Projekty w biznesie międzynarodowym

 

"PROJEKTY W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM"

 

Specjalność Projekty w Biznesie Międzynarodowym umożliwia Studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z realizacją projektów w biznesie. W ramach przedmiotów specjalnościowych analizowanych jest wiele istotnych kwestii związanych z aktualną problematyką działalności biznesu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektowej. Ich znajomość, wraz z nabytymi praktycznymi umiejętnościami (tj. np. Metodyka projektów, Warsztat projektowy, Finanse w projektach, Procesy w projektach) wyposaża Studenta w wiedzę, kompetencje i umiejętności cenione przez pracodawców. 

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zagadnień dotyczących realizowania projektów w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania projektami europejskimi oraz zasad pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych
 • gospodarki i polityki UE,
 • wpływu integracji europejskiej na działalność przedsiębiorstwa oraz sposobów dostosowania strategii przedsiębiorstw do działania w konkurencyjnym otoczeniu.

 

Absolwent nabywa umiejętności

 • przygotowania i realizowania projektów w przedsiębiorstwie, zarówno w biznesowych i europejskich,
 • analitycznego i strategicznego myślenia w kontekście działalności przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym.

 

Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi

 • pracę w przedsiębiorstwach w działach realizujących swoje zadania w oparciu o metody projektowe, 
 • pracę w działach specjalizujących się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich,
 • pracę w instytucjach zajmujących się wdrażaniem funduszy europejskich oraz korzystających z nich np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, stowarzyszenia, izby gospodarcze itp.
 • pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na rynkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku europejskiego).

 

Stanowiska pracy:

 • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • podjęcie pracy na stanowiskach w działach: finansowych, rozwoju strategii przedsiębiorstwa. 

 

Przykładowe stanowiska pracy: młodszy specjalista ds. projektów, członek zespołu projektowego, analityk finansowy, koordynator projektów europejskich, referent w administracji publicznej zarządzającej funduszami.

 

 

Przedmioty specjalnościowe:


- Metodyka projektów  - Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z realizacja projektów przy wykorzystaniu wielu metod (PMI, PRINCE 2, PCM, TenStep, IPMA, 1-2-3). Student zna i potrafi wykorzystać w praktyce metody i narzędzia wykorzystywane przy implementacji projektów. W efekcie zna instrumentarium niezbędne do skutecznego i planowego realizowania projektów.

 

 - Procesy w projektach  - Celem przedmiotu jest przedstawienie procesowego ujęcia projektów biznesowych realizowanych w działalności gospodarczej; wskazane będą istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę planując projekt, metody ich przygotowywania, pozyskiwania danych oraz kontaktów niezbędnych do wspólnych przedsięwzięć; na podstawie licznych studiów przypadków ukazane będą krok po kroku etapy przygotowywania projektu biznesowego.

 

- Narzędzia informatyczne w projektach - Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z przykładowymi narzędziami informatycznymi (m.in. MS Project, Open Project, GanttProject) wspomagającymi proces przygotowania i zarządzania projektem lub portfelem projektów w różnych instytucjach. 

 

- Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych  - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoria i praktyka formułowania i stosowania strategii w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych.

 

- Fundusze strukturalne i projekty europejskie - Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z politykę strukturalna Unii Europejskiej oraz zasadami jej wdrażania. W przedmiocie zostanie położony nacisk na prezentacje możliwych źródeł finansowania projektów w ramach polityki strukturalnej na poziomie UE oraz krajowym. Dzięki temu student potrafi dobrać do określonego projektu źródło finansowania, biorąc pod uwagę specyfikę planowanych działań oraz profil beneficjenta. Student potrafi skonstruować budżet projektu biorąc pod uwagę zasady kwalifikowalności wydatków.


- Projekty w praktyce - Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do odniesienia sukcesu w realizacji projektów. Przekazanie dobrych praktyk i zapoznanie studentów z doświadczeniami praktyków.


- Ewaluacja i kontrola projektów - Celem przedmiotu jest prezentacja systemu ewaluacji i kontroli projektów, w szczególności europejskich. Studenci poprzez aktywne uczestnictwo w wykładach i dyskusjach rozumieją proces ewaluacji projektu i jego znaczenie. Student zdobywa podstawowa wiedzę z zakresu przepływów finansowych w projekcie i o systemie wniosków płatniczych w projektach europejskich.


- Przedsiębiorczość – systemy wspierania – Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dostępnym wsparciem przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostaną krajowe i międzynarodowe źródła wspierania przedsiębiorczości. Student będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na dobre rozumienie rozwoju MSP, w szczególności pozwalające na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------