Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Opublikowano 31 maja 2012 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)


Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydat(-ka) na stanowisko starszego wykładowcy powinien (powinna) posiadać stopień doktora nauk  ekonomicznych, udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny (przynajmniej pięcioletnia praktyka dydaktyczna, prowadzenie wykładów i seminariów dyplomowych w zakresie biznesu elektronicznego) i organizacyjny.
Ponadto kandydat(-ka) powinien(-nna) posiadać szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w gospodarce, zarządzania informacją oraz bezpieczeństwem informatycznym. Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca w dziale informatycznym przedsiębiorstwa.


Wymagane dokumenty:

  • podanie (zgłoszenie do konkursu),
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
  • autoreferat uwzględniający informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych
  • wykaz publikacji
  • dokumenty potwierdzające znajomość programowania baz danychPierwsza umowa o pracę na w/w stanowisku zostanie zawarta na okres trzech lat.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Transportu i Handlu Morskiego
Wydział Ekonomiczny UG p.324, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Termin składania dokumentów upływa 21 maja 2012 roku.