Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 01 czerwca 2012 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)

Wymagania kwalifikacyjne:

  • tytuł magistra ekonomii
  • zainteresowania informatyką i problematyką e-biznesu
  • znajomość co najmniej jednego obcego języka
  • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
  • doświadczenie zawodowe w e-biznesie

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu magistra
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie - zgłoszenie do konkursu
  • cv
  • udokumentowanie znajomości języka obcego


Termin zgłoszenia upływa z dniem 13 czerwca 2012 roku

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (p. 324), ul. Armii Krajowej  119/121, 81-824 Sopot

DZIEKAN

Sopot, 15.05.2012r.