Ekonomia Unii Europejskiej

 

Specjalność Ekonomia Unii Europejskiej umożliwia Studentowi pogłębienie wiedzy na temat ważnych dla gospodarki i przedsiębiorstw zagadnień związanych z integracją europejską. W ramach przedmiotów specjalnościowych analizowanych jest wiele istotnych kwestii związanych z aktualną problematyką procesów integracji w ramach Unii Europejskiej. Ich znajomość, wraz z nabytymi praktycznymi umiejętnościami (tj. np. empiryczne metody statystyczne i ekonometryczne, czy też organizacja projektów infrastrukturalnych oraz pozyskiwania środków z funduszy UE) wyposaża Studenta w wiedzę, kompetencje i umiejętności cenione przez pracodawców. 

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • procesów integracyjnych w Europie, funkcjonowania rynków UE oraz unijnych polityk, zmian UE mających wpływ na gospodarkę Polski, życie polskich obywateli oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • makroekonomicznych aspektów integracji europejskiej, koordynacji polityk makroekonomicznych krajów członkowskich UE, w tym integracji monetarnej,
 • działań przedsiębiorstw wpływających na struktury rynków w Unii Europejskiej,
 • instytucji i prawa gospodarczego UE,
 • organizacji projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania z funduszy europejskich.

 

Absolwent nabywa umiejętności:

 • zrozumienia i krytycznej oceny procesów integracyjnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski, także skutków strategicznych decyzji Polski dotyczących dynamicznych zmian w UE,
 • organizacji projektów infrastrukturalnych oraz pozyskiwania środków z funduszy UE, 
 • analizy struktur rynku oraz instytucjonalnych uwarunkowań działania przedsiębiorstw na rynku UE.

 

Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku europejskiego),
 • pracę w administracji publicznej i samorządowej oraz w instytucjach UE,
 • pracę w zespołach, w których liczy się kreatywność i otwartość, a także krytyczne myślenie.

 

Przedmioty specjalnościowe:


Ekonomia integracji europejskiej - Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy Studenta na temat ekonomicznych aspektów głównych obszarów integracji europejskiej (unii celnej, rynku wewnętrznego oraz polityk: konkurencji, rolnej, regionalnej, przemysłowej, energetycznej, transportowej, jednolitego rynku cyfrowego oraz w zakresie bezpieczeństwa i obrony), wraz z ich prawnymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami.

 

Instytucje i prawo gospodarcze UE – Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim oraz z podstawowymi obszarami integracji w zakresie materialnego prawa UE.

 

Makroekonomia Unii Europejskiej - Celem przedmiotu jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy Studenta w zakresie makroekonomicznych uwarunkowań UE (zwłaszcza dotyczących otwartości gospodarki, procesów konwergencji i integracji monetarnej), a także koordynacji aspektów polityki makroekonomicznej krajów członkowskich.

 

Ekonomia przemysłowa w UE - Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy Studenta na temat związku między zachowaniem przedsiębiorstw a wynikami rynku (wielkością zysku, zmianami udziałów w rynku) oraz identyfikacja cech rynkowych i instytucjonalnych, które również wpływają na siłę rynkową. Przykłady dotyczące wpływu przedsiębiorstw na strukturę rynku zostaną zaczerpnięte z decyzji Komisji Europejskiej oraz raportów i analiz pozostałych unijnych instytucji.

 

Analizy ekonometryczne w badaniach europejskich – Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom umiejętności wykorzystania metod statystyki i ekonometrii do realizacji zadań badawczych, weryfikacji hipotez ekonomicznych oraz prognozowania.

 

Finansowanie projektów infrastrukturalnych z funduszy europejskich - Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z procesem aplikowania o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z funduszy europejskich począwszy od wyszukania właściwego dla danego projektu programu i działania, poprzez proces opracowania, złożenia i oceny wniosku aplikacyjnego, skończywszy na rozliczeniu oraz kontroli dofinansowanego projektu.

 

Organizacja projektów infrastrukturalnych - Celem zajęć jest przedstawienie Studentom zasad organizacji procesów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury gospodarczej, w tym w szczególności infrastruktury transportowej, budowlanej i biznesowej czyli twardych składników aktywów stanowiących podstawę do świadczenia równego rodzaju usług.

 

Przygotowanie do pracy w instytucjach UE – Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy Studenta nt. struktur instytucjonalnych Unii Europejskiej oraz relacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Student nabywa umiejętność oceny norm i zasad pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Ponadto, nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do zasad i etapów rekrutacji oraz przykładowych testów selekcyjnych, które może wykorzystać w procesie ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach europejskich. 

 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

- czy Unia Europejska potrzebuje unii bankowej?

- instrumenty Jessica i Jeremie jako źródła rozwoju miast i przedsiębiorstw w woj. pomorskim

- wykorzystanie funduszy unijnych na przykładzie Gdyni w porównaniu do innych miast europejskich

- polityka rodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza

- polityka rolna Unii Europejskiej i USA – analiza porównawcza

- stosunki gospodarcze Polski i Rosji w kontekście procesu integracji europejskiej

- analiza rozwoju i plan działania dla przemysłu motoryzacyjnego UE na okres do 2020

- system emerytalny Polski – gwarancja bezpieczeństwa czy pułapka

- migracje zarobkowe Polaków. Przykład Wielkiej Brytanii i Irlandii

- rozwój metropolii na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot

- rola polityki spójności w niwelowaniu dysproporcji między regionami w Polsce