacji i stosowania dokumentów spedycyjnych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach branży morskiej lub w innych przedsiębiorstwach prowadzących handel międzynarodowy, zwłaszcza drogą morską.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Organizacja i technika transportu morskiego
 • Procedury handlu zagranicznego
 • Organizacja i funkcjonowanie portów morskich
 • Spedycja międzynarodowa
 • Ochrona środowiska morskiego
 • Logistyka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Badania rynku
 • Ubezpieczenia morskie
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym
 • Korespondencja biznesowa w języku angielskim

Opiekun specjalności:

dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Morskiej
e-mail:hanna.klimek@ug.edu.pl