Cele i zakres realizacji projektu


 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 40 osób z kadry Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:


 1. Podniesienie kompetencji w zakresie dydaktyki w języku angielskim - nabycie umiejętności kompetencyjnych w języku angielskim w środowisku pracy uczelni na poziomie minimum C1.

  Zakres programowy i przebieg zajęć Teaching English for Professional Purposes jest tak zaplanowany, aby uczestnicy warsztatów poznali nowe elementy językowe w kontekście maksymalnego zbliżania do zainteresowań dydaktycznych i ich wykorzystania w praktyce. Uczestnicy zdobędą kompetencje z zakresu efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach w środowisku uczelni wyższej, związanych z pracą dydaktyczną. 

 2. Nabycie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (learning-by doing za pomocą metody Case Study; Design Thinking) – zastosowanie do przygotowania zajęć, moderowanie dyskusji i angażowanie studentów. 

  W zakresie pisania Case Study uczestnicy poznają specyfikę procesu zbierania danych, opracowania struktury Case Study oraz przygotowania instrukcji dydaktycznych. Integralnym elementem kursu będzie napisanie własnego studium przypadku, wraz z instrukcją dydaktyczną, która będzie mogła być wykorzystana w ramach zajęć prowadzonych przez każdego uczestnika na Wydziale Ekonomicznym UG. 

  Kurs moderatora Design Thinking, przedstawienie narzędzi i metodologii Design Thinking, pozwoli na wprowadzenie na zajęciach dla studentów innowacyjnych metod badania i analizowania problemów, prototypowania i realizacji projektów, opartych na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu.

 3. Podniesienie kompetencji informatycznych dzięki uczestniczeniu w warsztatach z wykorzystaniem programu do analizy danych, w tym Statistica i MS Excel. 

  Szkolenie Statistica ukierunkowane jest na pozyskanie umiejętności prawidłowej oceny jakości informacji pozyskanych z dostępnych baz danych oraz przeprowadzenie badań i umiejętności ich właściwej interpretacji.

  W trakcie szkolenia z programu MS Excel na poziomie zaawansowanym uczestnicy zdobędą umiejętności szybkiego i efektywnego przetwarzania i wizualizacji danych, pracy z bazami danych i tabelami przestawnymi.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020