Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care TechnologyOBSZAR KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology w UG, to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia – nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

FORMA STUDIÓW

Kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology realizowany jest w formie studiów niestacjonarnych.

PROFIL KSZTAŁCENIA

Profil kształcenia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology w UG, to profil praktyczny. Oznacza to, że nacisk w trakcie kształcenia położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze telemedycyny i projektów w ochronie zdrowia.

TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA

Tytuł zawodowy absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology: magister. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology efektów kształcenia.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

Opis efektów uczenia się w załączonym pliku:

Opis efektów uczenia się

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Program kształcenia składa się z 12 przedmiotów ogólnych oraz 20 przedmiotów specjalnościowych, w podziale na dwie specjalności: specjalność Telemedycyna oraz specjalność Projekty w ochronie zdrowia. Student w ramach kształcenia wybiera jeden z dwóch modułów specjalnościowych. Szczegółowa struktura programu studiów: Program studiów

Zakładane efekty kształcenia realizowane są poprzez programy kształcenia opisane w tabeli przedmiotów.

Sylabusy przedmiotów odzwierciedlają cele przedmiotu wynikające z założonych efektów kształcenia oraz sposoby weryfikacji efektów.

Informacja ogólna o programie studiów


Kierunek o charakterze praktycznym prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji
Kierunek objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Rekrutacja na kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology