Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Finanse międzynarodowe i bankowość
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • działania rynków i instrumentów finansowych,
 • finansowania działalności gospodarczej,
 • finansów międzynarodowych, ubezpieczeń, rynków kapitałowych,
 • metod zarządzania ryzykiem w banku,
 • funkcjonowania banków oraz funduszy inwestycyjnych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • analizowania działań podejmowanych przez banki i instytucje finansowe,
 • analizowania danych finansowych,
 • wyboru właściwego sposobu finansowania podmiotów gospodarczych oraz zabezpieczania się przed ryzykiem finansowym.

Uzyskane efekty uczenia się i perspektywy zatrudnienia:

 • Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość przygotowuje do pracy w podmiotach krajowych i międzynarodowych: w bankach, w instytucjach rynku kapitałowego, w tym na giełdach, w domach maklerskich, agencjach ratingowych, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital.
 • Absolwenci specjalności FMiB pracują ponadto w centrach finansowo-księgowych międzynarodowych korporacji, działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.
 • Studia na specjalności FMiB przygotowują ponadto do pracy w krajowych i międzynarodowych podmiotach doradztwa finansowego, konsultingowych i audytorskich.
 • Wielu studentów już podczas studiów podejmuje staże.
 • Specjalność ta przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa i zarządzania jego finansami.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Bankowość korporacyjna
 • Bankowość inwestycyjna
 • Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym
 • Koniunktura gospodarcza
 • Podatki w działalności gospodarczej
 • Rynek dłużnych instrumentów finansowych
 • Rynek ubezpieczeń gospodarczych
 • Ryzyko w banku
 • Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
 • E-biznes w gospodarce globalnej
 • Finansowanie łańcucha dostaw
 • Psychologia w finansach
 • Analiza przypadków biznesowych

W ramach przedmiotów ogólnych i kierunkowych przed studiowaniem na specjalności FMiB warto zwrócić uwagę szczególnie na takie przedmioty, jak Finanse (sem. 1) oraz Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych (sem. 3).
Istotne dla wiedzy finansowej i uzupełniające przedmioty specjalnościowe są następnie m.in. takie przedmioty ogólne i kierunkowe, jak Rozliczenia międzynarodowe (sem. 4), Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej (sem. 4), Analiza ekonomiczna (sem. 5), Bankowość (sem.5) oraz Akademia LSEG (zajęcia w laboratorium danych finansowych London Stock Exchange Group).

Program specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość
 

Opiekun specjalności:


dr Magdalena Markiewicz

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
e-mail: magdalena.markiewicz@ug.edu.pl