dr Janusz Dąbrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1326
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
323
Inne funkcje:
Kariera
 • Od 2008 - adiunkt w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2007-2008 - adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni
 • 1993-2007 - praca na stanowiskach menedżerskich
 • 1989-1992 - adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1985-1988 - studia doktoranckie (rozprawa doktorska: "Doskonalenie oceny efektywności rozwoju przedsiębiorstw transportu morskiego Polski")
 • 1978-1983 - studia wyższe, specjalność: Ekonomika i organizacja transportu morskiego
Publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych 

 1. B. Szymanowska, A. Kozłowski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Seaport innovation trends: Global insights, Marine Policy, 2023, volume 152, June 105585, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105585, ISNN 0308-597X
 2. A. Michalska-Szajer, H. Klimek, J. Dąbrowski, A comparative analysis of CSR disclosure of Polish and selected foreign seaports, Case Studies on Transport Policy, (9) 2021, No. 3, https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.05.012, ISSN: 2213-624X
 3. A. Kozłowski, A. Kaliszewski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Virtual network sampling method using LinkedIn, MethodsX, 2021, Volume 8 101393, https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101393, ISSN 2215-0161
 4. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J. Dąbrowski, H. Klimek, LinkedIn survey reveals competitiveness factors of container terminals: forwarders’ view, Transport Policy, June 2021, Volume 106, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.03.024, ISSN 0967-070X
 5. H. Klimek, A. Michalska-Szajer, J. Dąbrowski, Corporate social responsibility of the Ports of Szczecin and Świnoujście, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 2020, 61 (133), 99-107, ISSN 1733-8670
 6. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J.Dąbrowski, H. Klimek, Key factors of container port competitiveness: A global shipping lines perspective, Marine Policy, July 2020, Volume 117, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103896, ISSN 0308-597X
 7. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J.Dąbrowski, H. Klimek, Survey data on global shipping lines assessing factors of container port competitiveness, Data in Brief, June 2020, Volume 30, https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105444, ISSN 2352-3409
 8. H. Klimek, A. Michalska-Szajer, J. Dąbrowski, Corporate social responsibility of the Port of Gdansk, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin / Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019, 59 (131), pp.72-82, ISSN 1733-8670
 9. H. Klimek, J. Dąbrowski, Polskie porty morskie na rynkach usług portowych, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", 2018, nr 15, ISSN 2080-6302
 10. H. Klimek, J. Dąbrowski, Corporate social responsibility of the Port of Gdynia, SHS Web of Conferences, 2018, Vol. 57, art. No. 01017, s. 1-10, ISSN 2416-5182
 11. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Container terminals competitive factors - results of an international survey, SHS Web of Conferences, 2018, Vol. 58, art. No. 01014, s. 1-13, ISSN 2416-5182
 12. J. Dąbrowski, Kompetencje menedżerów i pracowników w strukturze zasobów przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",  2015, nr 12, ISSN 2080-6302 
 13. J. Dąbrowski, Economic and legal aspects of the structural transformation of Polish seaports, "Shipping & Navigation" Research Journal, Odessa National Maritime Academy, Issue 25, March 2015, s. 58-68, ISBN 39.471
 14. J. Dąbrowski, Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarządzaniu łańcuchami dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2015, nr 3, ISSN 1231-2037
 15. H. Klimek, J. Dąbrowski, Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych, "Współczesna Gospodarka", 2014, nr 4, www.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X
 16. H. Klimek, J. Dąbrowski, Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, "Logistyka", 2013, nr 5, ISSN 1231-5478
 17. T. Nowosielski, J. Dąbrowski, Wpływ systemu ochrony środowiska morskiego na zrównoważony rozwój transportu morskiego, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" 2013, nr 10, ISSN 2080-6302 
 18. J. Dąbrowski, Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",  2012, nr 9, ISSN 2080-6302 
 19. H. Klimek, J. Dąbrowski, Funkcja logistyczna portów morskich, "Logistyka", 2012, nr 4, ISSN 1231-5478 
 20. J. Dąbrowski, H. Klimek, Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich, "Współczesna Gospodarka" 2012, nr 1, www.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X
 21. J. Dąbrowski, Model procesu outsourcingu usług logistycznych, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", 2011, nr 8, ISSN 2080-6302
 22. H. Klimek, J. Dąbrowski, Europejska polityka portowa, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",  2011, nr 8, ISSN 2080-6302
 23. J. Dąbrowski, Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów, "Współczesna Gospodarka" 2011 nr 2, www.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X  
 24. J. Dąbrowski, Koncepcja pomiaru konkurencyjności portów morskich, "Współczesna Gospodarka" 2010 nr 1, www.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X
 25. J. Dąbrowski, Metody oceny dostawców, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", 2010, nr 7, ISSN 2080-6302
 26. J. Dąbrowski, Plan sourcingowy jako narzędzie strategicznego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego" Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39, Wyd. UG, Gdańsk 2010, s. 201-216, ISSN 0208-4821
 27. J. Dąbrowski, Analiza wartości produktów zaopatrzeniowych, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego",  2009, nr 6, ISSN 2080-6302
 28. J. Dąbrowski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności zakupowej, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, pod red. T. Białasa, nr 10, Wyd. WSAiB, Gdynia 2008, s 113-123, ISSN 1428-7889
 29. J. Dąbrowski, Wpływ działalności zakupowej na wyniki firmy, "Logistyka", 2006, nr 4, s. 36-37, ISSN 1231-5478
 30. J. Dąbrowski, Dualizm pomiaru ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw portowych, [w:] Ekonomika transportu morskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. K. Misztala, nr 18, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 5-20, ISSN 0208-483X
 31. N. Primaczow, J. Dąbrowski, L. Lawrenowa, Ocena ekonomicznych rezultatów rozwoju portów w warunkach pełnego rozrachunku gospodarczego, [w:] Problemy Ekonomiki i Eksploatacji Transportu Morskiego, Zeszyty Naukowe Odeskiego Instytutu Inżynierów Floty Morskiej, Moskwa, W/O Mortechinformreklama, 1989, s. 11-17 (publikacja w języku rosyjskim)
 32. J. Dąbrowski, Budowa systemu oceny efektywności rozwoju przedsiębiorstw transportu morskiego, Moskwa, artykuł zdeponowany w W/O Mortechinformreklama, nr 832-mf 88, 21.03.1988, stron 13 (publikacja w języku rosyjskim)
 33. J. Dąbrowski, Alternatywność pomiaru efektywności rozwoju przedsiębiorstw transportu morskiego, Moskwa, artykuł zdeponowany w W/O Mortechinformreklama, nr 831-mf 88, 21.03.1988, stron 12 (publikacja w języku rosyjskim)
 34. J. Dąbrowski, Systematyzacja czynników i warunków efektywnego rozwoju przedsiębiorstw transportu morskiego w Polsce, Moskwa, artykuł zdeponowany w W/O Mortechinformreklama, nr 706-mf, 11.05.1987, stron 14 (publikacja w języku rosyjskim)
 35. J. Dąbrowski, Ekonomiczne prawidłowości rozwoju transportu morskiego w Polsce, Moskwa, artykuł zdeponowany w W/O Mortechinformreklama, nr 705-mf, 11.05.1987, stron 18 (publikacja w języku rosyjskim)

Książki  

 1. J. Dąbrowski, H. Klimek, R. Rolbiecki, Dostępność transportowa portów morskich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-8206-540-4
 2. A. Kaliszewski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Konkurencyjność portów morskich: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ISBN 978-83-8206-381-3

Redakcja naukowa książek

 1. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, pod red. E. Ignaciuk, J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-61161-02-8
 2. Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Dąbrowskiego, J. Miklińskiej, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-7939-009-0
 3. Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-7939-003-8
 4. Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-002-1 
 5. Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7531-235-5 
 6. Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego - programy i rzeczywistość, pod red. H. Klimek, J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-074-0 

Rozdziały w książkach

 1. J. Dąbrowski, Zintegrowany łańcuch dostaw - współczesna koncepcja zarządzania, [w:] Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, pod red. E. Ignaciuk, J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 2017, s. 9-26, ISBN 978-83-61161-02-8
 2. J. Dąbrowski, B. Szymanowska, H. Klimek, Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. jako ogniwo w łańcuchach dostaw. Studium przypadku, [w:] Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, pod red. E. Ignaciuk, J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 2017, s. 75-98, ISBN 978-83-61161-02-8
 3. J. Dąbrowski, Wykorzystanie kompetencji menedżerów i pracowników, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 240-248, ISBN 978-83-208-2229-8
 4. J. Dąbrowski, Wykorzystanie funkcji zakupowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 335-343, ISBN 978-83-208-2229-8
 5. J. Dąbrowski, Doskonalenie procesu zakupowego w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 343-354, ISBN 978-83-208-2229-8
 6. J. Dąbrowski, Opracowanie strategii i planów zakupowych w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 354-365, ISBN 978-83-208-2229-8
 7. J. Dąbrowski, Rozwijanie współpracy przedsiębiorstwa z dostawcami, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 367-380, ISBN 978-83-208-2229-8
 8. J. Dąbrowski, Globalny sourcing jako przykład nowoczesnej strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 495-505, ISBN 978-83-208-2229-8
 9. H. Klimek, B. Szymanowska, J. Dąbrowski, Strategia rozwoju jako instrument kształtowania rynkowych zachowań portu morskiego w Gdyni, [w:] Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, pod red. B. Majeckiej, M. Jarockiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 190-218, ISBN 978-83-61161-01-1
 10. J. Dąbrowski, H. Klimek, Zarządzanie relacjami kupujący - dostawca w łańcuchach dostaw, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, Uniwersytet Gdański ITiHM, Gdańsk 2015, s. 133-148, ISBN 978-83-7939-010-6
 11. K. Kreft, H. Klimek, J. Dąbrowski, Modelowanie podsystemów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie centrum logistycznego [w:] Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących pod. red. A. Letkiewicza, M. Suchanka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 97-111, ISBN 978-83-61161-16-5
 12. J. Dąbrowski, Common transport policy of the European Union [w:] Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии (The problems of sustainable development of the global maritime transport industry’s subsystems), pod red.  Н.Т. Примачева, H. Klimek, Одесская национальная морская академия, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Гринь Д.С., Odessa 2014, s. 86-101, ISBN 978-617-7123-69-8, ISBN 978-83-7939-006-9
 13. J. Dąbrowski, Общесистемные проблемы эффективной структуризации глобальной транспортной индустрии  (Global problems of efficient structuralisation of maritime transport) [w:] Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии (The problems of sustainable development of the global maritime transport industry’s subsystems), pod red.  Н.Т. Примачева, H. Klimek, Одесская национальная морская академия, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Гринь Д.С., Odessa 2014, s. 10-16, ISBN 978-617-7123-69-8, ISBN 978-83-7939-006-9
 14. J. Dąbrowski, H. Klimek, Analiza systemów i modeli zarządzania portami morskimi w Unii Europejskiej, [w:] Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, pod. red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014, s. 25-38, ISBN 978-83-7939-003-8
 15. J. Dąbrowski, Proces kształtowania systemu zarządzania portami morskimi w Polsce, [w:] Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, pod. red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014, s. 39-52, ISBN 978-83-7939-003-8
 16. J. Dąbrowski, H. Klimek, Purchasing research of enterprises, [w:] Challenges of global economy, edited by O. Dębicka, K. Dobrowolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 9-22, ISBN 978-83-7865-173-4
 17. J. Dąbrowski, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce transportowej Unii Europejskiej, [w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, s. 23-42, ISBN 978-83-7939-002-1 
 18. J. Dąbrowski, Systems and models of seaports management in the European Union, [w:] Морське право: iсторiя, сучаснiсть, перспективи, розвитку, Одеська нацiональна морська академiя, Одеса 2013, s. 174-186, ISBN 978-966-7591-58-8
 19. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego, [w:] Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki, pod red. H. Klimek, T. Nowosielskiego, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 9-25, ISBN 978-83-61161-12-7
 20. J. Dąbrowski, Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw, [w:] Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki, pod red. H. Klimek, T. Nowosielskiego, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 27-44, ISBN 978-83-61161-12-7
 21. J. Dąbrowski, H. Klimek, A. Kaliszewski, Orientacja logistyczna operatorów portowych na przykładzie BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. [w:] Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim, pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, s. 165-186, ISBN 978-83-7518-557-7
 22. J. Dąbrowski, H. Klimek, Dostępność transportowa a funkcja logistyczna polskich portów morskich, [w:] Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012, s. 131-155, ISBN 978-83-7518-418-1
 23. J. Dąbrowski, Nowoczesne narzędzia zakupowe - odwrotne aukcje elektroniczne, [w:] Innowacje przedsiebiorstwa - standard XXI wieku, pod red. J. Frycy, T. Nowosielskiego, PTE, Gdańsk 2011, s. 177-190,ISBN 978-83-61161-08-0 
 24. J. Dąbrowski, Efekty zewnętrzne portów morskich, [w:] Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 121- 139,ISBN 978-83-7531-235-5 
 25. J. Dąbrowski, Global sourcing of enterprices (Globalny sourcing przedsiębiorstw), [w:] Development and functioning of enterprises in global and changing environment, edited by J. Kujawa, O. Dębicka, The Foundation for the Development of Gdańsk University, Gdańsk 2010, pp. 64-80, ISBN 978-83-7531-149-5
 26. J. Dąbrowski, Organizacja globalnego sourcingu, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s.65-75, ISBN 978-83-7531-069-6.
 27. J. Dąbrowski, Proces restrukturyzacji zarządzania portem morskim w Gdyni w latach 1989-2009, [w:] Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie.Rozwój, pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2010, s.81-90, ISBN 978-83-60585-14-6 
 28. J. Dąbrowski, Strategia produktu w działalności zakupowej przedsiębiorstw, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. K. Dobrowolskiego, H. Klimek, K. Krefta, nr 5, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s.121 - 131, ISBN 978-83-7326-586-8
 29. J. Dąbrowski, Znaczenie funkcji zakupowej w przedsiębiorstwie [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. K. Dobrowolskiego, H. Klimek, K. Krefta, nr 4, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 179 -186, ISBN 978-83-7326-520-2
Zainteresowania
 • Ekonomika i zarządzanie portami morskimi
 • Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Efekty zewnętrzne portów morskich
 • Pomiar efektywności gospodarowania przedsiębiorstw portowych
Inne

Pełnione funkcje:

 • Redaktor sekcji Logistyka w Zeszytach Naukowych UG "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" (od VI 2017)
 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITiHM UG (2012-2016)
 • Członek Rady Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (2012-2016)
 • Sekretarz redakcji elektronicznego czasopisma naukowego "Współczesna Gospodarka" (2010-2017)
 • Redaktor sekcji Gospodarka morska w elektronicznym czasopiśmie naukowym "Współczesna Gospodarka" (2010-2012)
 • Członek Rady Nadzorczej, Elman Sp.z o.o. (2002-2005)
 • Dyrektor ds. Zakupów Grupy Żywiec, Grupa Żywiec SA (2001-2005)
 • Dyrektor Zarządzający, Zakłady Piwowarskie w Leżajsku SA (1998)
 • Dyrektor ds. Logistyki, Elbrewery Company SA (1997-2001)
 • Dyrektor ds. Finasowych, Hevelius Brewing Company Ltd. Sp.z o.o. (1993-1997)

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • International Association of Maritime Economists

 

Szkolenia: 

 • INSEAD - Heineken International Management Course, Fontainebleau, Francja