Europejski Wymiar Przedsiębiorczości

Europejski wymiar przedsiębiorczości – I stopień


Program specjalności obejmuje zestaw przedmiotów przygotowujących absolwenta do aktywności zawodowej na rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku Unii Europejskiej Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności, pozwalające na właściwą ocenę zjawisk i tendencji zachodzących na rynku Unii Europejskiej (przedmioty: ekonomia Unii Europejskiej I, euro - wspólna waluta Europy, teoretyczne aspekty integracji europejskiej, prawo i instytucje UE). Przedmiot Polska w UE wyposaża absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu relacji między Polską oraz Unią Europejską i jej krajami członkowskimi, co umożliwia mu przeprowadzanie prawidłowych interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących między Polską a krajami członkowskimi UE. Dzięki nabytej wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych w Unii Europejskiej (przedmiot: integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej) absolwent specjalności potrafi interpretować podstawowe problemy i proces integracji rynków finansowych w UE. Z kolei przedmioty: swoboda przedsiębiorczości w UE oraz fundusze strukturalne i projekty europejskie, umożliwiają absolwentowi praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej, dotyczącej standardów i norm prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz aplikowanie o środki z funduszy europejskich. Przedmiot zróżnicowanie kulturowe w biznesie poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwenta umożliwiając mu funkcjonowanie w strukturach przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych, przede wszystkim europejskich. 

 

Europejski wymiar przedsiębiorczości – II stopień


Program specjalności Europejski Wymiar Przedsiębiorczości tworzą przedmioty wyposażające absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie aktywności zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Przedmioty te można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzą przedmioty: ekonomia Unii Europejskiej II, polityki europejskie-problem dostosowań oraz strefa euro. wyzwania dla przedsiębiorstw, stanowiące źródło szerokiej wiedzy na temat ekonomicznych aspektów integracji europejskiej oraz podziału kompetencji między UE a krajami członkowskimi, relacji między nimi, w zakresie wybranych polityk. Dzięki temu absolwent potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę na temat funkcjonowania UE oraz zdobywa umiejętność posługiwania się specjalistycznymi terminami z zakresu integracji europejskiej. Druga grupa przedmiotów (swoboda przedsiębiorczości w UE. aspekty prawne, strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, finanse przedsiębiorstw w UE, kierowanie projektami w przedsiębiorstwie) zapewnia absolwentowi specjalistyczną i pogłębioną  wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej. Umiejętności zdobyte w ramach tych przedmiotów umożliwiają absolwentowi podejmowanie nowych wyzwań i samodzielne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy zawodowej, związanych z funkcjonowaniem w międzynarodowym otoczeniu. Uzupełnieniem zdobytej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w ramach powyższych dwóch grup przedmiotów jest przedmiot: przygotowanie do pracy w instytucjach UE. protokół dyplomatyczny. Przedmiot ten wyposaża absolwentów w umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym oraz w umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do analizy i oceny relacji między różnymi podmiotami w ramach procesu integracji europejskiej. Przybliżenie absolwentowi specyfiki pracy w instytucjach UE pomaga mu zrozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ciągłego samodoskonalenia, podnoszenia własnej wiedzy i umiejętności.