Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Handel zagraniczny
 Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • polityki międzynarodowej,
 • organizacji i techniki prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego,
 • wykorzystania ubezpieczeń w handlu zagranicznym,
 • negocjacji handlowych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • kierowania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w otoczeniu międzynarodowym,
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych służących zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach rządowych i organizacjach międzynarodowych związanych z procesem wymiany handlowej z zagranicą.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Handel zagraniczny Polski
 • Zarządzanie cyklem transakcyjnym na rynkach zagranicznych
 • Zarządzanie projektem międzynarodowym
 • Negocjacje w handlu międzynarodowym
 • Kształtowanie oferty przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym
 • Dyplomacja gospodarcza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
 • Zagraniczne rynki branżowe
 • Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Psychologia w ekonomii

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Rola dyplomacji ekonomicznej w systemie wspierania eksportu.
 2. Ocena skuteczności wybranych działań marketingowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.
 3. Stosunki gospodarcze między Francją i Rosją ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami luksusowymi.
 4. Znaczenie ropy naftowej w rozwoju gospodarczym państw Afryki Subsaharyjskiej.
 5. E-commerce jako narzędzie ekspansji na rynki zagraniczne.
 6. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy regionów na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 7. Rynek telekomunikacyjny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
 8. Uwarunkowania kulturowe w komunikacji i negocjacjach międzynarodowych na przykładzie wybranych krajów Europy i Azji.
 9. Relacje handlowe Polski z wybranymi krajami pozaeuropejskimi w latach 2004-2014.
 10. Rola współpracy z zagranicą w polskiej polityce energetycznej.
 11. Znaczenie ropy naftowej w gospodarce Rosji.
 12. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie spółki X.
 13. Znak towarowy jako składnik ochrony konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
 14. Liberalizacja obrotu handlowego i inwestycji w partnerstwie transatlantyckim między Unią Europejską a USA.

Opiekun specjalności:


dr Anna Sperska

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Handlu Zagranicznego
e-mail: anna.sperska@ug.edu.pl