Studia I stopnia

  • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów i mają charakter wyższych studiów zawodowych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest przedstawienie świadectwa dojrzałości (wyjątek stanowią kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza granicami Polski).

  • Studia kończą się uzyskaniem dyplomu z tytułem licencjata.

  • Przedmioty są dobrane tak, by student mógł w ciągu 3 lat nauki zdobyć atrakcyjny zawód i spektrum praktycznych umiejętności docenianych przez pracodawców.

  • Dołącz do naszych studentów studiujących w trybie stacjonarnym (studia dzienne) lub niestacjonarnym (studia zaoczne) i wykreuj swoje perspektywy pracy na stanowiskach specjalistycznych w wielu ciekawych zawodach! 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne