Podsumowanie projektu

Projekt „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego” był realizowany w okresie 1.09.2017-31.05.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE to: 140 650,00 zł.
Kierownik projektu: dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem Wydziału Ekonomicznego UG.


40 wykładowców WE uczestniczących w łącznie 582 h wykładów i warsztatów w ramach projektu nie tylko podniosło kompetencje dydaktyczne w obszarach zdefiniowanych założeniami projektowymi, lecz również wdrożyło nowe umiejętności w ramach przedmiotów prowadzonych na kierunkach Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (w tym specjalność International Business) w języku polskim i angielskim.Cel główny projektu został osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Podniesienie kompetencji w zakresie dydaktyki w języku angielskim - nabycie umiejętności kompetencyjnych w języku angielskim. Zakres programowy i przebieg zajęć Teaching English for Professional Purposes został tak zaplanowany, aby uczestnicy warsztatów wykorzystywali elementy językowe w kontekście zainteresowań dydaktycznych (w tym w obszarze ekonomii i finansów oraz nauk o jakości i zarządzaniu) i ich wykorzystania w praktyce (academic writing, academic speaking). Celem kursu językowego prowadzonego przez wykładowców Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu było nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy uczelni na poziomie min. C1. Uczestnicy warsztatów zdobyli kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji w środowisku uniwersyteckim związanej z pracą dydaktyczną.
  2. Nabycie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (learning-by doing za pomocą metody Case Study; Design Thinking) – zastosowanie do przygotowania zajęć, moderowania dyskusji i angażowania studentów. W zakresie prowadzenia zajęć metodą case study oraz kreowania case study według najlepszych wzorców światowych uczestnicy poznali specyfikę procesu zbierania danych, opracowania struktury studiów przypadków oraz przygotowania instrukcji dydaktycznych. 
    Kurs Moderatora Design Thinking obejmował przedstawienie narzędzi i metodologii design thinking, pozwolił na wprowadzenie na zajęciach dla studentów innowacyjnych metod badania i analizowania problemów, prototypowania i realizacji projektów, opartych na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu.
  3. Podniesienie kompetencji informatycznych dzięki uczestniczeniu w warsztatach z wykorzystaniem programu do analizy danych, w tym Statistica i MS Excel. Szkolenie Statistica ukierunkowane było na pozyskanie umiejętności prawidłowej oceny jakości informacji pozyskanych z dostępnych baz danych oraz przeprowadzenie badań i umiejętności ich właściwej interpretacji. W trakcie szkolenia z programu MS Excel na poziomie zaawansowanym uczestnicy zdobyli umiejętności szybkiego i efektywnego przetwarzania i wizualizacji danych, pracy z bazami danych i tabelami przestawnymi, przygotowania wykresów dynamicznych i map 3D, jak również modelowania danych z wykorzystaniem Power Pivot, Power Query i Analysis ToolPak.