Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 02 grudnia 2016 roku

Na podstawie § 79 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej

Wymogi:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu lub ekonomicznych;
 • doświadczenie w zakresie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej oraz w realizacji projektów naukowo-badawczych;
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie: zarządzania, ekonomii, gospodarki elektronicznej,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • preferowane doświadczenie w e - biznesie.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomów) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego magistra i doktora;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
 • wykaz publikacji naukowych.


Termin  i miejsce składania dokumentów:  2.12.2016 r. – 2.01.2017 r.

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 324

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 stycznia 2017 rokuDziekan Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Monika Bąk, prof. UG